งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพปัญหา ปี 2552 คิดเป็น 0.43% จำนวน 1 ราย ปี 2553 คิดเป็น 2.14% จำนวน 6 ราย ปี 2554 คิดเป็น 2.89%( ต. ค.2553- พ. ค.2554) จำนวน 4 ราย จากสถานะการณ์ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องแผลแยก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพปัญหา ปี 2552 คิดเป็น 0.43% จำนวน 1 ราย ปี 2553 คิดเป็น 2.14% จำนวน 6 ราย ปี 2554 คิดเป็น 2.89%( ต. ค.2553- พ. ค.2554) จำนวน 4 ราย จากสถานะการณ์ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องแผลแยก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สภาพปัญหา ปี 2552 คิดเป็น 0.43% จำนวน 1 ราย ปี 2553 คิดเป็น 2.14% จำนวน 6 ราย ปี 2554 คิดเป็น 2.89%( ต. ค.2553- พ. ค.2554) จำนวน 4 ราย จากสถานะการณ์ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องแผลแยก เราปรับปรุงขบวนการปฏิบัติ ในการทำกับผู้ คลอดโดยได้มีการแยก set คลอด กับ set suture แยกจากกัน มีการ Flush ทำความ สะอาดและเปลี่ยนผ้ายางรองด้วยทุกครั้งแต่ยัง พบปัญหามีแผลแยกอยู่ ปีงบประมาณ 2554 ( ต. ค.2553-2554) คิดเป็น 2.89%(4 ราย ) ยังเป็น อัตราส่วนค่อนข้างมาก เป้าหมาย ลด อัตราแผลฝีเย็บแยก ไม่เกิน 1%

3 สาเหตุของการเกิด 1. การใช้หลัก Aseptic technique ยัง ไม่ถูกต้อง 2. เทคนิคในการเย็บแผลของเจ้าหน้าที 3. ความสะอาดของอาคารสถานที่ 4. การให้ความรู้กับหญิง หลังคลอดไม่ถูกต้อง 5. การดูแลรักษาและการเฝ้าระวังยัง ไม่คลอบคลุม 6. การใช้น้ำยาและเครื่องมือไม่เป็นไป ตามระบบ

4 แนวทางการแก้ไข 1. ทบทวนหลัก Aseptic techniqe 1.1 การล้างมือก่อนและหลังทำ หัตถการ 1.2 การใช้อุปกรณืป้องกันเช่น การใส่เสื้อกาวว์ 1.3 ขั้นตอนการเย็บแผลการทำ คลอด การทำความสะอาดก่อนและ หลังการทำหัตถการ

5 2. ทบทวนเทคนิคการทำเย็บแผลให้ ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ห้องคลอดใน หน่วยงาน

6 3. ตรวจดูสิ่งแวดล้อมใน หน่วยงานความ 3.1 ดูแลเรื่องสะอาดทั่วไปเช่น โต๊ะ เตียง หลังคลอดทำให้สะอาดเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3.2 ระบุการใช้น้ำยาระบุวันหมดอายุเช่น NSS เปิด แล้ว ใช้ใน 24 ชม. 3.3 จัดแยกขยะให้ถูกต้อง ขยะติดเชื้อให้ เปลี่ยนทุกครั้งหลังคลอดเสร็จ 3.4 เปิดระบายอากาศห้องคลอดให้รับอากาศที่ดี

7 4. ตรวจดูบาดแผลฝีเย็บ ทำความ สะอาดทุกวัน และมีการประเมินติดตามการดูแล แผล

8 5. ปรับปรุงการเฝ้าระวังให้มากขึ้น 5.1 ระบบสื่อสาร ส่งต่อระหว่างเวร 5.2 บันทึกความผิดถ้าพบแผลฝีเย็บแยกรายงานแพทย์ เพื่อให้ Antibiotic 5.3 ในรายแผลที่มีความเสี่ยงแผลใหญ่ ลึก และช้ำมาก รายงานแพทย์เพื่อพิจารณาให้ Antibiotic 5.4 นำ Case แผลแยก มา conferene ทุกรายเพื่อ แก้ไข 5.5 มีแบบเฝ้าระวังส่ง ICN เก็บข้อมูล 5.6 ติดตามแผนการจำหน่ายโดยควบคุมการเยี่ยมหลัง คลอด โทรติดตาม, นัดดูแผล, คำแนะนำเมื่อเกิดแผลฝีเย็บ แยก

9 6. ส่งเจ้าหน้าที่ใหม่ไปฝึก ปฏิบัติงานที่รพ. ที่มีศักยภาพ สูงกว่า 7. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงคำ จำกัดความของแผลติดเชื้อ ในโรงพยาบาล และแผลแยก จากการเย็บไม่ถูกวิธีแยก จากกันจะได้แก้ปัญหาได้ ถูกต้อง

10 ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2554( ต. ค.2553- พ. ค 2554) ช่วง ระยะเวลา 8 เดือนมีผู้ป่วยติดเชื้อแผลฝีเย็บ 4 ราย คิดเป็น 2.89%

11 กิจกรรมคู่ขนาน 1. ติดตามดูเทคนิคการเย็บแผล เจ้าหน้าที่ใหม่ โดยหัวหน้างาน 2. เมื่อพบปัญหาในการให้บริการ แก้ปัญหาทันที เช่น การล้างมือให้ถูกต้อง การใช้น้ำยาไม่เหมะ สมการใช้หลัก Aseptic technique ไม่ถูกต้อง 3. เก็บข้อมูลคนที่เกิดแผลฝีเย็บแยกไหมหลุด และผู้ทำการเย็บแผลปํญหาที่พบแก้ไขเป็น รายบุคคลโดยหัวหน้างาน

12 การพัฒนาต่อเนื่อง 1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังแผลฝีเย็บ ที่คลอดใน โรงพยาบาลทุกรายและติดตามเมื่อจำหน่าย 2. ปัญหาแผลแยกไหมหลุดมีการพัฒนาโดยพี่สอน น้อง


ดาวน์โหลด ppt สภาพปัญหา ปี 2552 คิดเป็น 0.43% จำนวน 1 ราย ปี 2553 คิดเป็น 2.14% จำนวน 6 ราย ปี 2554 คิดเป็น 2.89%( ต. ค.2553- พ. ค.2554) จำนวน 4 ราย จากสถานะการณ์ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องแผลแยก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google