งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ. ขอบข่ายงานวิจัย ปัจจุบัน ประเภทของการวิจัย การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ (LRRD) การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ. ขอบข่ายงานวิจัย ปัจจุบัน ประเภทของการวิจัย การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ (LRRD) การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ

2 ขอบข่ายงานวิจัย ปัจจุบัน ประเภทของการวิจัย การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ (LRRD) การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยเชิงพาณิชย์ การวิจัยสนองยุทธศาสตร์ของรัฐ การบริหารงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายการ วิจัย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดงานวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ฐานข้อมูลการวิจัย RAN-RUN SYS การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

3 ระบบงานวิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์การวิจัย โครงสร้างรองรับงานวิจัย หน่วยงาน บุคลากรวิจัย เครือข่ายการวิจัย ภาร งาน ตำแหน่งทางวิชาการ ระบบวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บรรยากาศ สภาพแวดล้อม การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วารสาร การตีพิมพ์ การต่อยอดงานวิจัย นำวิจัยไปใช้ ประโยชน์ การบริหารจัดการทรัพยสินทาง ปัญญา มาตรฐานงานวิจัย การติดตามประเมินผลงานวิจัย

4 กรณีแพะ “ YAKLA MODEL ” ใช้งานวิจัยและองค์ความรู้นำการเลี้ยง แพะเชิงพาณิชย์ 1. การระดมความรู้จากนักวิจัย 2. การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 3. การจัดทำหลักสูตร และผู้รับผิดชอบ 4. การจัดทำ Road Map และ Business Plan 5. การเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ 6. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับ ทุกฝ่าย ได้แก่ จังหวัด สสว. องค์กรท้องถิ่น ฯลฯ 7. การดำเนินการตามแผน 8. การติดตาม ประเมินผล 9. การปรับปรุงพัฒนาโครงการด้วย กระบวนการวิจัยและพัฒนา

5 มันสำปะหลัง เครือข่าย การเลี้ยง พ่อ / แม่แพะ TMR ผลิตภัณฑ์แพะ ไบโอเดเซล OTOP ๑ ข้าวโพด ๒ ๓ น้ำส้มถ่านไม้ ๔ ๕ ๖ ๗ ขี้แพะ ๘ ๙ ๑๐๑๐ การพัฒนา สายพันธุ์ ๑๑ จระเข้ ๑๒

6 องค์กรกลางกำกับดูแล งานวิจัย ศธ. องค์กรอิสระภายใต้การกำกับ ของกระทรวงฯ ขนาดเล็ก กะทัดรัดที่สนับสนุน การวิจัย เป็นศูนย์กลางทางความคิดของ การวิจัย เป็นศูนย์กลางการวิจัยระบบ การศึกษาและการเรียนรู้ บริหารโดยคณะบุคคล


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ. ขอบข่ายงานวิจัย ปัจจุบัน ประเภทของการวิจัย การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ (LRRD) การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google