งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Idioms Online By Nicky. Idioms Online By Nicky.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Idioms Online By Nicky. Idioms Online By Nicky."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Idioms Online By Nicky

3 Miss Thanaporn Pattanatornchai
English Teacher Nakhonsawan School

4 การสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT) คือแนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา (linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา (language skill) และความสามารถในการสื่อสาร (communicative ability) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างดังนี้

5 ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (grammatical competence)
ความสามารถด้านสังคม (sociolinguistic competence) ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อความหมายด้านการพูด และเขียน (discourse competence) ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (strategic competence) Information from : https://sites.google.com/site/uraiwaneng04/communicative-language-teaching

6 Idiom คือ สำนวน ซึ่งหมายถึงถ้อยคำที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัวนั่นเอง สำนวนภาษาอังกฤษมีมากมายหลายประโยค

7 สำนวนภาษาอังกฤษที่นิยมใช้กันมาก
A piece of cake เมื่อมีใครสักคนพูดว่า ” the task is a piece of cake” อย่าเข้าใจผิดว่างานของเขาคือทำขนมเค้ก แต่เขากำลังบอกว่า งานนี้ง่ายมาก เพราะความหมายของคำว่า a piece of cake คือ ง่ายมากนั่นเอง

8 Costs an arm and a leg ทอม : How much was the hospital bill? เจอรี่ : It cost an arm and a leg! จากตัวอย่างข้างต้น ทอมถามเจอรี่ว่า จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเท่าไร .. เจอรี่ตอบกลับว่า “It cost an arm and a leg!” ซึ่งแปลได้ว่า มันแพงมาก ๆ

9 Hit the books เป็นวลีที่ใช้บ่อยในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ถ้าคุณได้ยินใครกล่าวว่า I’m going to hit the books for an hour. ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปต่อยตีหนังสือแต่อย่างใด แต่ความหมายของ Hit the books คือ ไปเรียนนั่นเอง

10 Let the cat out of the bag
แปลตรงตัวได้ว่า “ปล่อยแมวออกจากถุง” แต่คุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่ามีใครจับแมวใส่ถุงไว้ แล้วโทรไปแจ้งหน่วยงานพิทักษ์สัตว์ละ เพราะคำนี้หมายถึงการเปิดเผยความลับ เช่น It’s a secret. Try not to let the cat out of the bag. แปลว่า มันเป็นความลับ พยายามอย่าบอกให้ใครรู้

11

12

13

14

15

16

17 Information from :

18 Thank You…


ดาวน์โหลด ppt Idioms Online By Nicky. Idioms Online By Nicky.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google