งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาทนิเทศและเทคนิคการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาทนิเทศและเทคนิคการนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาทนิเทศและเทคนิคการนำเสนอ

2 การพูดคืออะไร คือ การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง รวมทั้งกิริยาอาการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความต้องการของผู้พูด ให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการตอบสนอง

3 การพูดที่ดี คือ การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง รวมทั้งกิริยาอาการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามจรรยามารยาทและประเพณีนิยมของสังคม เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความต้องการที่เป็นคุณประโยชน์ สัมฤทธิผลตาม จุดมุ่งหมายของผู้พูด

4 การพูดระดับต่างๆ ของการสื่อสาร
การพูดระหว่างบุคคล การพูดในกลุ่ม การพูดในที่ชุมชน การพูดทางสื่อมวลชน

5 จุดมุ่งหมายของการพูด
เพื่อค้นหาคำตอบ เพื่อบอกกล่าว เพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อจรรโลงใจ

6 กิริยาอาการในขณะพูด การทรงตัว การใช้สายตา จังหวะในการแสดงกิริยาอาการ
การเคลื่อนที่ ความกลมกลืนของกิริยาอาการ

7 มารยาทในการฟังที่ดี ฟังด้ายความสงบ ฟังด้วยความตั้งใจ ปรบมือเมื่อชอบใจ
มองหน้าผู้พูด เมื่อมีข้อสงสัยควรถาม เมื่อผู้พูดเปิดโอกาสให้ถาม ไม่ควรถามแทรกขณะที่ผู้ พูดกำลังพูดอยู่ ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น ไม่ควรแสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อไม่ชอบใจ

8 ตั้งใจฟังตังแต่ต้นจนจบ
ไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น โห่ร้อง ไม่ควรเดินเข้าเดินออกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดหากมีความจำเป็นควรทำความ เคารพก่อน

9 การบ้าน สัปดาห์หน้าเตรียมพูดในที่ชุมชน (ในห้อง) หัวข้อแนะนำตัวเองให้ผู้ฟังจดจำ และประทับใจ คนละไม่เกิน 3 นาที รักษาเวลา หากสั้นหรือยาวเกินไป หักคะแนน


ดาวน์โหลด ppt วาทนิเทศและเทคนิคการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google