งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริการเกรดออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริการเกรดออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริการเกรดออนไลน์
การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ชื่อโครงการ ระบบบริการเกรดออนไลน์ ผู้นำเสนอ นางสาววาสนา รุ่งเรือง ฝ่าย ระบบและพัฒนาโปรแกรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2550

2 นางสาววาสนา รุ่งเรือง
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ นางสาววาสนา รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ นางสาวธราธร โสตธิมัย นายมนู สอนน้อย นายทองปาน ขันตีกรม

3 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550 ระยะของโครงการ
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ระยะของโครงการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2550

4 โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์
หลักการทำงาน

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน บันทึกคะแนน และเกรดของ นิสิตผ่านอินเตอร์เน็ต และสั่งพิมพ์เพื่อปิดประกาศได้ 2. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน ในการรวมคะแนน และคำนวณเกรด

6 วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ วัตถุประสงค์ของโครงการ 3. เพื่อให้นิสิตตรวจสอบ คะแนนและเกรดของตนเอง ผ่านอินเตอร์เน็ตได้สะดวกรวดเร็ว 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล รวบ รวมเกรด และประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

7 2. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล 3. นิสิต
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย 1. อาจารย์ผู้สอน 2. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล 3. นิสิต

8 1. อาจารย์ผู้สอน ใช้เว็บเพจบันทึกคะแนนออนไลน์ไม่
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ดัชนีชี้วัด 1. อาจารย์ผู้สอน ใช้เว็บเพจบันทึกคะแนนออนไลน์ไม่ น้อยกว่า 50% ของจำนวนอาจารย์ผู้สอนในปัจจุบัน 2. จนท.สำนักทะเบียนฯ ใช้เว็บเพจรวบรวมคะแนน ออนไลน์ทุกภาคการศึกษา

9 3. นิสิตใช้เว็บเพจสืบค้นคะแนนออนไลน์ ไม่น้อยกว่า
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ดัชนีชี้วัด 3. นิสิตใช้เว็บเพจสืบค้นคะแนนออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนนิสิตในปัจจุบัน 4. สามารถเปิดใช้ระบบบริการเกรดออนไลน์ได้ ภายใน ภาคต้น ปีการศึกษา 2550

10 ผลการดำเนินงานตามไตรมาส
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ผลการดำเนินงานตามไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค.49 - ธ.ค.49 ) 1. พัฒนาเว็บเพจสำหรับบันทึกและแก้ไขเกรดแล้วเสร็จ 2. พัฒนาโปรแกรมการเชื่อมต่อระหว่างระบบบริการ เกรดฯ กับฐานข้อมูลกลางเพื่อรับส่งเกรดแล้วเสร็จ

11 ผลการดำเนินงานตามไตรมาส
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ผลการดำเนินงานตามไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.50 - มี.ค.50 ) 1. พัฒนาเว็บเพจสำหรับบันทึกคะแนน และเกรด แบบใช้ตัวช่วยแล้วเสร็จ 2. ทดสอบระบบโดยตัวแทนอาจารย์ จากคณะต่าง ๆ จำนวน 5 คณะ

12 ผลการดำเนินงานตามไตรมาส
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ผลการดำเนินงานตามไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.50 - มี.ค.50 ) 3. ปรับปรุงเว็บเพจสำหรับบันทึกเกรด และแก้ไขเกรด ตามข้อเสนอแนะจากการทดสอบแล้วเสร็จ 4. จัดอบรมตัวแทนอาจารย์ จากคณะต่าง ๆ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน แล้วเสร็จ

13 แผนการดำเนินงานตามไตรมาส
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ แผนการดำเนินงานตามไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.50 - มิ.ย.50 ) 1. พัฒนาเว็บเพจสำหรับบันทึกคะแนน และเกรด ฉบับภาษาอังกฤษ 2. จัดทำสื่อคู่มือการใช้งานระบบฯ โดยให้ดาวน์โหลด ได้จากเว็บเพจ

14 แผนการดำเนินงานตามไตรมาส
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ แผนการดำเนินงานตามไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.50 - มิ.ย.50 ) 3. จัดอบรมอาจารย์ จากคณะต่าง ๆ เพิ่มเติม ในวันที่ 19 มิถุนายน 2550 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน

15 แผนการดำเนินงานตามไตรมาส
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ แผนการดำเนินงานตามไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.50 - ก.ย.50 ) 1. ประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดใช้งานระบบ ในภาคต้น ปี คู่ขนานไปกับระบบ KU5 และ KU7 เดิม 2. แก้ปัญหา และปรับปรุงข้อผิดพลาดต่าง ๆ

16 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน อาจารย์แต่ละท่านมีความต้องการในการใช้งาน ที่แตกต่างกัน ทำให้ปรับแก้เว็บเพจตามความต้องการได้ไม่ครบถ้วน  ดังนั้นผู้พัฒนาฯ จึงพยายามปรับแก้ให้สอดคล้องตามความต้องการของอาจารย์ส่วนใหญ่ เท่าที่ซอฟต์แวร์ จะสามารถทำได้

17 โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์
The End


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริการเกรดออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google