งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงาน บุคคล นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงาน บุคคล นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงาน บุคคล นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย

2 การบริหารงานบุคคล การดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลในองค์การ หรือหน่วยงาน นับตั้งแต่ การสรรหา การบรรจุ และ แต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานไปจนถึงการ ให้บุคคลพ้นจากงาน

3 หน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล  การวางนโยบาย ออกกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับเกี่ยวกับ ตัวบุคคล  การวางแผนกำลังคน  การกำหนดตำแหน่ง  การกำหนดเงินเดือน

4 หน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล  การสรรหาบุคคล  การบรรจุและแต่งตั้ง  การจัดทำทะเบียนประวัติ

5 การสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็น พนักงานราชการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2. จัดทำประกาศรับสมัคร - ลักษณะงาน - กลุ่มงานตามลักษณะงาน - ชื่อตำแหน่ง / ความรับผิดชอบของ ตำแหน่ง - ระยะเวลาการจ้าง

6 การสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็น พนักงานราชการ 2. จัดทำประกาศรับสมัคร - ค่าตอบแทนที่จะได้รับ - คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร - หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ เลือกสรร - เกณฑ์การตัดสิน - การขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรร - เงื่อนไขการจ้างอื่นๆ

7 การสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการ 3. กำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบ 4. กำหนดระยะเวลาในการรับสมัคร 5. กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรร 6. กำหนดคะแนน 7. กำหนดวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต่ละ เรื่อง

8 การสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็น พนักงานราชการ 8. กำหนดให้มีการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 9. กำหนดเกณฑ์การตัดสิน 10. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 11. การขอใช้บัญชีรายชื่อ

9 การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 1. รับคำร้อง / ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร 2. จัดทำบัตร / ส่งเรื่องให้สำนักงาน กศน. 3. กรณีจัดทำบัตร ประทับตราให้ถูกต้อง 4. บันทึกข้อมูลทะเบียนคุมบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ 5. มอบบัตรให้ผู้ยื่นคำขอ

10 การลาของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ราชการ 1. จัดทำใบลาทุกประเภทไว้ 2. ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อมีผู้ขอลาพร้อม เสนอผู้มีอำนาจอนุญาต 3. เก็บใบลา พร้อมบันทึกข้อมูลในทะเบียน คุม 4. รายงานการลาให้สำนักงาน กศน. ทราบ

11 การลาศึกษาต่อ 1. การลาศึกษาต่อภาคปกติ 2. การลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา

12 การขอมี / เลื่อนวิทยฐานะหรือ เลื่อนระดับ

13 - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นขอ / คุณสมบัติ - เสนอเรื่องให้สำนักงาน กศน. - เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ สำนักงาน กศน. - แจ้งการแต่งตั้งกรรมการให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบเพื่อทำการประเมิน - รวบรวมแบบประเมิน พร้อมตรวจสอบความ ถูกต้อง แล้วรายงานให้สำนักงาน กศน. - เก็บเอกสารบางส่วนไว้เพื่อการตรวจสอบ 1. กรณีผู้สอน / ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารการศึกษา

14 2. กรณีข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นขอ / คุณสมบัติ - เสนอเรื่องให้สำนักงาน กศน. - แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้ขอทราบ เพื่อจัดทำ ผลงาน

15 การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ 1. ลูกจ้างประจำ 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - ประเภทผู้สอน / ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารการศึกษา - ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค. (2) 3. พนักงานราชการ

16 การเสนอขอพระราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ เหรียญจักรพรรดิมาลา 1. ลูกจ้างประจำ 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. พนักงานราชการ 4. ผู้ทำคุณประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงาน บุคคล นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google