งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Miss Thanaporn Pattanatornchai English Teacher Nakhonsawan School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Miss Thanaporn Pattanatornchai English Teacher Nakhonsawan School"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Miss Thanaporn Pattanatornchai English Teacher Nakhonsawan School Email : Pnicky_05@hotmail.com

4 การสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT) คือแนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทาง ภาษา (linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา (language skill) และ ความสามารถในการสื่อสาร (communicative ability) เพื่อให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้โครงสร้างดังนี้

5 ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (grammatical competence) ความสามารถด้านสังคม (sociolinguistic competence) ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อ ความหมายด้านการพูด และเขียน (discourse competence) ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อ ความหมาย (strategic competence) Information from : https://sites.google.com/site/uraiwaneng04/communicative- language-teaching

6 Idiom คือ สำนวน ซึ่งหมายถึงถ้อยคำที่ ไม่ได้มีความหมายตรงตัวนั่นเอง สำนวน ภาษาอังกฤษมีมากมายหลายประโยค

7 สำนวนภาษาอังกฤษที่นิยมใช้กันมาก A piece of cake เมื่อมีใครสักคนพูดว่า ” the task is a piece of cake” อย่าเข้าใจผิดว่างานของเขาคือทำขนมเค้ก แต่เขากำลัง บอกว่า งานนี้ง่ายมาก เพราะความหมายของคำว่า a piece of cake คือ ง่ายมากนั่นเอง

8 Costs an arm and a leg ทอม : How much was the hospital bill? เจอรี่ : It cost an arm and a leg! จากตัวอย่างข้างต้น ทอมถามเจอรี่ว่า จ่ายค่า รักษาพยาบาลไปเท่าไร.. เจอรี่ตอบกลับว่า “It cost an arm and a leg!” ซึ่งแปลได้ว่า มันแพงมาก ๆ

9 Hit the books เป็นวลีที่ใช้บ่อยในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ถ้าคุณได้ยินใคร กล่าวว่า I’m going to hit the books for an hour. ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปต่อยตีหนังสือแต่อย่างใด แต่ ความหมายของ Hit the books คือ ไปเรียนนั่นเอง

10 Let the cat out of the bag แปลตรงตัวได้ว่า “ ปล่อยแมวออกจากถุง ” แต่คุณอย่าเพิ่ง เข้าใจผิดว่ามีใครจับแมวใส่ถุงไว้ แล้วโทรไปแจ้ง หน่วยงานพิทักษ์สัตว์ละ เพราะคำนี้หมายถึงการเปิดเผย ความลับ เช่น It’s a secret. Try not to let the cat out of the bag. แปลว่า มันเป็นความลับ พยายามอย่าบอกให้ใครรู้

11

12

13

14

15

16

17 http://www.rakenglish.com/idiom- %E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8 %99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0 %B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4 %E0%B8%A9/

18 Thank You…


ดาวน์โหลด ppt Miss Thanaporn Pattanatornchai English Teacher Nakhonsawan School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google