งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 1 ครูผู้สอน …… นายธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 1 ครูผู้สอน …… นายธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา 1 ครูผู้สอน …… นายธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 เรื่อง..... วันสำคัญ วันสำคัญ ทาง พระพุทธศาสนา 2 2

3 ครูธีระพล เข่งวา 3 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้และเข้าใจ ประวัติวัน สำคัญทาง พระพุทธศาสนา

4 ครูธีระพล เข่งวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง 4

5 ครูธีระพล เข่งวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิ วาเทมิ ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 5 ( กราบ )

6 ครูธีระพล เข่งวา สวากขาโต ภะคะวา ตา ธัมโม พระธรรม เป็น ธรรมที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม 6 ( กราบ )

7 ครูธีระพล เข่งวา สุปะฏิปันโน ภะคะวะ โต สาวะ กะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติดี แล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ 7 ( กราบ ๓ ครั้ง )

8 ครูธีระพล เข่งวา วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา หมายถึง วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา หมายถึง 8 วันที่มี เหตุการณ์ สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ

9 ครูธีระพล เข่งวา 9 อันเป็น สิ่ง เคารพ บูชา อย่างสูง ตั้งแต่ สมัย พุทธกา ล เป็นต้น มา พระพุทธ เจ้า พระ ธรรม พระสงฆ์

10 ครูธีระพล เข่งวา 10 วันมาฆบูชา แปลว่า การบูชา พระในวัน เพ็ญเดือน 3 ตรง กับวันเพ็ญ เดือน 3 ของทุกปี แต่ถ้าปีใด มีอธิกมาส คือ

11 ครูธีระพล เข่งวา 11 วันมาฆบูชา มีเดือน 8 สองหน ก็ เลื่อนไป วันเพ็ญกลางเดือน 4

12 ครูธีระพล เข่งวา 1. พระอรหันต์ 1,250 รูป มาประชุมกัน ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุง ราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียใน ปัจจุบัน 1. พระอรหันต์ 1,250 รูป มาประชุมกัน ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุง ราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียใน ปัจจุบัน 12

13 ครูธีระพล เข่งวา 13 2. พระอรหันต์ เหล่านี้ล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา

14 ครูธีระพล เข่งวา 14 3. พระอรหันต์สาวก มาประชุมโดยมิได้ นัดหมาย

15 ครูธีระพล เข่งวา 15 4. วันนี้เป็นวันมาฆปู รณมี คือเป็นวันเพ็ญ เดือน 3

16 ครูธีระพล เข่งวา 16 พระพุทธเจ้าจึง ทรงแสดงพระ ธรรมเทศนา พระพุทธเจ้าจึง ทรงแสดงพระ ธรรมเทศนา พระ โอวาทปาติโม กข์ พระ โอวาทปาติโม กข์

17 ครูธีระพล เข่งวา 17 พระ โอวาทปาติโม กข์ 1. การไม่ทำชั่วทั้ง ปวง 2. การทำความดีให้ ถึงพร้อม 3. การทำจิตใจให้ บริสุทธิ์

18 ครูธีระพล เข่งวา 18 การปฏิบัติตน การปฏิบัติตน ตอนเช้าทำบุญตัก บาตร

19 ครูธีระพล เข่งวา 19  ปฏิบัติวิปัสสนา สมาธิโดย พร้อมกัน  บำเพ็ญ สาธารณประโยชน์

20 ครูธีระพล เข่งวา 20 ร่วมกันเวียนเทียน ร่วมกันเวียนเทียน

21 ครูธีระพล เข่งวา 21 ขั้นตอนการเวียน เทียน  พระเถระผู้ใหญ่ กล่าวคำบูชา  ทำทักษิณาวรรต ( เวียนขวา 3 รอบ ) รอบที่ 1 ระลึกถึงพระ พุทธคุณ รอบที่ 2 ระลึกถึงพระ ธรรมคุณ รอบที่ 3 ระลึกถึง พระสังฆคุณ

22 ครูธีระพล เข่งวา วันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 เดือน 6 วันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 เดือน 6 22 แปลว่า การบูชา พระในวัน เพ็ญเดือน 6

23 ครูธีระพล เข่งวา ชมวีดีทัศน์ เรื่อง วันวิสาขบู ชา เรื่อง วันวิสาขบู ชา ขอให้นักเรียนตั้งใจชม พร้อมๆกัน 23

24 ครูธีระพล เข่งวา 28 โกธํ ฆตฺวา สุขํ เส ติ ฆ่าความโกรธได้ ย่อม อยู่เป็นสุข

25 ครูธีระพล เข่งวา พบกันใหม่ เรื่อง : ศาสนพิธี ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน 29


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 1 ครูผู้สอน …… นายธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google