งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน พัฒนาการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน พัฒนาการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน พัฒนาการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 แก้ปัญหาร. ร. แผ่นดินไหว แก้ปัญหาร. ร. แผ่นดินไหว ขยายทางไกลผ่านดาวเทียม ขยายทางไกลผ่านดาวเทียม พัฒนาการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง พัฒนาการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง สร้างค่านิยม ๑๒ ประการ สร้างค่านิยม ๑๒ ประการ ไตรมาส ๔ ก. ค.- ก. ย. ๕๗

3 พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รณรงค์แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รณรงค์แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ส่งเสริมการศึกษาสู่อาเซียนและสากล ส่งเสริมการศึกษาสู่อาเซียนและสากล จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ การเยี่ยมบ้าน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ การเยี่ยมบ้าน ศิลปหัตถกรรม ๔ ภูมิภาค และดนตรี มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศิลปหัตถกรรม ๔ ภูมิภาค และดนตรี มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ไตรมาส ๑ ต. ค.- ธ. ค. ๕๗

4 โครงการปฏิรูปการเรียน (Reform Lab) โครงการปฏิรูปการเรียน (Reform Lab) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ การจัดการศึกษาพื้นที่สูง ชายแดน และพื้นที่พิเศษ การจัดการศึกษาพื้นที่สูง ชายแดน และพื้นที่พิเศษ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๘ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๘ คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา / สอบบรรจุครู คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา / สอบบรรจุครู ไตรมาส ๒ ม. ค.- มี. ค. ๕๘

5 งานรวมพลคนเก่ง งานรวมพลคนเก่ง มหกรรมการศึกษาเด็กพิการ อาเซียน มหกรรมการศึกษาเด็กพิการ อาเซียน จัดตั้งร. ร. สร้างอาคาร และกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ จัดตั้งร. ร. สร้างอาคาร และกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระ ครูสนับสนุนการสอน ผู้บริหาร อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระ ครูสนับสนุนการสอน ผู้บริหาร พัฒนากลุ่มร. ร. วัตถุประสงค์พิเศษ ร. ร. บ่ม เฉพาะ พัฒนากลุ่มร. ร. วัตถุประสงค์พิเศษ ร. ร. บ่ม เฉพาะ ไตรมาส ๓ เม. ย.- มิ. ย. ๕๘

6 สัมมนาวิชาการ ร. ร. วิทยาศาสตร์ไทย - ญี่ปุ่น สัมมนาวิชาการ ร. ร. วิทยาศาสตร์ไทย - ญี่ปุ่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอน PISA ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอน PISA มหกรรมความพร้อมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กไทยก้าว ไกลสู่อาเซียน มหกรรมความพร้อมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กไทยก้าว ไกลสู่อาเซียน ไตรมาส ๔ ก. ค.- ก. ย. ๕๘


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน พัฒนาการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google