งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่างระหว่างวัยรุ่นชายและวันรุ่นหญิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่างระหว่างวัยรุ่นชายและวันรุ่นหญิง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่างระหว่างวัยรุ่นชายและวันรุ่นหญิง
พฤติกรรมสาคัญ ที่เปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น 1. ร่างกาย 2. จิตใจ 3. สังคม 4. สมาธิ 5. แรงจูงใจ 6. พฤติกรรมชอบความเสี่ยง

2 จิตใจ สมองและสติปัญญาของวัยรุ่นจะมีการเรียนรู้ได้ง่ายและเร็วกว่าวัยอื่นๆ จากความคิดที่เป็นรูปธรรมเริ่ม พัฒนาเป็นคิดนามธรรมมากขึ้น ท าให้วัยรุ่นมีความสามารถเรียนรู้ เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ได้ลึกซึ้งขึ้น มี ความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์สิ่งต่างๆได้มากขึ้น แต่ความคิดในช่วงวัยรุ่นนี้อาจขาดการยั้ง

3 เอกลักษณ์แห่งตน วัยรุ่นจะทุกสิ่งที่ชอบ แสดงออกในสิ่งที่ชอบหรือที่ตนเองถนัด ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียน กีฬา กิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นจุดเด่นของตนเอง ได้ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ และ ขณะเดียวกันก็มีความสนุกสนาน(เกิดวงจรความสุข) จนพัฒนาเป็นเอกลักษณ์และบุคลิกภาพแห่งตนนั่นเอง

4 การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น วัยนี้ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนอย่างมาก การได้รับการ ยอมรับจะช่วยให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย เห็นคุณค่าและมั่นใจตนเอง วัยนี้จึงมักอยากเด่นอยากดัง อยากให้มีคนรู้จักมากๆ อาจทำอะไรเพื่อให้คนอื่นสนใจ เป็นที่รักของเพื่อนๆ

5 ความภาคภูมิใจตนเอง วัยรุ่นภูมิใจที่ตนเองเป็นที่ยอมรับของเพื่อนและคนอื่นๆ รู้สึกว่าตนเองมี คุณค่า เป็นคนดีและมีประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ทำอะไรได้สำเร็จการส่งเสริมให้วัยรุ่นได้ทำประโยชน์แก่เพื่อนๆ และ การมีเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่ดี จะช่วยให้วัยรุ่นมีส่วนช่วยกันเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่กันได้

6 ความเป็นตัวของตัวเอง วัยนี้ชอบอิสรภาพไม่ค่อยชอบอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาใดๆ ชอบคิดเอง ทำเอง พึ่งตัวเอง เชื่อความคิดตนเอง ความอยากรู้อยากเห็น อยากลองจะมีสูงสุดในวัยนี้ ทำให้อาจเกิด พฤติกรรมเสี่ยงได้ง่าย บางคนจะขาดการยั้งคิดที่ดี เมื่อตัวเองคิดอย่างไรแล้วก็อยากจะทำตามความคิดโดยขาด

7 อารมณ์และการควบคุมตนเอง วัยนี้หุนหันพลันแล่น มีอารมณ์ปั่นป่วน เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิด ง่าย โกรธง่าย ซึ่งหากวัยรุ่นไม่ได้เรียนรู้ในการจัดการอารมณ์เหล่านี้ ก็มักจะพัฒนาเป็นความเครียด หรือ พฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการกำเนินชีวิตได้ ในบางรายอารมณ์เหล่านี้อาจลดลงได้ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีความจำเป็นที่ควรจะฝึกให้วัยรุ่นมีการเรียนรู้ที่จะควบคุม ความคิด อารมณ์และการกระทำให้อยู่ในกรอบกติกาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา

8 เพศ วัยรุ่นจะมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ทางเพศ ทำให้มีความสนใจใฝ่รู้เรื่องทางเพศ หรือมี พฤติกรรมทางเพศ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายความรู้สึกทางเพศ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในวัย นี้ แต่พฤติกรรมบางอย่างอาจเป็นปัญหาตามมา เช่น เบี่ยงเบนทางเพศ กามวิปริต หรือการมีเพศสัมพันธ์ใน วัยรุ่น ดังนั้นจึงควรให้วัยรุ่นได้เรียนรู้การควบคุมการแสดงออกในสังคมให้เหมาะสมด้วย

9 จริยธรรม วัยนี้จะมีความคิดเชิงอุดมคติสูง สามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้มีระบบมโนธรรม ของตนเอง ต้องการให้เกิดความถูกต้องความชอบธรรมในสังคม ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ต้องการเป็นคนดี เป็นที่ชื่น ชอบของคนอื่น แต่เมื่อวัยรุ่นเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการเอาเปรียบ เบียดเบียน ความไม่เสมอภาคกัน บางครั้งเขาอาจจะวิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่หรือครูอาจารย์ตรงๆอย่างรุนแรง

10 สังคม วัยนี้มักจะห่างจากพ่อแม่พี่น้องมากกว่าเดิม ติดเพื่อน จะเลือกกลุ่มเพื่อนที่ชอบและสนิทสนมด้วย ซึ่ง มักจะเป็นคนที่มีส่วนคล้ายคลึงกันหรือเข้ากันได้มีการเรียนรู้และถ่ายทอดแบบอย่างจากกลุ่มเพื่อนทั้ง แนวคิด ค่านิยม ระบบจริยธรรม การแสดงออกและการแก้ปัญหาในชีวิต วัยรุ่นมักจะใช้เวลากับเพื่อนนานๆ

11 ความแตกต่างระหว่างวัยรุ่นชายและวันรุ่นหญิง
จัดทำโดย นาย ชลธี ทองมี ชั้นมะยมศึกษาปีที่ เลขที่20 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1 ปีการศึกษา2557


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่างระหว่างวัยรุ่นชายและวันรุ่นหญิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google