งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตุ๊กตามหัศจรรย์ Magic doll

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตุ๊กตามหัศจรรย์ Magic doll"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตุ๊กตามหัศจรรย์ Magic doll
จัดทำโดย เด็กหญิงภัทรกันย์ ลัภนะกุล ชั้น ม.2.1 เลขประจำตัว เด็กหญิงณัชชา พาทพุทธิพงศ์ ชั้น ม.2.3 เลขประจำตัว เด็กหญิงพัชรภรณ์ บุศยารัศมี ชั้น ม.2.4 เลขประจำตัว อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิทักษ์ พูลเจริญศิลป์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

2 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปในห้องศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แล้วได้ไปเล่นตุ๊กตาสื่อรักแล้วรู้สึกแปลกใจกับหลักการทำงานของตุ๊กตาว่าแสงที่ตาสามารถสว่างและดับได้อย่างไร

3 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน (ต่อ)
หลังจากนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้มีแนวคิดที่จะทำตุ๊กตาที่ตาสามารถกระพริบแสงได้ ซึ่งคล้ายกับตุ๊กตาฟาราเดย์ที่มีขายอยู่ในเว็ปไซด์ โดยเป็นตุ๊กตาที่นั่งบนชิ่งช้าขณะที่แกว่งไปมาก็สามารถกระพริบแสงที่ตาได้ รวมถึงกลุ่มของข้าพเจ้าก็อยากศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของสนามแม่เหล็กว่าจะมีผลต่อความสว่างของตาตุ๊กตาได้มากน้อยเพียงไร ตุ๊กตาฟาราเดย์

4 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อศึกษาหลักการกระพริบแสงที่ตาของตุ๊กตา 2.เพื่อนำกฎของฟาราเดย์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ขอบเขตของการศึกษา 1. สร้างตุ๊กตาที่ขณะแกว่งชิงช้า สามารถกระพริบแสงที่ตาได้

5 สมมุติฐาน เมื่อเรานำตุ๊กตานั่งบนชิงช้า โดยที่ตุ๊กตาใส่ไดโอดเปล่งแสง (LED) แล้วต่อกับขดลวดขดหนึ่งโดยที่ฐานของชิงช้ามีแม่เหล็กวางอยู่เมื่อเราแกว่งชิงช้าให้ตุ๊กตาเคลื่อนที่ผ่านแม่เหล็กนั้น จากกฎของฟาราเดย์คาดว่าจะทำให้ตาของตุ๊กตาสามารถกระพริบตาได้

6 ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
ลวด ลวด ตุ๊กตา ลวด ตุ๊กตา ตุ๊กตา สนามแม่เหล็กน้อย สนามแม่เหล็กน้อย สนามแม่เหล็กมาก N แท่งแม่เหล็ก แท่งแม่เหล็ก S

7 ตุ๊กตาสามารถสว่างได้โดยใช้กฎฟาราเดย์
กระแสเหนี่ยวนำ (Induced Current) เกิดจากลวดตัวนำ มีการเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก หรือแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าไปในขดลวดตัวนำ ถ้าเราลองเอาแท่งแม่เหล็กสอดเข้าไปในแก้วที่พันไว้ด้วยลวดตัวนำ ดังรูปจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นจากการกระทำนี้ ถ้าเราดึงแท่งแม่เหล็กออก กระแสเปลี่ยนทิศทางสังเกตจากเข็มของมิลลิแอมมิเตอร์จะกระดิกไปในทางตรงกันข้ามกับตอนแรก

8 วิธีการดำเนินงาน

9 หาวัสดุอุปกรณ์ 1.ไดโอดเปล่งแสง(LED) 2 ตัว 2.แท่งแม่เหล็ก 1 แท่ง
2.แท่งแม่เหล็ก แท่ง 3.ชิงช้า อัน 4.ตุ๊กตา ตัว

10 ขั้นตอนการสร้าง 1.หาอุปกรณ์ เช่น LED แท่งแม่เหล็ก ชิงช้า ตุ๊กตา และวงขดลวด 2.ต่อวงจรแล้วทดสอบนำไปเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก สังเกตความสว่าง LED 3.ทดลองปรับความเข้มสนามแม่เหล็กแล้วสังเกตความสว่างของตาตุ๊กตา 4.ทำวงจรที่ทดสอบสำเร็จแล้วไปใส่ในตาตุ๊กตา 5.นำตุ๊กตาไปวางไว้ที่นั่งชิงช้า 6.ทดสอบการทำงานของตุ๊กตามหัศจรรย์

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.สามารถเข้าใจหลักการกระพริบแสงที่ตาของตุ๊กตาได้
2.ได้ตุ๊กตามหัศจรรย์ที่สามารถอธิบายหลักการทำงานด้วยกฎฟาราเดย์

12 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ณภัทร วัจนเทพินทร์.(2542). “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพ : สกายบุ๊คhttp://www.rmutphysics.com/


ดาวน์โหลด ppt ตุ๊กตามหัศจรรย์ Magic doll

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google