งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ระบบบริการเกรดออนไลน์ นางสาววาสนา รุ่งเรือง ระบบและพัฒนาโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ระบบบริการเกรดออนไลน์ นางสาววาสนา รุ่งเรือง ระบบและพัฒนาโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ระบบบริการเกรดออนไลน์ นางสาววาสนา รุ่งเรือง ระบบและพัฒนาโปรแกรม 30 พฤษภาคม 2550

2 หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ นางสาววาสนา รุ่งเรือง นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ นางสาวธราธร โสตธิมัย นายมนู สอนน้อย นายทองปาน ขันตีกรม

3 ระยะของโครงการ 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550 โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์

4 หลักการทำงาน โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ 1. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน บันทึก คะแนน และเกรดของ นิสิตผ่านอินเตอร์เน็ต และสั่ง พิมพ์เพื่อปิดประกาศได้ 2. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับอาจารย์ผู้สอน ในการรวมคะแนน และ คำนวณเกรด

6 วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ 3. เพื่อให้นิสิตตรวจสอบ คะแนนและเกรดของตนเอง ผ่านอินเตอร์เน็ตได้สะดวก รวดเร็ว 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนัก ทะเบียนและประมวลผล รวบ รวมเกรด และประมวลผลได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น

7 กลุ่มเป้าหมาย โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ 1. อาจารย์ผู้สอน 2. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและ ประมวลผล 3. นิสิต

8 โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ 1. อาจารย์ผู้สอน ใช้เว็บเพจ บันทึกคะแนนออนไลน์ไม่ น้อยกว่า 50% ของจำนวน อาจารย์ผู้สอนในปัจจุบัน 2. จนท. สำนักทะเบียนฯ ใช้เว็บ เพจรวบรวมคะแนน ออนไลน์ทุกภาคการศึกษา ดัชนีชี้วัด

9 โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ 3. นิสิตใช้เว็บเพจสืบค้นคะแนน ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนนิสิตใน ปัจจุบัน 4. สามารถเปิดใช้ระบบบริการ เกรดออนไลน์ได้ ภายใน ภาคต้น ปีการศึกษา 2550 ดัชนีชี้วัด

10 ผลการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ไตรมาสที่ 1 ( ต. ค.49 - ธ. ค.49 ) 1. พัฒนาเว็บเพจสำหรับบันทึก และแก้ไขเกรดแล้วเสร็จ 2. พัฒนาโปรแกรมการ เชื่อมต่อระหว่างระบบบริการ เกรดฯ กับฐานข้อมูลกลาง เพื่อรับส่งเกรดแล้วเสร็จ

11 ผลการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ไตรมาสที่ 2 ( ม. ค.50 - มี. ค.50 ) 1. พัฒนาเว็บเพจสำหรับบันทึก คะแนน และเกรด แบบใช้ตัวช่วยแล้วเสร็จ 2. ทดสอบระบบโดยตัวแทน อาจารย์ จากคณะต่าง ๆ จำนวน 5 คณะ

12 ผลการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ไตรมาสที่ 2 ( ม. ค.50 - มี. ค.50 ) 3. ปรับปรุงเว็บเพจสำหรับบันทึก เกรด และแก้ไขเกรด ตามข้อเสนอแนะจากการ ทดสอบแล้วเสร็จ 4. จัดอบรมตัวแทนอาจารย์ จากคณะต่าง ๆ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน แล้วเสร็จ

13 แผนการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ไตรมาสที่ 3 ( เม. ย.50 - มิ. ย.50 ) 1. พัฒนาเว็บเพจสำหรับบันทึก คะแนน และเกรด ฉบับภาษาอังกฤษ 2. จัดทำสื่อคู่มือการใช้งาน ระบบฯ โดยให้ดาวน์โหลด ได้จากเว็บเพจ

14 แผนการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ไตรมาสที่ 3 ( เม. ย.50 - มิ. ย.50 ) 3. จัดอบรมอาจารย์ จากคณะ ต่าง ๆ เพิ่มเติม ในวันที่ 19 มิถุนายน 2550 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน

15 แผนการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ ไตรมาสที่ 4 ( ก. ค.50 - ก. ย.50 ) 1. ประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดใช้ งานระบบ ในภาคต้น ปี 2550 คู่ขนานไปกับระบบ KU5 และ KU7 เดิม 2. แก้ปัญหา และปรับปรุง ข้อผิดพลาดต่าง ๆ

16 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์ อาจารย์แต่ละท่านมีความต้องการ ในการใช้งาน ที่แตกต่างกัน ทำ ให้ปรับแก้เว็บเพจตามความ ต้องการได้ไม่ครบถ้วน ดังนั้นผู้พัฒนาฯ จึงพยายาม ปรับแก้ให้สอดคล้องตามความ ต้องการของอาจารย์ส่วนใหญ่ เท่าที่ซอฟต์แวร์ จะสามารถทำได้

17 The End โครงการระบบบริการเกรดออนไลน์


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย วันที่ การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ระบบบริการเกรดออนไลน์ นางสาววาสนา รุ่งเรือง ระบบและพัฒนาโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google