งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน แบบวนซ้ำ, วนลูป บทที่ 7. จริง เท็จ start Output ทาง จอภาพ End Input /output Input ทาง keyboard Output ทาง เครื่อง พิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน แบบวนซ้ำ, วนลูป บทที่ 7. จริง เท็จ start Output ทาง จอภาพ End Input /output Input ทาง keyboard Output ทาง เครื่อง พิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน แบบวนซ้ำ, วนลูป บทที่ 7

2 จริง เท็จ start Output ทาง จอภาพ End Input /output Input ทาง keyboard Output ทาง เครื่อง พิมพ์

3 3 โครงสร้างควบคุม (Control Structure) การควบคุมโปรแกรมให้ทำงานได้ตาม ต้องการ เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างควบคุมของการเขียนภาษา โปรแกรม ประกอบด้วย  ลำดับการทำงาน (Sequence)  ทางเลือก, ตัดสินใจ (Decision)  การวนซ้ำ (Iteration)

4 การเขียนโปรแกรมแบบ วนซ้ำ คำสั่ง for คำสั่ง while คำสั่ง do..while

5

6

7 ตรวจสอบเงื่อนไข ก่อนทำ

8 ทำ 1 รอบก่อน แล้วค่อย ตรวจสอบเงื่อนไข

9 ตรวจสอบเงื่อนไข ก่อนทำ กำหนดค่า เริ่มต้น เงื่อ นไข คำสั่งต่าง ๆ จริง เท็จ เปลี่ยนแปลง ค่าตัวแปร คำสั่งถัดไป start End

10 ทำ 1 รอบก่อน แล้วค่อย ตรวจสอบเงื่อนไข เงื่อ นไข คำสั่งต่าง ๆ ภายในลูป จริง เท็จ start End กำหนดค่ าตัวแปร เริ่มต้น ตัว แปรเปลี่ย นแปลงค่า

11 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,..,10 int num= 1 num< =10 จริง เท็จ num++ start Print num End

12 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,..,10 int num=1 num< =10 จริง เท็จ num+ + start Print num End

13 แบบฝึกหัด  ให้แสดงข้อมูล 1-100  ระหว่างเลข 1 – 100 ให้แสดง เฉพาะเลขคู่  ระหว่างเลข 1 – 1000 ให้แสดง เฉพาะเลขคี่  เขียนโปรแกรมให้รับค่าข้อมูล ตัวเลขแล้วแสดงค่าตัวเลขนั้น ทางหน้าจอแต่ถ้าระบุตัวเลขเป็น 0 จบโปรแกรม

14 โจทย์ 5. แสดงข้อมูลตัวเลข 30,31,32,.. 300 เพิ่มค่าทีละ 1 6 ให้แสดงข้อมูลตัวเลข 10,20,30,40,…. จนกระทั้งถึง 100 เพิ่มค่าทีละ 10 7. เขียนโปรแกรมให้รับค่าข้อมูล ตัวเลขแล้วแสดงค่าตัวเลขนั้น ทาง หน้าจอแต่ถ้าระบุตัวเลขเป็น 999 จึงหยุด 8. จากบวกเลข 1 + 2 + 3 +4 + 5 แล้วแสดงผลออกทางหน้าจอ

15 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,..,100 int num=1 num< =100 จริง เท็จ num+ + start Print num End

16 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,..,100 int num= 1 num< =100 จริง เท็จ num++ start Print num End

17 start กรุณาระบุ ตัวเลขที่ ต้องการ แสดง : X ตัวเลขที่จะ แสดงคือ เลข X X !=0 จริง เท็จ End บาย ๆ จบ โปรแกร ม

18 จริง เท็จ start Output ทาง จอภาพ End Input /output Input ทาง keyboard Output ทาง เครื่อง พิมพ์


ดาวน์โหลด ppt การเขียน แบบวนซ้ำ, วนลูป บทที่ 7. จริง เท็จ start Output ทาง จอภาพ End Input /output Input ทาง keyboard Output ทาง เครื่อง พิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google