งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อมโยง : โครงการความร่วมมือของ บวร ฯ กับ โครงการอื่นๆที่เคยดำเนินการมาแล้ว โครงการความร่วมมือของ บวร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในชุมชน ๖๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อมโยง : โครงการความร่วมมือของ บวร ฯ กับ โครงการอื่นๆที่เคยดำเนินการมาแล้ว โครงการความร่วมมือของ บวร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในชุมชน ๖๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อมโยง : โครงการความร่วมมือของ บวร ฯ กับ โครงการอื่นๆที่เคยดำเนินการมาแล้ว โครงการความร่วมมือของ บวร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในชุมชน ๖๐ หมู่บ้าน ของจังหวัดอุบลราชธานี ( ปีที่ ๑ พ. ศ. ๒๕๕๖ ) ( ดูรายละเอียดในเอกสารโครงการ ) ปี ๒๕๕๓ ( ๑, ๐๖๖, ๔๐๐ บาท ) โครงการรวมใจทำความดีฟื้นวิถีการให้ต่อ ระยะที่ ๑ พ. ศ. ๒๕๕๓ * * ดูรายละเอียดในเอกสารแนบสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ปี ๒๕๕๔ ( ๑, ๘๙๘, ๖๐๐ บาท ) โครงการพัฒนาเครือข่ายขยายกลุ่มรวมใจทำความดีฟื้นวิถีการให้ต่อ ระยะที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๕๔ * * ดูรายละเอียดในเอกสารแนบสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ปี ๒๕๕๕ ( ๔, ๑๑๔, ๒๐๐ บาท ) โครงการรวมใจปลูกคุณธรรมในบุคคล สร้างชุมชนสวัสดิการ * * ดูรายละเอียดในเอกสารแนบสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ หมู่บ้านเก่า ๓๔ หมู่บ้าน : คน ( ที่เกี่ยวข้อง ) / เรื่องราว ( กิจกรรม ) / พื้นที่ ( หมู่บ้าน ) กิจกรรมหลักของโครงการ ๑. จัดทำหลักสูตร และ คู่มือการอบรมวิทยากร ( ๙ มรรควิธี และ ทศพิธราชธรรม ) ๒. ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการโครงการ ๔ ฝ่าย ( ๓๔ หมู่บ้านเก่า ) ๓. ฝึกอบรมเสริมทักษะกลุ่มเครือข่ายเยาวชนและฯ ( ๓๔ หมู่บ้านเก่า ) ๔. ฝึกอบรมเสริมทักษะกลุ่มเครือข่ายเยาวชนและฯ ( ๒๖ หมู่บ้านใหม่ ) ๕. จัดมหกรรมรวมพลังต้นกล้าคุณธรรม จิตอาสาฯ ๖. พัฒนาสื่อต้นแบบฯ และ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ฯ หมู่บ้านใหม่ ๒๖ หมู่บ้าน : คน ( ที่เกี่ยวข้อง ) / เรื่องราว ( กิจกรรม ) / พื้นที่ ( หมู่บ้าน ) ศูนย์การเรียนรู้ “ โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย ” ในจังหวัดอุบลราชธานี ๖๐ ชุมชน / หมู่บ้าน ( ถวายพระราชกุศล และ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ) เครือข่ายความ ร่วมมือในการ พัฒนาคน + ชุมชน คนดีมีคุณธรรม บุคคลต้นแบบ องค์กรต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ ชุมชนเป็นสุข จิตอาสา สืบต่อวัฒนธรรม ลดละเลิกอบายมุข เอื้อเฟื้อเกื้อกูล สวัสดิการชุมชน ( ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้ตกทุกข์ ผู้ประสบภัยพิบัติ และสงเคราะห์ฯ )

2 ศูนย์การเรียนรู้ “ โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย ” ของชุมชน หลัก ๙ มรรควิธี และ ทศพิธราชธรรม กับ การจัดสวัสดิการสังคม ( การป้องกัน การแก้ไข การพัฒนา การคุ้มครอง เด็ก เยาวชน คนดี คนมีจิตอาสา ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ) มรรควิธีผลที่จะเกิดขึ้นผลของการพัฒนา มรรควิธีที่ ๑. เพาะเมล็ด มรรควิธีที่ ๒. ถนอมราก มรรควิธีที่ ๓. ปักชำกิ่ง มรรควิธีที่ ๔. เอากิ่งมาเสียบยอด มรรควิธีที่ ๕. เอาตามาต่อกิ่ง มรรควิธีที่ ๖. เอากิ่งมาทาบกิ่ง มรรควิธีที่ ๗. ตอนกิ่งให้ออกราก มรรควิธีที่ ๘. รมควัน มรรควิธีที่ ๙. ชีวาณูสงเคราะห์ เด็กและเยาวชนและคนในชุมชนมีฆราวาสธรรม ๔ / กตัญญู / ไม่เป็นทาสของอบายมุข แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทางวัฒนาธรรม / รักษาคนดี ปราชญ์ชาวบ้าน และ ภูมิปัญญา ส่งเสริมและขยายผลเด็กและเยาวชนคนดีมีจิตอาสาให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น / อาสาสมัคร ส่งเสริมปราชญ์ชุมชนให้มีบทบาทในสังคม ควบคุมคนไม่ดี ส่งเสริมคนดีให้มีบทบาท เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน การคุ้มครองป้องกัน / การสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายคนดีให้มีพลังทางสังคม และการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่นให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตน รู้เท่ารู้ทัน รู้กันรู้แก้ ประยุกต์ใช้ ปรับทัศนคติคนที่พกพร่องทางความคิดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยหลักคุณธรรม สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ด้วยสังคหวัตถุ ๔ รวมทั้ง การปฏิรูปสื่อมวลชนที่พิการฯ การพัฒนาหมู่บ้าน ด้านกายภาพ ด้านอารมณ์ / สังคม ด้านสติปัญญา ด้านจิตวิญญาณ การจัดสวัสดิการสังคม ด้านการป้องกัน ด้านการแก้ไข ด้านการพัฒนา ด้านการคุ้มครอง เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนในชุมชน ชุมชน / หมู่บ้าน “ อยู่เย็น - เป็นสุข ” ความเป็นระเบียบสวยงาม สิ่งแวดล้อมเหมาะสม มีพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อมโยง : โครงการความร่วมมือของ บวร ฯ กับ โครงการอื่นๆที่เคยดำเนินการมาแล้ว โครงการความร่วมมือของ บวร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในชุมชน ๖๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google