งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราบนมัสการ พระปริยัติสารเวที,ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราบนมัสการ พระปริยัติสารเวที,ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราบนมัสการ พระปริยัติสารเวที,ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กราบนมัสการ พระครูปลัดธรรมจริยวัตร,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน กราบนมัสการ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ดร.) รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กราบนมัสการพระเถรานุเถระ ทุกรูป กราบสวัสดีกับคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

2 Curriculum, Thai Teachinsg
By Assoc. Prof. Akrachai Chaisawaeng เสนอ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2 กรกฎาคม 2557

3 Objective…Learnig and Teaching Activities
เพื่อบริการวิชาการด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ

4 แผน ก จำนวนหน่วยกิต 45 หน่วยกิต
แผน ก จำนวนหน่วยกิต 45 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียนไม่นับหน่วยกิตรายวิชาเสริมพื้นฐาน(ผู้ไม่จบวิชาทางการศึกษา) Xxxxxx วิชาทฤษฎีการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) Xxxxxx วิชาจิตวิทยาศึกษา 3(3-0-6) Xxxxxx วิชาการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) รายวิชาบังคับพื้นฐาน(นักศึกษาต้องศึกษาไม่นับหน่วยกิต ) GS xxxx วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) GS xxxx วิชาการบริหารจัดการทรัพยากรพุทธศาสนา 3(3-0-6) GS xxxx วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)

5 วิชาบังคับพื้นฐาน(แผน ก (2) และแผน ข 9 หน่วยกิต)
GS xxxx วิชาสารัตถะพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก 3(3-0-6) GS xxxx วิชาทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน 3(3-0-6) GS xxxx วิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการสอนภาษาไทย 3(3-0-6)

6 Xxxxx วิชาการปฏิบัติการสอน 6(0-0-9)
รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา(แผน ก 21 หน่วยกิต แผน ข 27หน่วยกิต แผน ก Xxxxx วิชาภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) Xxxxx วิชาภาษาตะวันออกที่มีความสัมพันธ์กับภาษาไทย 3(3-0-6) Xxxxx วิชาสัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน 3(3-0-6) Xxxxx วิชาทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดี 3(3-0-6) Xxxxx วิชา สัมมนาคติชนวิทยา 3(3-0-6) Xxxxx วิชาการปฏิบัติการสอน 6(0-0-9)

7 แผน ข Xxxxx วิชาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย Xxxxx วิชาการศึกษารายบุคคล รายวิชาเลือก(แผน ก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และแผน ข ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) Xxxxx วิชาสถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย ทดลอง และกึ่งทดลอง Xxxxx วิชาศิลปะการอ่านชั้นสูง Xxxxx วิชาศิลปะการเขียนชั้นสูง Xxxxx วิชาศิลปะการพูดชั้นสูง

8 Xxxxx วิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบันสำหรับนักเรียนประถมศึกษา

9 สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ Xxxxx สารนิพนธ์ Xxxxx วิทยานิพนธ์ 12(0-0-9)
6(0-0-6) ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้รายวิชาที่เปิดสอน เทียบสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ครู จิตวิญญาณของความเป็นครู สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้ความรู้ ความเข้าใจ

10 คำอธิบายรายวิชา : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
Xxxxxx วิชา ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาไทย (Linguistics and Its application to Thai Language Teaching) ศึกษาลักษณะสำคัญของภาษาไทย และกลวิธีในการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างของภาษาตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ความเข้าใจ ภาษาศาสตร์เชิงจาระไนมาประยุกต์ใช้สอนภาษาไทย ตลอดจนการนำภาษาศาสตร์เชิงสังคมและจิตวิทยามาใช้ในการสอนภาษาไทยและเสนอปัญหาการใช้ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt กราบนมัสการ พระปริยัติสารเวที,ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google