งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานบุคคล นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานบุคคล นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานบุคคล นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2 การบริหารงานบุคคล การดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลในองค์การ หรือหน่วยงาน นับตั้งแต่ การสรรหา การบรรจุ และแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน

3 หน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การวางนโยบาย ออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับ ตัวบุคคล การวางแผนกำลังคน การกำหนดตำแหน่ง การกำหนดเงินเดือน

4 หน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การสรรหาบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การจัดทำทะเบียนประวัติ

5 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำประกาศรับสมัคร - ลักษณะงาน - กลุ่มงานตามลักษณะงาน - ชื่อตำแหน่ง/ความรับผิดชอบของตำแหน่ง - ระยะเวลาการจ้าง

6 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานราชการ
จัดทำประกาศรับสมัคร - ค่าตอบแทนที่จะได้รับ - คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร - หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร - เกณฑ์การตัดสิน - การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร - เงื่อนไขการจ้างอื่นๆ

7 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
กำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบ กำหนดระยะเวลาในการรับสมัคร กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรร กำหนดคะแนน กำหนดวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะแต่ละเรื่อง

8 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานราชการ
กำหนดให้มีการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กำหนดเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขอใช้บัญชีรายชื่อ

9 การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
รับคำร้อง/ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดทำบัตร / ส่งเรื่องให้สำนักงาน กศน. กรณีจัดทำบัตร ประทับตราให้ถูกต้อง บันทึกข้อมูลทะเบียนคุมบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ มอบบัตรให้ผู้ยื่นคำขอ

10 การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
จัดทำใบลาทุกประเภทไว้ ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อมีผู้ขอลาพร้อมเสนอผู้มีอำนาจ อนุญาต เก็บใบลา พร้อมบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุม รายงานการลาให้สำนักงาน กศน. ทราบ

11 การลาศึกษาต่อ การลาศึกษาต่อภาคปกติ การลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา

12 การขอมี/เลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนระดับ

13 1. กรณีผู้สอน/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นขอ/คุณสมบัติ - เสนอเรื่องให้สำนักงาน กศน. - เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงาน กศน. - แจ้งการแต่งตั้งกรรมการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อทำการประเมิน - รวบรวมแบบประเมิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง แล้วรายงาน ให้สำนักงาน กศน. - เก็บเอกสารบางส่วนไว้เพื่อการตรวจสอบ

14 2. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2)
2. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2) - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นขอ/คุณสมบัติ - เสนอเรื่องให้สำนักงาน กศน. - แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้ขอทราบ เพื่อจัดทำผลงาน

15 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - ประเภทผู้สอน / ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารการศึกษา - ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38ค. (2) พนักงานราชการ

16 การเสนอขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ผู้ทำคุณประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานบุคคล นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google