งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและทิศทางการพัฒนาทีม SRRT ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและทิศทางการพัฒนาทีม SRRT ปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและทิศทางการพัฒนาทีม SRRT ปี 2558
นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

2 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว  (Surveillance and rapid response team: SRRT) 
คือ ทีมงานทางสาธารณสุขที่มีภารกิจในการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ แพร่ระบาดรวดเร็วรุนแรง ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency) สอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพทันการณ์ ควบคุม โรคฉุกเฉิน(ขั้นต้น) เพื่อหยุดยั้งหรือจำกัดการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวง และแลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรคตลอดจนร่วมมือกันในการเฝ้าระวัง ตรวจจับการระบาด

3 ใครบ้างคือสมาชิกในทีม SRRT ?
หัวหน้าทีมหรือผู้บริหารทีม แกนหลักของทีม ผู้ร่วมทีม การปฏิบัติงานของทีม SRRT บางครั้งจำเป็นต้องร่วมกับทีมของ หน่วยงานอื่น หรือภาคเอกชน สนธิกำลังเป็นทีมขนาดใหญ่ ภายใต้การ อำนวยการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่แต่งตั้งขึ้นเฉพาะกรณี

4 ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากทีม SRRT

5

6 IHR 2005 กับการพัฒนางานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
- พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น - พัฒนาการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ - พัฒนาการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และโรค/ภัยที่เป็นภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข - พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และระบบเฝ้าระวัง ภัยคุกคามจากรังสีสารเคมี และอาหาร - จัดให้มีงานระบาดวิทยาในโครงสร้างหน่วยงานสาธารณสุขทุก ระดับ

7 IHR 2005 กับการพัฒนา SRRT - SRRT ทุกระดับสามารถจำแนกและดำเนินการต่อ Public Health Emergency ได้ - ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนา Early warning system เพื่อเสริมภารกิจการเฝ้าระวังของ SRRT ให้เข้มแข็ง - จัดให้มีทีม SRRT ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็น Local community response level - ต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะทีม SRRT ทุกระดับให้ได้ตามข้อกำหนดใน IHR 2005 - จัดให้มีงานระบาดวิทยาเพื่อเป็นแกนหลักของทีม SRRT ในโครงสร้างหน่วยงาน สาธารณสุขทุกระดับ

8 รู้เร็ว รู้ไว ลงไปสอบสวนทันใด
ลดโรค ลดภัย ประชาชนสุขภาพดี


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและทิศทางการพัฒนาทีม SRRT ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google