งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1  x  y [P(x,y)] มีค่าความจริงเป็นจริง เมื่อแทนค่า x ด้วยสมาชิก a ทุกตัว ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้  y [P(a,y)] เป็นจริง  x  y [P(x,y)] มีค่าความจริงเป็นเท็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1  x  y [P(x,y)] มีค่าความจริงเป็นจริง เมื่อแทนค่า x ด้วยสมาชิก a ทุกตัว ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้  y [P(a,y)] เป็นจริง  x  y [P(x,y)] มีค่าความจริงเป็นเท็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1  x  y [P(x,y)] มีค่าความจริงเป็นจริง เมื่อแทนค่า x ด้วยสมาชิก a ทุกตัว ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้  y [P(a,y)] เป็นจริง  x  y [P(x,y)] มีค่าความจริงเป็นเท็จ เมื่อแทนค่า x ด้วยสมาชิก a บางตัว ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้  y [P(a,y)] เป็นเท็จ

2 2  x  y [P(x,y)] ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้  y [P(a,y)] เป็นจริง  x  y [P(x,y)] มีค่าความจริงเป็นเท็จ เมื่อแทนค่า x ด้วยสมาชิก a ทุกตัว ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้  y [P(a,y)] เป็นเท็จ มีค่าความจริงเป็นจริง เมื่อแทนค่า x ด้วยสมาชิก a บางตัว

3 3  x  y [P(x,y)] มีค่าความจริงเป็นจริง เมื่อแทนค่า x ด้วยสมาชิก a ทุกตัว ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้  y [P(a,y)] เป็นจริง  x  y [ P(x,y)] มีค่าความจริงเป็นเท็จ เมื่อแทนค่า x ด้วยสมาชิก a บางตัว ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้  y [P(a,y)] เป็นเท็จ

4 4  x  y [P(x,y)] ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้  y [P(a,y)] เป็นจริง  x  y [P(x,y)] มีค่าความจริงเป็นเท็จ เมื่อแทนค่า x ด้วยสมาชิก a ทุกตัว ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้  y [P(a,y)] เป็นเท็จ มีค่าความจริงเป็นจริง เมื่อแทนค่า x ด้วยสมาชิก a บางตัว

5 ดังนั้น  x  y [ x  y  2 ] มีค่าความจริงเป็นจริง x   1   y [ (  1)  y  2 ] เป็นจริง x  0   y [ 0  y  2 ] เป็นจริง x  1   y [ 1  y  2 ] เป็นจริง ตัวอย่าง จงหาค่าความจริงของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณต่อไปนี้ 1  x  y[ x  y  2 ] ; U = {  1, 0, 1}

6 2  x  y[ x  y >  1 ] ; U = {  1,0,1} x   1   y [ (  1)  y > -1 ] เป็นเท็จ ดังนั้น  x  y[ x  y >  1 ] มีค่าความจริงเป็นเท็จ 3  x  y[ x  y  y  x ] ; U = { 0,1 } x  1   y [ 1  y  y  1 ] เป็นเท็จ ดังนั้น  x  y[ x  y  y  x ] มีค่าความจริงเป็นเท็จ x  0   y [ 0  y  y  0 ] เป็นจริง

7 4  x  y[ x  y  x ] ; U = { 1, 2 } x  1   y [ 1  y  1 ] เป็นจริง ดังนั้น  x  y [ x  y  x ] มีค่าความจริงเป็นจริง x  2   y [ 2  y  2 ] เป็นจริง 5  x  y[ x  y > x ] ; U = { 0, 1 } x  0   y [ 0  y > 0 ] เป็นเท็จ ดังนั้น  x  y[ x  y > x ] มีค่าความจริงเป็นเท็จ

8 6  x  y[ x 2  y 2  0 ] ; U  R เนื่องจาก x 2  0 สำหรับทุก x  R และ y 2  0 สำหรับทุก y  R x 2  y 2  0 สำหรับทุก x, y  R ดังนั้น  x  y[ x 2  y 2  0 ] มีค่าความจริงเป็นจริง

9 7  x  y[ x  y = 3 ] ; U  {0,1,2} x  1   y [ 1  y = 3 ] เป็นจริง ดังนั้น  x  y[ x  y = 3 ] มีค่าความจริงเป็นจริง 8  x  y[ x  y =  2 ] ; U  {0,1,2} x  0   y [ 0  y =  2 ] เป็นเท็จ x  1   y [ 1  y =  2 ] เป็นเท็จ x  2   y [ 2  y =  2 ] เป็นเท็จ ดังนั้น  x  y[ x  y =  2 ] มีค่าความจริงเป็นเท็จ

10 9  x  y[ x  y = y  x ] ; U  {-1,0,1} x  0   y [ 0  y = y  0 ] เป็นจริง ดังนั้น  x  y[ x  y = y  x ] มีค่าความจริงเป็นจริง 10  x  y[ x  y   2 ] ; U  {-1,0} x   1   y [  1  y   2 ] เป็นเท็จ x  0   y [ 0  y   2 ] เป็นเท็จ ดังนั้น  x  y[ x  y   2 ] มีค่าความจริงเป็นเท็จ

11 11  x  y[ x  y  0 ] ; U  {0,2} x  0   y [ 0  y  0 ] เป็นจริง ดังนั้น  x  y[ x  y  0 ] มีค่าความจริงเป็นจริง 12  x  y[ x  y  2 ] ; U  {0,1,2} x  0   y [ 0  y  2 ] เป็นจริง x  1   y [ 1  y  2 ] เป็นจริง x  2   y [ 2  y  2 ] เป็นจริง ดังนั้น  x  y[ x  y  2 ] มีค่าความจริงเป็นจริง

12 13  x  y[ x  y  1 ] ; U  {0,1,2} x  0   y [ 0  y  1 ] เป็นจริง x  1   y [ 1  y  1 ] เป็นจริง x  2   y [ 2  y  1 ] เป็นเท็จ ดังนั้น  x  y[ x  y  1 ] มีค่าความจริงเป็นเท็จ 14  x  y[ x 2  y  y 2  x ] ; U  {  1,0,1} x   1   y [ (  1) 2  y  y 2 + 1) ] เป็นจริง x  0   y [ (0) 2  y  y 2 – 0 ) ] เป็นจริง x  1   y [ (1) 2  y  y 2 – 1 ) ] เป็นจริง ดังนั้น  x  y[ x 2  y  y 2  x ] มีค่าความจริงเป็นจริง

13 15  x  y[ x  y ] ; U  {1,2,3} x  3   y [ 3  y ] เป็นเท็จ ดังนั้น  x  y[ x  y ] มีค่าความจริงเป็นเท็จ 16  x  y[ x  y = 0] ; U  {  1,0,1} x   1   y [  1  y = 0 ] เป็นจริง x  0   y [ 0  y = 0 ] เป็นจริง x  1   y [ 1  y = 0 ] เป็นจริง ดังนั้น  x  y[ x  y = 0] มีค่าความจริงเป็นจริง

14 17  x  y[ x  y  5] ; U  {1,2,3} x  1   y [ 1  y  5 ] เป็นจริง ดังนั้น  x  y[ x  y  5] มีค่าความจริงเป็นจริง 18  x  y[ x  y   2] ; U  {1,2,3} x  1   y [ 1  y   2 ] เป็นเท็จ x  2   y [ 2  y   2 ] เป็นเท็จ x  3   y [ 3  y   2 ] เป็นเท็จ ดังนั้น  x  y[ x  y   2 ] มีค่าความจริงเป็นเท็จ

15 19  x  y[ x  y = x ] ; U  {  2,0,2} x   2   y [  2  y   2 ] เป็นเท็จ x  0   y [ 0  y  0 ] เป็นเท็จ x  2   y [ 2  y  2 ] เป็นเท็จ ดังนั้น  x  y[ x  y = x ] มีค่าความจริงเป็นเท็จ

16 20  x  y[ x 2  y  y 2  x ] ; U  {  1,0,1} x   1   y [ (  1) 2  y  y 2  1 ] เป็นเท็จ x  0   y [ (0) 2  y  y 2  0 ] เป็นเท็จ x  1   y [ (1) 2  y  y 2  1 ] เป็นเท็จ ดังนั้น  x  y[ x 2  y  y 2  x ] มีค่าความจริงเป็นเท็จ


ดาวน์โหลด ppt 1  x  y [P(x,y)] มีค่าความจริงเป็นจริง เมื่อแทนค่า x ด้วยสมาชิก a ทุกตัว ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้  y [P(a,y)] เป็นจริง  x  y [P(x,y)] มีค่าความจริงเป็นเท็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google