งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราบนมัสการ พระปริยัติสารเวที, ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กราบนมัสการ พระครูปลัดธรรม จริยวัตร, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน กราบนมัสการ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราบนมัสการ พระปริยัติสารเวที, ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กราบนมัสการ พระครูปลัดธรรม จริยวัตร, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน กราบนมัสการ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราบนมัสการ พระปริยัติสารเวที, ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กราบนมัสการ พระครูปลัดธรรม จริยวัตร, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน กราบนมัสการ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ( ดร.) รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กราบนมัสการพระเถรานุเถระ ทุกรูป กราบสวัสดีกับคณาจารย์ที่เข้า ร่วมประชุมทุกท่าน

2 Curriculum, Thai Teachinsg By Assoc. Prof. Akrachai Chaisawaeng เสนอ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2 กรกฎาคม 2557

3 Objective…Learnig and Teaching Activities 1. เพื่อบริการวิชาการด้านการเรียนการ สอน 2. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ระดับ มาตรฐานสากล 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเอง ด้านวิชาการ

4 แผน ก จำนวนหน่วยกิต 45 หน่วยกิต แผน ก จำนวนหน่วยกิต 45 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียนไม่นับหน่วยกิตรายวิชาเสริม พื้นฐาน ( ผู้ไม่จบวิชาทางการศึกษา ) รายวิชาบังคับเรียนไม่นับหน่วยกิตรายวิชาเสริม พื้นฐาน ( ผู้ไม่จบวิชาทางการศึกษา ) Xxxxxx วิชาทฤษฎีการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) Xxxxxx วิชาทฤษฎีการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) Xxxxxx วิชาจิตวิทยาศึกษา 3(3-0-6) Xxxxxx วิชาจิตวิทยาศึกษา 3(3-0-6) Xxxxxx วิชาการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) Xxxxxx วิชาการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) รายวิชาบังคับพื้นฐาน ( นักศึกษาต้องศึกษาไม่นับ หน่วยกิต ) รายวิชาบังคับพื้นฐาน ( นักศึกษาต้องศึกษาไม่นับ หน่วยกิต ) GS xxxx วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวิชาการทาง พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) GS xxxx วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวิชาการทาง พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) GS xxxx วิชาการบริหารจัดการทรัพยากรพุทธศาสนา 3(3-0-6) GS xxxx วิชาการบริหารจัดการทรัพยากรพุทธศาสนา 3(3-0-6) GS xxxx วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) GS xxxx วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)

5 วิชาบังคับพื้นฐาน ( แผน ก (2) และ แผน ข 9 หน่วยกิต ) วิชาบังคับพื้นฐาน ( แผน ก (2) และ แผน ข 9 หน่วยกิต ) GS xxxx วิชาสารัตถะพุทธปรัชญาใน พระไตรปิฎก 3(3-0-6) GS xxxx วิชาสารัตถะพุทธปรัชญาใน พระไตรปิฎก 3(3-0-6) GS xxxx วิชาทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน 3(3-0-6) GS xxxx วิชาทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน 3(3-0-6) GS xxxx วิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการสอน ภาษาไทย 3(3-0-6) GS xxxx วิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการสอน ภาษาไทย 3(3-0-6)

6 รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา ( แผน ก 21 หน่วยกิต แผน ข 27 หน่วยกิต แผน ก Xxxxx วิชาภาษาศาสตร์กับการสอน ภาษาไทย 3(3-0-6) Xxxxx วิชาภาษาตะวันออกที่มีความสัมพันธ์ กับภาษาไทย 3(3-0-6) Xxxxx วิชาสัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน 3(3-0-6) Xxxxx วิชาทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดี 3(3- 0-6) Xxxxx วิชา สัมมนาคติชนวิทยา 3(3-0-6) Xxxxx วิชาการปฏิบัติการสอน 6(0-0-9)

7 แผน ข แผน ข Xxxxx วิชาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนภาษาไทย Xxxxx วิชาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนภาษาไทย Xxxxx วิชาการศึกษารายบุคคล Xxxxx วิชาการศึกษารายบุคคล รายวิชาเลือก ( แผน ก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย กิต และแผน ข ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ) Xxxxx วิชาสถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย ทดลอง และกึ่งทดลอง Xxxxx วิชาสถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย ทดลอง และกึ่งทดลอง Xxxxx วิชาศิลปะการอ่านชั้นสูง Xxxxx วิชาศิลปะการอ่านชั้นสูง Xxxxx วิชาศิลปะการเขียนชั้นสูง Xxxxx วิชาศิลปะการเขียนชั้นสูง Xxxxx วิชาศิลปะการพูดชั้นสูง Xxxxx วิชาศิลปะการพูดชั้นสูง

8 Xxxxx วิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบันสำหรับ นักเรียนประถมศึกษา Xxxxx วิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบันสำหรับ นักเรียนประถมศึกษา Xxxxx วิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบันสำหรับ มัธยมศึกษา Xxxxx วิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบันสำหรับ มัธยมศึกษา Xxxxx วิชาการศึกษาเอกลักษณ์ไทย Xxxxx วิชาการศึกษาเอกลักษณ์ไทย Xxxxx วิชาการวัดและประเมินผลการเรียน การสอนภาษาไทย Xxxxx วิชาการวัดและประเมินผลการเรียน การสอนภาษาไทย Xxxxx วิชาการนิเทศการสอนภาษาไทย Xxxxx วิชาการนิเทศการสอนภาษาไทย Xxxxx วิชาหนังสือเรียนภาษาไทยและ หนังสืออ่านประกอบ Xxxxx วิชาหนังสือเรียนภาษาไทยและ หนังสืออ่านประกอบ Xxxxx วิชาการสอนภาษาไทยในฐานะ ภาษาต่างประเทศ Xxxxx วิชาการสอนภาษาไทยในฐานะ ภาษาต่างประเทศ Xxxxx วิชาวรรณคดีเปรียบเทียบชั้นสูง Xxxxx วิชาวรรณคดีเปรียบเทียบชั้นสูง Xxxxx วิชาการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย Xxxxx วิชาการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย Xxxxx วิชาการพัฒนาการสอนภาษาไทย Xxxxx วิชาการพัฒนาการสอนภาษาไทย

9 6(0-0-6) สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ Xxxxx สารนิพนธ์ Xxxxx วิทยานิพนธ์ 12(0-0-9) มาตรฐาน ความรู้ สาระความรู้ตาม มาตรฐาน สมรรถะตาม มาตรฐาน ชื่อวิชาและ คำอธิบายรายวิชา ครูจิตวิญญาณของ ความเป็นครู สามารถ ศึกษาวิจัยเพื่อ พัฒนาวิชาชีพ ให้ความรู้ ความ เข้าใจ ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้รายวิชาที่เปิดสอน เทียบสาระ ความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด

10 คำอธิบายรายวิชา : สาขาวิชาการสอน ภาษาไทย คำอธิบายรายวิชา : สาขาวิชาการสอน ภาษาไทย Xxxxxx วิชา ภาษาศาสตร์กับการสอน ภาษาไทย Xxxxxx วิชา ภาษาศาสตร์กับการสอน ภาษาไทย (Linguistics and Its application to Thai Language Teaching) (Linguistics and Its application to Thai Language Teaching) ศึกษาลักษณะสำคัญของภาษาไทย และ กลวิธีในการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างของ ภาษาตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ความ เข้าใจ ภาษาศาสตร์เชิงจาระไนมา ประยุกต์ใช้สอนภาษาไทย ตลอดจนการนำ ภาษาศาสตร์เชิงสังคมและจิตวิทยามาใช้ใน การสอนภาษาไทยและเสนอปัญหาการใช้ ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาไทย ศึกษาลักษณะสำคัญของภาษาไทย และ กลวิธีในการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างของ ภาษาตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ความ เข้าใจ ภาษาศาสตร์เชิงจาระไนมา ประยุกต์ใช้สอนภาษาไทย ตลอดจนการนำ ภาษาศาสตร์เชิงสังคมและจิตวิทยามาใช้ใน การสอนภาษาไทยและเสนอปัญหาการใช้ ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาไทย......................................................................................................................................................................................................................................


ดาวน์โหลด ppt กราบนมัสการ พระปริยัติสารเวที, ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กราบนมัสการ พระครูปลัดธรรม จริยวัตร, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน กราบนมัสการ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google