งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความหมาย ของคำศัพท์ทาง พระพุทธศาสนาและ นำคำศัพท์ไป ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความหมาย ของคำศัพท์ทาง พระพุทธศาสนาและ นำคำศัพท์ไป ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 อธิบายความหมาย ของคำศัพท์ทาง พระพุทธศาสนาและ นำคำศัพท์ไป ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ( อ่านว่า ชาน ) ( อ่านว่า ยาน )

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แปลว่า การเพ่ง เป็นการฝึกจิตให้สงบ หมายถึง ภาวะที่จิตแน่วแน่ อันเกิดจากการเจริญสมาธิ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ลักษณะการทำจิต ให้สงบโดยการนั่ง หลับตานิ่ง เช่น พระเข้าฌาน ฤาษีเข้าฌาน

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ปฐมฌาน - มีตรึก ( วิตก ) - มีตรอง ( วิจาร ) - มีความอิ่มใจ ( ปีติ ) - มีความสบายใจ ( สุข ) - มีอารมณ์หนึ่งเดียว ( เอกัคตา )

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. ทุติยฌาน - ละวิตกและวิจารเสียได้ - คงมีแต่ปีติ สุข - เอกัคตา

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. ตติยฌาน - ละปิติเสียได้ คงมีแต่สุข - เอกัคตา

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. จตุตถฌาน - ละสุขเสียได้ กลายเป็นอุเบกขา คือ เฉย ๆ - เอกัคตา มีรูปธรรมเป็นอารมณ์

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจาก อำนาจสมาธิ

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ความหยั่งรู้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ อย่างถูกต้องความเป็นจริง รู้แจ้งเห็นจริง ( ญาณทัสสนะ )

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - อตีตังสญาณ คือปรีชาหยั่งรู้ เรื่องราวในอดีต - อนาคตังสญาณ คือปรีชา หยั่งรู้เรื่องราวใน อนาคต - ปัจจุปปันนังสญาณ คือ ปรีชาหยั่งรู้เรื่องราว ที่เป็น ปัจจุบัน

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า จริต ความประพฤติ พื้นนิสัย หรือพื้นเพ แห่งจิตของคนทั้งหลาย ที่หนักไป ด้านใดด้านหนึ่ง

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า จริต ความประพฤติ หรือกิริยาอาการ เช่น เสียจริต วิกลจริต

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฉายา ร่มไม้ เงา อาการที่เป็นเงา ๆ ไม่ชัด อาการเคลือบแฝง ชื่อที่พระอุปัชฌาย์ ตั้งให้แก่ผู้บวช

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฉายา ชื่อตั้งให้กันเล่น ๆ หรือตามลักษณะ ที่รู้กันในหมู่คณะ

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ตัณหา ความทะยานอยาก ปรารถนา ดิ้นรน เสน่หา

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ตัณหา ความอยาก


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความหมาย ของคำศัพท์ทาง พระพุทธศาสนาและ นำคำศัพท์ไป ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google