งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมูหามะอัสฮัร ตะโละ ดิง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา งานสารบรรณ การจัดทำหนังสือราชการ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมูหามะอัสฮัร ตะโละ ดิง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา งานสารบรรณ การจัดทำหนังสือราชการ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมูหามะอัสฮัร ตะโละ ดิง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา งานสารบรรณ การจัดทำหนังสือราชการ โดย

2 ชนิดของหนังสือ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานใน ราชการได้แก่ 1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วน ราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือ บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานใน ราชการ 5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ 6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

3 หนังสือราชการมี 6 ชนิด 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานใน ราชการ

4 ตัวอย่ าง หนังสื อ ภายน อก

5 ตัวอย่า ง หนังสือ ภายใน

6 ตัวอย่าง หนังสือ ประทับต รา

7 ตัวอย่าง หนังสือ คำสั่ง

8 หนังสือ ประชาสัม พันธ์ ตัวอย่าง หนังสือ แถลงการ ณ์

9 หนังสือ ประชาสัมพั นธ์ ตัวอย่าง ประกาศ

10 หนังสือที่ เจ้าหน้าที่ทำ ขึ้นหรือรับไว้ เป็นหลักฐาน ในราชการ ตัวอย่าง หนังสือ รับรอง

11 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ ทำขึ้นหรือรับไว้ เป็นหลักฐานใน ราชการ ตัวอย่าง รายงาน การประชุม และ วาระการประชุม

12 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. ศึกษาและจดจำรูปแบบของหนังสือ ราชการ 2. เข้าใจโครงสร้างของหนังสือราชการแต่ ละชนิด 3. จับประเด็นเรื่องที่จะร่าง 4. บอกความประสงค์ให้ชัดเจน 5. กรณีมีความต้องการหลายข้อให้แยก เป็นข้อ ๆ 6. กรณีจำเป็นจะต้องอ้างตัวบทกฎหมาย หรือตัวอย่างให้ระบุให้ ชัดเจน 7. ใช้ถ้อยคำกะทัดรัด ได้ใจความ หลักในการร่างหนังสือราชการ

13 8. ใช้ถ้อยคำเป็นภาษาราชการ 9. การใช้ถ้อยคำปฏิเสธ ให้ใช้ภาษาที่ นุ่มนวล รื่นหู 10. หลีกเลี่ยงถ้อยคำที่เป็นคำซ้ำซ้อน คำฟุ่มเฟือย 11. การใช้อักขระวิธี ตัวสะกด ตัว การันต์ และวรรค ตอนให้ถูกต้อง 12. ใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้อง 13. ระมัดระวังในการใช้คำที่มี ความหมายใกล้เคียง หลักในการร่างหนังสือ ราชการ ( ต่อ )

14 14. หลีกเลี่ยงการใช้คำที่เป็น ภาษาต่างประเทศให้มากที่สุด 15. ไม่ใช้คำที่ใช้ในโฆษณา 16. อ่านและตรวจทานความถูกต้องอีกครั้ง หนึ่ง หลักในการร่างหนังสือ ราชการ ( ต่อ )

15 โครงสร้างในการร่างหนังสือราชการ มี 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 คำขึ้นต้น ตอนที่ 2 จุดประสงค์ ตอนที่ 3 คำลงท้าย ***********************************


ดาวน์โหลด ppt นายมูหามะอัสฮัร ตะโละ ดิง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา งานสารบรรณ การจัดทำหนังสือราชการ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google