งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน แบบวนซ้ำ , วนลูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน แบบวนซ้ำ , วนลูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน แบบวนซ้ำ , วนลูป
บทที่ 7 การเขียน แบบวนซ้ำ , วนลูป

2 จริง เท็จ Input ทางkeyboard Output ทางจอภาพ start End Input /output

3 โครงสร้างควบคุม (Control Structure)
การควบคุมโปรแกรมให้ทำงานได้ตามต้องการ เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างควบคุมของการเขียนภาษาโปรแกรม ประกอบด้วย ลำดับการทำงาน (Sequence) ทางเลือก,ตัดสินใจ (Decision) การวนซ้ำ (Iteration)

4 การเขียนโปรแกรมแบบ วนซ้ำ
คำสั่ง for คำสั่ง while คำสั่ง do..while

5

6

7 ตรวจสอบเงื่อนไข ก่อนทำ

8 ทำ 1 รอบก่อน แล้วค่อย ตรวจสอบเงื่อนไข

9 ตรวจสอบเงื่อนไข ก่อนทำ
start กำหนดค่าเริ่มต้น เงื่อนไข เท็จ เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร จริง คำสั่งต่าง ๆ คำสั่งถัดไป End

10 ทำ 1 รอบก่อน แล้วค่อย ตรวจสอบเงื่อนไข
start กำหนดค่าตัวแปรเริ่มต้น คำสั่งต่าง ๆภายในลูป ตัวแปรเปลี่ยนแปลงค่า จริง เท็จ เงื่อนไข End

11 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,.. ,10 num++ int num=1 เท็จ จริง
โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,.. ,10 start int num=1 num<=10 เท็จ num++ จริง Print num End

12 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,.. ,10 num++ int num=1 เท็จ จริง Print num
โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,.. ,10 start int num=1 Print num num++ num<=10 จริง เท็จ End

13 ระหว่างเลข 1 – 100 ให้แสดงเฉพาะเลขคู่
แบบฝึกหัด ให้แสดงข้อมูล ระหว่างเลข 1 – 100 ให้แสดงเฉพาะเลขคู่ ระหว่างเลข 1 – 1000 ให้แสดงเฉพาะเลขคี่ เขียนโปรแกรมให้รับค่าข้อมูลตัวเลขแล้วแสดงค่าตัวเลขนั้น ทางหน้าจอแต่ถ้าระบุตัวเลขเป็น 0 จบโปรแกรม

14 5. แสดงข้อมูลตัวเลข 30,31,32 ,.. 300 เพิ่มค่าทีละ 1
โจทย์ 5. แสดงข้อมูลตัวเลข 30,31,32 , เพิ่มค่าทีละ 1 6 ให้แสดงข้อมูลตัวเลข 10,20,30,40,….จนกระทั้งถึง 100 เพิ่มค่าทีละ 10 7. เขียนโปรแกรมให้รับค่าข้อมูลตัวเลขแล้วแสดงค่าตัวเลขนั้น ทางหน้าจอแต่ถ้าระบุตัวเลขเป็น 999 จึงหยุด 8. จากบวกเลข แล้วแสดงผลออกทางหน้าจอ

15 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,.. ,100 num++ int num=1 เท็จ จริง Print
โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,.. ,100 start int num=1 Print num num++ num<=100 จริง เท็จ End

16 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,.. ,100 num++ int num=1 เท็จ จริง
โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,.. ,100 start int num=1 num<=100 เท็จ num++ จริง Print num End

17 กรุณาระบุตัวเลขที่ต้องการแสดง :
start กรุณาระบุตัวเลขที่ต้องการแสดง : X บาย ๆ จบโปรแกรม X !=0 เท็จ End จริง ตัวเลขที่จะแสดงคือเลข X

18 จริง เท็จ Input ทางkeyboard Output ทางจอภาพ start End Input /output


ดาวน์โหลด ppt การเขียน แบบวนซ้ำ , วนลูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google