งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและทิศทางการ พัฒนาทีม SRRT ปี 2558 นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและทิศทางการ พัฒนาทีม SRRT ปี 2558 นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและทิศทางการ พัฒนาทีม SRRT ปี 2558 นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

2 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ เร็ว (Surveillance and rapid response team: SRRT) คือ ทีมงานทางสาธารณสุขที่มีภารกิจ ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ แพร่ระบาดรวดเร็วรุนแรง ตรวจจับภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency) สอบสวนโรคอย่างมี ประสิทธิภาพทันการณ์ ควบคุม โรคฉุกเฉิน ( ขั้นต้น ) เพื่อหยุดยั้งหรือจำกัด การแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวง และแลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรคตลอดจน ร่วมมือกันในการเฝ้าระวัง ตรวจจับการระบาด

3 ใครบ้างคือสมาชิก ในทีม SRRT ? การปฏิบัติงานของทีม SRRT บางครั้ง จำเป็นต้องร่วมกับทีมของ หน่วยงานอื่น หรือภาคเอกชน สนธิกำลังเป็น ทีมขนาดใหญ่ ภายใต้การ อำนวยการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ แต่งตั้งขึ้นเฉพาะกรณี ผู้ร่วมทีม หัวหน้าทีมหรือผู้บริหารทีม แกนหลักของทีม

4 ประชาชนได้ประโยชน์อะไร จากทีม SRRT ทีม SRRT จะคอยเฝ้าระวังและเตือน ภัย ทั้งภาวะปกติ และกรณีเกิดการ ระบาดของโรค ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ผิดปกติในชุมชน ทีม SRRT จะดำเนินการสอบสวนโรค และการควบคุมโรคเบื้องต้น ไม่ให้โรค แพร่ระบาดในวงกว้าง ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการป่วย และเสียชีวิตของประชาชนในชุมชน

5

6 IHR 2005 กับการพัฒนางานเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา - พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่ ระดับท้องถิ่น - พัฒนาการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ - พัฒนาการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และโรค / ภัย ที่เป็นภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข - พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และระบบเฝ้าระวัง ภัยคุกคามจากรังสีสารเคมี และอาหาร - จัดให้มีงานระบาดวิทยาในโครงสร้าง หน่วยงานสาธารณสุขทุก ระดับ

7 IHR 2005 กับการพัฒนา SRRT - SRRT ทุกระดับสามารถจำแนกและดำเนินการต่อ Public Health Emergency ได้ - ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนา Early warning system เพื่อ เสริมภารกิจการเฝ้าระวังของ SRRT ให้เข้มแข็ง - จัดให้มีทีม SRRT ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็น Local community response level - ต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะทีม SRRT ทุกระดับให้ได้ ตามข้อกำหนดใน IHR 2005 - จัดให้มีงานระบาดวิทยาเพื่อเป็นแกนหลักของทีม SRRT ในโครงสร้างหน่วยงาน สาธารณสุขทุกระดับ

8 รู้เร็ว รู้ไว ลงไปสอบสวน ทันใด ลดโรค ลดภัย ประชาชน สุขภาพดี


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและทิศทางการ พัฒนาทีม SRRT ปี 2558 นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google