งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สปอตวิทยุ. ประเภทสปอต แบ่งตาม วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ สปอตเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์หรือกิจกรรม องค์กร เพื่อการรณรงค์ เพื่อส่งเสริมสังคมด้านต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สปอตวิทยุ. ประเภทสปอต แบ่งตาม วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ สปอตเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์หรือกิจกรรม องค์กร เพื่อการรณรงค์ เพื่อส่งเสริมสังคมด้านต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สปอตวิทยุ

2 ประเภทสปอต แบ่งตาม วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ สปอตเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์หรือกิจกรรม องค์กร เพื่อการรณรงค์ เพื่อส่งเสริมสังคมด้านต่างๆ เพื่อให้ข่าวสารความรู้ เพื่อบริการสาธารณะ สปอตโฆษณาเชิงธุรกิจ โฆษณาสินค้าหรือบริการ โฆษณาสถาบัน

3 รูปแบบของสปอตวิทยุ แบบใช้เพลงโฆษณา (jingle) แบบเล่าเรื่องหรือบรรยาย แบบประกาศ แบบใช้บุคคล แบบรูปแบบละครหรือการสนทนา แบบผสมผสาน

4 หลักการผลิตสปอต บุคคลผู้ส่งสาร ใช้ความแปลก นำเสนอสารที่สั้นกะทัดรัดชัดเจนเพียงเรื่อง เดียว มีการเรียบเรียงสารที่ใช้พูด สร้างจุดจับใจเป็นพิเศษ

5 กระบวนการผลิต กำหนดจุดเด่น หรือจุดขาย เขียนบทสปอต จากแนวคิดขยายเป็นบท มีความเด่น น่าสนใจ แปลกแตกต่าง จาก รายการอื่นๆ เพื่อดึงดูดผู้ฟัง กระตุ้นพฤติกรรมหรือความคิดเพื่อให้ตรงตาม จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร ต้องมีเรื่องราวแห่งความคิดสร้างสรรค์ ตัดต่อ บันทึกเสียง

6 รูปแบบ

7 การบ้าน เขียนบทสปอตวิทยุเพื่อโฆษณาน้ำดื่มยูนิเพียว รูปแบบใดก็ได้ ยกเว้นประกาศ กับใช้บุคคล ความยาวสปอต 30 วินาที ส่งท้ายชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt สปอตวิทยุ. ประเภทสปอต แบ่งตาม วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ สปอตเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์หรือกิจกรรม องค์กร เพื่อการรณรงค์ เพื่อส่งเสริมสังคมด้านต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google