งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการใช้เทคโนโลยี ในการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและอาจารย์คณะ เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการใช้เทคโนโลยี ในการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและอาจารย์คณะ เกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการใช้เทคโนโลยี ในการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและอาจารย์คณะ เกษตรศาสตร์

2 ตัวอย่างแบบสอบถาม ( ประเภทนักศึกษา )

3 ตัวอย่างแบบสอบถาม ( ประเภทอาจารย์ )

4 สรุปแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์

5 แผนภูมิแสดงความนิยมการใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 2 ท่านใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอะไรบ้างในการเรียน

6 แผนภูมิแสดงการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 3 ท่านใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการเรียนอย่างไร

7 ความคิดเห็นด้านปัญหาของการใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 4 ท่านท่านพบเห็นปัญหาของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรบ้าง - ไม่สะดวกเวลาใช้ต่ออินเตอร์เน็ต - ถ่ายรูปสไลด์เวลาจดตาม อาจารย์ไม่ทัน - ใช้อัดเสียงอาจารย์ไม่ค่อยได้ยิน - ระบบ wifi มหาวิทยาลัยไม่ค่อย ได้ - ระบบอินเตอร์เน็ตช้า - เครื่องค้าง - เกิดปัญหาเช้าสู้ระบบ อินเตอร์เน็ตไม่ได้ - ไวรัสเยอะ - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดความเคย ชิน มักง่ายและขี้เกียจ - ใช้มากไป ทำให้ขี้เกียจจด หลงลืมง่าย - แบตเตอรี่หมดเร็ว - หาข้อมุลไม่สะดวกเนื่องจากเน็ตช้า - อินเตอร์เน็ตสัญญาณอ่อน - เข้าไปโหลดเอกสารใน e-learning ไม่ได้ - ส่งงานผ่านอินเตอร์เน็ตหลุดง่าย - เซฟงานในอินเตอร์เน็ตแล้วเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตไม่ได้

8 สรุปแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง อาจารย์คณะ เกษตรศาสตร์

9 - หลอดโปรเจคเตอร์เสีย - คอมพิวเตอร์เก่า ช้า ไม่มีแสกน ไวรัส - อุปกรณ์ไม่ทั่วถึง ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 3 ท่านพบปัญหาในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสอนอย่างไรบ้าง

10 ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ระบบ อินเตอร์เน็ต ตอนที่ 4 ท่านพบปัญหาในการใช้เครือข่ายอินเตอร์อย่างไรบ้าง - ระบบ E-Leaning มักจะล่มในช่วงที่นักศึกษาส่งงานเยอะ - ในช่วงที่มีการเรียนการสอนพร้อมๆกัน ทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตช้ามาก ทำให้การ เรียนช้าไปด้วย - ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมในบางพื้อนที่

11 ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข ปัญหา ตอนที่ 5 ท่านคิดว่าทางมหาวิทยาลัย ควรให้การสนับสนุนการใช้อุปรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ อินเตอร์เน็ตอย่างไร - ควรปรับปรุงให้ทันสมัย - ควรปรับปรุงให้มีการใช้งานที่ง่าย สะดวก สบาย - เพิ่มจุดในการกระจาอินเตอร์เน็ตมากขึ้น - หมั่นบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์

12 ผู้จัดทำ MEMBER นายณัฐพงศ์ จันทร์ศรีเมือง 563050192-7 นางสาวรัชนีกร ขอนศักดิ์ 563050205-4 นายพีรพันธ์ ครุฑราช 563050199-3 นางสาวขวัญชนก ศรีพละธรรม 563050442-0


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการใช้เทคโนโลยี ในการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและอาจารย์คณะ เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google