งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งวนซ้ำ. เนื้อหา ทบทวนการไหลของโปรแกรม ทบทวนการไหลของโปรแกรม โปรแกรมที่ทำงานแบบวนซ้ำ โปรแกรมที่ทำงานแบบวนซ้ำ ลูปแบบ while ลูปแบบ while ลูปแบบ do..while.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งวนซ้ำ. เนื้อหา ทบทวนการไหลของโปรแกรม ทบทวนการไหลของโปรแกรม โปรแกรมที่ทำงานแบบวนซ้ำ โปรแกรมที่ทำงานแบบวนซ้ำ ลูปแบบ while ลูปแบบ while ลูปแบบ do..while."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งวนซ้ำ

2 เนื้อหา ทบทวนการไหลของโปรแกรม ทบทวนการไหลของโปรแกรม โปรแกรมที่ทำงานแบบวนซ้ำ โปรแกรมที่ทำงานแบบวนซ้ำ ลูปแบบ while ลูปแบบ while ลูปแบบ do..while ลูปแบบ do..while

3 การไหลของโปรแกรมแบบ ต่าง ๆ โปรแกรมอย่างง่าย มีการไหลจากบน ลงล่าง โปรแกรมอย่างง่าย มีการไหลจากบน ลงล่าง STARTSTART ENDEND StatementStatement โปรแกรมที่มีคำสั่ง เดียว โปรแกรมที่มีหลาย คำสั่ง Statement 1 Statement 2 Statement n ENDEND STARTSTART Statement 3

4 การไหลของโปรแกรมแบบ ต่าง ๆ โปรแกรมแบบมีเงื่อนไข โปรแกรมแบบมีเงื่อนไข คำสั่ง if คำสั่ง if..else STARTSTART ENDEND StatementStatement conditioncondition true false StatementStatement STARTSTART ENDEND Statement f conditioncondition truefalse Statement t Statement f

5 การวนซ้ำ กิจกรรมหลายอย่างมีลักษณะการ ทำงานแบบซ้ำไปมา กิจกรรมหลายอย่างมีลักษณะการ ทำงานแบบซ้ำไปมา ตัวอย่างในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างในชีวิตประจำวัน  ก้าวไปข้างหน้า 10 ก้าว  ขยี้ผ้าจนกว่าจะสะอาด  เรียนวิชาคอมพิวเตอร์จนกว่าจะผ่าน ตัวอย่างในการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างในการเขียนโปรแกรม  วนรับตัวเลขมา 10 ตัวเพื่อหาค่าเฉลี่ย

6 โปรแกรมแบบวนซ้ำดี ยังไง ? เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนโค้ดแบบ เดียวกันซ้ำหลายรอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนโค้ดแบบ เดียวกันซ้ำหลายรอบ  ได้โปรแกรมที่สั้นและกระชับขึ้น โปรแกรมจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า โปรแกรมจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า  เช่นรับข้อมูลได้หลากหลายขนาด โดย ไม่ต้องแก้โปรแกรม ลองนึกถึงโปรแกรมที่หาผลรวมของ ตัวเลข 3 ตัว ลองนึกถึงโปรแกรมที่หาผลรวมของ ตัวเลข 3 ตัว

7 using System; class Summing { static void Main() { int n, sum = 0; Console.Write("Enter a value: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); sum = sum + n; Console.Write("Enter a value: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); sum = sum + n; Console.Write("Enter a value: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); sum = sum + n; Console.WriteLine("The sum is {0}.", sum); } using System; class Summing { static void Main() { int n, sum = 0; Console.Write("Enter a value: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); sum = sum + n; Console.Write("Enter a value: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); sum = sum + n; Console.Write("Enter a value: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); sum = sum + n; Console.WriteLine("The sum is {0}.", sum); } ตัวอย่าง : หาผลรวมของ ตัวเลข 3 ตัว 1 st number 2 nd number 3 rd number เกิดโจทย์เปลี่ยนเป็นหา ผลรวมของเลข 100 ตัว ? เกิดโจทย์เปลี่ยนเป็นหา ผลรวมของเลข 100 ตัว ? หรือกี่ตัวก็ได้จนกว่าผู้ใช้ จะป้อนเลขลบ หรือกี่ตัวก็ได้จนกว่าผู้ใช้ จะป้อนเลขลบ

8 หาผลรวมตัวเลข : โฟลว์ชาร์ต i  num true Increment i by 1 Print sum on screen Read a value, n Increment sum by n false ENDEND STARTSTART Let sum = 0 and i = 1

9 ลูปแบบ while ทำ ตราบเท่าที่ เป็นจริง ทำ statement ตราบเท่าที่ condition เป็นจริง ทำ,…, ตราบเท่าที่ เป็นจริง ทำ stmt1,…, stmtN ตราบเท่าที่ condition เป็นจริง conditioncondition ENDEND STARTSTART true StatementStatementStatementStatement false while (condition) statement; while (condition) statement; while (condition) { stmt1; stmt2; : stmtN; } while (condition) { stmt1; stmt2; : stmtN; }

10 หาผลรวมตัวเลข : โปรแกรม using System; class Summing { static void Main() { int i, n, sum = 0, num; Console.Write("How many values do you have: "); num = int.Parse(Console.ReadLine()); i = 1; while (i <= num) { Console.Write("Enter a value: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); sum = sum + n; i = i + 1; } Console.WriteLine("The sum is {0}.", sum); } using System; class Summing { static void Main() { int i, n, sum = 0, num; Console.Write("How many values do you have: "); num = int.Parse(Console.ReadLine()); i = 1; while (i <= num) { Console.Write("Enter a value: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); sum = sum + n; i = i + 1; } Console.WriteLine("The sum is {0}.", sum); }

11 ลับสมอง เขียนโฟลว์ชาร์ตและโปรแกรมภาษา C# เพื่อคำนวณค่า sum โดยที่ sum นิยาม จากสูตร เขียนโฟลว์ชาร์ตและโปรแกรมภาษา C# เพื่อคำนวณค่า sum โดยที่ sum นิยาม จากสูตร  โดยที่ค่า N รับมาจากผู้ใช้  เช่นถ้า N = 3, sum = 1+4+9 = 14 ตัวอย่างผลลัพธ์ ตัวอย่างผลลัพธ์ Enter N: 3 The sum is 14 Enter N: 3 The sum is 14 using System; class Sum { static void Main() { int sum = 0, i = 1, N; Console.Write("Enter N: "); N = int.Parse(Console.ReadLine()); while ( i <= N ) { sum = sum + i*i; i = i+1; } Console.WriteLine("The sum is {0}.", sum); } using System; class Sum { static void Main() { int sum = 0, i = 1, N; Console.Write("Enter N: "); N = int.Parse(Console.ReadLine()); while ( i <= N ) { sum = sum + i*i; i = i+1; } Console.WriteLine("The sum is {0}.", sum); } ??? ???

12 ลูปแบบดักค่า ที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างของลูปวนนับ (counter loop) ที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างของลูปวนนับ (counter loop)  จำนวนครั้งที่วนซ้ำขึ้นอยู่กับค่าที่กำหนด ไว้แล้ว ทำอย่างไรหากเราไม่ทราบจำนวน ล่วงหน้า ทำอย่างไรหากเราไม่ทราบจำนวน ล่วงหน้า  ใช้ ลูปแบบดักค่า (sentinel loop) นิยามค่าที่ใช้ดัก เพื่อให้โปรแกรม หลุดออกจากลูป นิยามค่าที่ใช้ดัก เพื่อให้โปรแกรม หลุดออกจากลูป ตัวอย่าง ตัวอย่าง Enter a number, or -1 to quit: 3 Enter a number, or -1 to quit: 10 Enter a number, or -1 to quit: 15 Enter a number, or -1 to quit: -1 The sum is 28 Enter a number, or -1 to quit: 3 Enter a number, or -1 to quit: 10 Enter a number, or -1 to quit: 15 Enter a number, or -1 to quit: -1 The sum is 28 ตัวดัก

13 ตัวอย่าง : ลูปดักค่า using System; class Summing { static void Main() { int n, sum = 0; Console.Write("Enter a number, or -1 to quit: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); while (n != -1) { sum = sum + n; Console.Write("Enter a number, or -1 to quit: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); } Console.WriteLine("The sum is {0}.", sum); } using System; class Summing { static void Main() { int n, sum = 0; Console.Write("Enter a number, or -1 to quit: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); while (n != -1) { sum = sum + n; Console.Write("Enter a number, or -1 to quit: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); } Console.WriteLine("The sum is {0}.", sum); }

14 ลูปแบบ do...while ทำ stmt1...stmtN ตราบเท่าที่เงื่อนไข ยังเป็นจริง ทำ stmt1...stmtN ตราบเท่าที่เงื่อนไข ยังเป็นจริง stmt1...stmtN จะถูกทำงานอย่าง น้อยหนึ่งครั้ง stmt1...stmtN จะถูกทำงานอย่าง น้อยหนึ่งครั้ง ENDEND conditioncondition false STARTSTART StatementStatement StatementStatement true do { stmt1; stmt2; : stmtN; } while (condition); do { stmt1; stmt2; : stmtN; } while (condition);

15 ลูปแบบดักค่าแบบ do...while using System; class Summing { static void Main() { int n, sum = 0; do { Console.Write("Enter a number, or -1 to quit: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); if (n != -1) sum = sum + n; } while (n != -1); Console.WriteLine("The sum is {0}.", sum); } using System; class Summing { static void Main() { int n, sum = 0; do { Console.Write("Enter a number, or -1 to quit: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); if (n != -1) sum = sum + n; } while (n != -1); Console.WriteLine("The sum is {0}.", sum); }

16 สรุป การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ลูปวนนับ ลูปวนนับ ลูปดักค่า ลูปดักค่า โครงสร้างลูปแบบ while โครงสร้างลูปแบบ while โครงสร้างลูปแบบ do..while โครงสร้างลูปแบบ do..while


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งวนซ้ำ. เนื้อหา ทบทวนการไหลของโปรแกรม ทบทวนการไหลของโปรแกรม โปรแกรมที่ทำงานแบบวนซ้ำ โปรแกรมที่ทำงานแบบวนซ้ำ ลูปแบบ while ลูปแบบ while ลูปแบบ do..while.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google