งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย เด็กหญิงภัทรกันย์ลัภนะกุล ชั้น ม.2.1 เลข ประจำตัว 51960662 เด็กหญิงณัชชาพาทพุทธิพงศ์ ชั้น ม.2.3 เลขประจำตัว 51960884 เด็กหญิงพัชรภรณ์บุศยารัศมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย เด็กหญิงภัทรกันย์ลัภนะกุล ชั้น ม.2.1 เลข ประจำตัว 51960662 เด็กหญิงณัชชาพาทพุทธิพงศ์ ชั้น ม.2.3 เลขประจำตัว 51960884 เด็กหญิงพัชรภรณ์บุศยารัศมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย เด็กหญิงภัทรกันย์ลัภนะกุล ชั้น ม.2.1 เลข ประจำตัว 51960662 เด็กหญิงณัชชาพาทพุทธิพงศ์ ชั้น ม.2.3 เลขประจำตัว 51960884 เด็กหญิงพัชรภรณ์บุศยารัศมี ชั้น ม.2.4 เลข ประจำตัว 519960648 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิทักษ์พูลเจริญ ศิลป์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตุ๊กตามหัศจรรย์ Magic doll

2 ที่มาและความสำคัญของ โครงงาน เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปใน ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียน มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แล้วได้ไปเล่นตุ๊กตา สื่อรักแล้วรู้สึกแปลกใจกับหลักการทำงานของตุ๊กตา ว่าแสงที่ตาสามารถสว่างและดับได้อย่างไร

3 ที่มาและความสำคัญของ โครงงาน ที่มาและความสำคัญของ โครงงาน ( ต่อ ) หลังจากนั้นกลุ่มของ ข้าพเจ้าจึงได้มีแนวคิดที่จะ ทำตุ๊กตาที่ตาสามารถ กระพริบแสงได้ ซึ่งคล้ายกับ ตุ๊กตาฟาราเดย์ที่มีขายอยู่ ในเว็ปไซด์ โดยเป็นตุ๊กตา ที่นั่งบนชิ่งช้าขณะที่แกว่ง ไปมาก็สามารถกระพริบแสง ที่ตาได้ รวมถึงกลุ่มของ ข้าพเจ้าก็อยากศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความ เข้มของสนามแม่เหล็กว่าจะ มีผลต่อความสว่างของตา ตุ๊กตาได้มากน้อยเพียงไร ตุ๊กตาฟา ราเดย์

4 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาหลักการกระพริบแสงที่ ตาของตุ๊กตา 2. เพื่อนำกฎของฟาราเดย์มา ประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ขอบเขตของการศึกษา 1. สร้างตุ๊กตาที่ขณะแกว่งชิงช้า สามารถกระพริบแสงที่ตาได้

5 สมมุติฐาน เมื่อเรานำตุ๊กตานั่ง บนชิงช้า โดยที่ตุ๊กตา ใส่ไดโอดเปล่งแสง (LED) แล้วต่อกับ ขดลวดขดหนึ่งโดยที่ ฐานของชิงช้ามี แม่เหล็กวางอยู่เมื่อเรา แกว่งชิงช้าให้ตุ๊กตา เคลื่อนที่ผ่านแม่เหล็ก นั้น จากกฎของฟารา เดย์คาดว่าจะทำให้ตา ของตุ๊กตาสามารถ กระพริบตาได้

6 ทฤษฏีและ หลักการที่ เกี่ยวข้อง แท่ง แม่เหล็ ก N S ตุ๊กต า สนามแม่เหล็ กน้อย สนามแม่เหล็ กมาก แท่ง แม่เหล็ ก ลวด

7 ตุ๊กตาสามารถสว่างได้ โดยใช้กฎฟาราเดย์ กระแสเหนี่ยวนำ (Induced Current) เกิดจากลวดตัวนำ มีการเคลื่อนที่ตัด สนามแม่เหล็ก หรือแท่ง แม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าไป ในขดลวดตัวนำ ถ้าเราลองเอาแท่ง แม่เหล็กสอดเข้าไปใน แก้วที่พันไว้ด้วยลวดตัวนำ ดังรูปจะเกิดกระแสไฟฟ้า ขึ้นจากการกระทำนี้ ถ้า เราดึงแท่งแม่เหล็กออก กระแสเปลี่ยนทิศทาง สังเกตจากเข็มของมิลลิ แอมมิเตอร์จะกระดิกไป ในทางตรงกันข้ามกับตอน แรก

8 วิธีการดำเนินงาน

9 หาวัสดุอุปกรณ์ 1. ไดโอดเปล่งแสง (LED) 2 ตัว 2. แท่งแม่เหล็ก 1 แท่ง 3. ชิงช้า 1 อัน 4. ตุ๊กตา 1 ตัว

10 ขั้นตอนการสร้าง 1. หาอุปกรณ์ เช่น LED แท่งแม่เหล็ก ชิงช้า ตุ๊กตา และวงขดลวด 2. ต่อวงจรแล้วทดสอบนำไปเคลื่อนที่ตัดผ่าน สนามแม่เหล็ก สังเกตความสว่าง LED 3. ทดลองปรับความเข้มสนามแม่เหล็กแล้ว สังเกตความสว่างของตาตุ๊กตา 4. ทำวงจรที่ทดสอบสำเร็จแล้วไปใส่ในตาตุ๊กตา 5. นำตุ๊กตาไปวางไว้ที่นั่งชิงช้า 6. ทดสอบการทำงานของตุ๊กตามหัศจรรย์

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถเข้าใจหลักการกระพริบแสง ที่ตาของตุ๊กตาได้ 2. ได้ตุ๊กตามหัศจรรย์ที่สามารถอธิบาย หลักการทำงานด้วยกฎฟาราเดย์

12 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ณภัทร วัจนเทพินทร์.(2542). “ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ” พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพ : สกายบุ๊ค http://www.rmutphysics.com/ http://www.rmutphysics.com/


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย เด็กหญิงภัทรกันย์ลัภนะกุล ชั้น ม.2.1 เลข ประจำตัว 51960662 เด็กหญิงณัชชาพาทพุทธิพงศ์ ชั้น ม.2.3 เลขประจำตัว 51960884 เด็กหญิงพัชรภรณ์บุศยารัศมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google