งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิชาภาษาไทย ท 42101 เรื่อง การใช้ภาษา ในการพูด ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิชาภาษาไทย ท 42101 เรื่อง การใช้ภาษา ในการพูด ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิชาภาษาไทย ท 42101 เรื่อง การใช้ภาษา ในการพูด ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4

3 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การพูดเป็นทักษะที่ จำเป็น การใช้ภาษาใน การพูดต้องคำนึงถึง โอกาสของการพูดนั้น ๆ เช่น การพูดอย่าง เป็นทางการหรือไม่ เป็นทางการ การฝึก ทักษะการพูดจะทำให้ เกิดความชำนาญและ มีความมั่นใจ

4 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การพูดหมายถึงการ สื่อความหมายโดยใช้ เสียง ภาษา อากัปกิริยาเพื่อ ถ่ายทอดความ ประสงค์ ความรู้ ความคิด และ ความรู้สึกไปสู่ผู้ฟัง

5 ปากเป็นเอกเลข เป็นโทโบราณว่า หนังสือตรีมีปัญญา ไม่เสียหาย ถึงรู้มากไม่มีปาก ลำบากตาย มีอุบายพูดไม่เป็น เห็นป่วยการ

6 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ บทร้อยกรองนี้ แสดง ความสำคัญของการ พูด คือ การพูดเป็น ทักษะที่จำเป็น ต้องใช้ ในชีวิตประจำวันควบคู่ กับการฟัง การพูดเป็น ทั้งศาสตร์และศิลป์

7 การพูดต้องมีความรู้ และแสดงออกอย่าง เหมาะสม นอกจากบท ร้อยกรองนี้แล้ว ยังมี คำพังเพย สุภาษิตและ บทร้อยกรองอื่น ๆ กล่าวถึงความสำคัญ ของการพูดอย่าง มากมาย

8 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การพูด ระหว่างบุคคล ประเภทของการ พูด 1. 2. 3. การพูด ระหว่างกลุ่ม การพูดต่อ ชุมชน

9 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การ ทักทาย 1. 2. 3. การ ปราศรัย การแนะนำ ตนเอง การ สัมมนา 4.

10 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การพูดที่ดี ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ ภาษาเป็นอย่างดี จึงจะ ประสบความสำเร็จ การศึกษาวิวัฒนาการ ภาษาไทย เพื่อใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหารให้ถูกต้อง เหมาะสม จึงมีความ จำเป็นอย่างยิ่ง

11 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ สิ่งสำคัญ ต้องทำความ เข้าใจว่าภาษา มีการเปลี่ยนแปลง หยิบ ยืมซึ่งกันและกัน ภาษาต่างประเทศเข้ามา ปะปนในภาษาไทยมี จำนวนมาก เนื่องด้วย อิทธิพลด้านการศึกษา ศาสนา ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น

12 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การยืมคำ ภาษาต่างประเทศมาใช้ ในภาษาไทย ทำให้ ภาษาไทยมีคำใช้มากขึ้น และสื่อสารได้กว้างขวาง มากขึ้น วิธีการที่ทำให้คำ ต่าง ๆ ผสมผสานกับ ภาษาไทยอย่างกลมกลืน ถือเป็นความเจริญงอก งามของภาษาไทย

13 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ สรุปได้ว่าภาษาเหมือน สิ่งมีชีวิต ย่อมมีการ เปลี่ยนแปลง และการ เปลี่ยนแปลงทำให้ ภาษาไทยส่วนใหญ่เป็น ภาษา คำโดดพยางค์เดียว มี พยางค์เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคำหลาย พยางค์มากขึ้น

14 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ ธรรมชาติของภาษา ย่อม มีการแลก เปลี่ยน หยิบยืมทางภาษา เพราะ เหตุว่า มนุษย์เป็นสัตว์ สังคม มีการ ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ทั้งในเชิงธุรกิจระหว่าง ประเทศ เชิงสังคมและ วัฒนธรรม

15 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ เครื่องมือที่สำคัญใน การสื่อสารได้แก่ ภาษา เพราะเป็นสื่อกลาง เพื่อให้เข้าใจกัน การใช้ ภาษาโดยเฉพาะการพูด จึงเป็นปัจจัยสำคัญใน การติดต่อสื่อสาร ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน

16 การรับคำภาษาต่างประเทศมา ใช้ในภาษาไทย มี 3 ลักษณะ คือ 1. รับเฉพาะคำที่จำเป็นไม่มีใช้ ในภาษาไทย 2. รับคำมาเสริมแต่งให้ไพเราะ สละสลวย โดยเฉพาะคำ ประพันธ์หรือภาษาเฉพาะกิจ สาขาใดสาขาหนึ่ง

17 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ 3. รับคำมาเกินความ จำเป็น เช่น คำที่มีใช้ อยู่แล้วในภาษาไทย การใช้คำ ภาษาต่างประเทศ ปะปนภาษาไทย เป็น ต้น

18 สาเหตุ ภาษาต่างประเทศเข้ามา ปะปนในภาษาไทย เช่น อิทธิพลด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ อาณาเขต ติดต่อกัน เห็นได้จาก ภาษาจีน พม่า เขมร ลาว มาเลเซีย เป็นต้น

19 ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ อิทธิพลด้านศาสนา เช่น ภาษาบาลีเข้ามาทางพุทธ ศาสนา นิกายหินยาน ภาษาสันสกฤตเข้ามาทาง ศาสนาพราหมณ์ รวมทั้ง อิทธิพลทางภาษาและ วรรณคดี เช่น ภาษาชวา บาลี สันสกฤตและอังกฤษ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ วิชาภาษาไทย ท 42101 เรื่อง การใช้ภาษา ในการพูด ผู้สอน ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google