งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาทนิเทศและเทคนิคการ นำเสนอ. การพูดคืออะไร  คือ การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง รวมทั้งกิริยาอาการ ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความ ต้องการของผู้พูด ให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการตอบสนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาทนิเทศและเทคนิคการ นำเสนอ. การพูดคืออะไร  คือ การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง รวมทั้งกิริยาอาการ ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความ ต้องการของผู้พูด ให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการตอบสนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาทนิเทศและเทคนิคการ นำเสนอ

2 การพูดคืออะไร  คือ การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง รวมทั้งกิริยาอาการ ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความ ต้องการของผู้พูด ให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการตอบสนอง

3 การพูดที่ดี  คือ การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง รวมทั้งกิริยาอาการอย่าง มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามจรรยามารยาทและ ประเพณีนิยมของสังคม เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความต้องการที่เป็น คุณประโยชน์ สัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายของผู้พูด

4 การพูดระดับต่างๆ ของการสื่อสาร  การพูดระหว่างบุคคล  การพูดในกลุ่ม  การพูดในที่ชุมชน  การพูดทางสื่อมวลชน

5 จุดมุ่งหมายของการพูด  เพื่อค้นหาคำตอบ  เพื่อบอกกล่าว  เพื่อโน้มน้าวใจ  เพื่อจรรโลงใจ

6 กิริยาอาการในขณะพูด  การทรงตัว  การใช้สายตา  จังหวะในการแสดงกิริยาอาการ  การเคลื่อนที่  ความกลมกลืนของกิริยาอาการ

7 มารยาทในการฟังที่ดี  ฟังด้ายความสงบ  ฟังด้วยความตั้งใจ  ปรบมือเมื่อชอบใจ  มองหน้าผู้พูด  เมื่อมีข้อสงสัยควรถาม เมื่อผู้พูดเปิดโอกาสให้ถาม ไม่ควรถามแทรกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่  ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น  ไม่ควรแสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อไม่ชอบใจ

8  ตั้งใจฟังตังแต่ต้นจนจบ  ไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น โห่ร้อง  ไม่ควรเดินเข้าเดินออกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดหากมี ความจำเป็นควรทำความเคารพก่อน

9 การบ้าน  สัปดาห์หน้าเตรียมพูดในที่ชุมชน ( ในห้อง ) หัว ข้อแนะนำตัวเองให้ผู้ฟังจดจำและประทับใจ คนละ ไม่เกิน 3 นาที  รักษาเวลา หากสั้นหรือยาวเกินไป หักคะแนน


ดาวน์โหลด ppt วาทนิเทศและเทคนิคการ นำเสนอ. การพูดคืออะไร  คือ การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง รวมทั้งกิริยาอาการ ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความ ต้องการของผู้พูด ให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการตอบสนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google