งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมสาคัญ ที่เปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น 1. ร่างกาย 2. จิตใจ 3. สังคม 4. สมาธิ 5. แรงจูงใจ 6. พฤติกรรมชอบความเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมสาคัญ ที่เปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น 1. ร่างกาย 2. จิตใจ 3. สังคม 4. สมาธิ 5. แรงจูงใจ 6. พฤติกรรมชอบความเสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมสาคัญ ที่เปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น 1. ร่างกาย 2. จิตใจ 3. สังคม 4. สมาธิ 5. แรงจูงใจ 6. พฤติกรรมชอบความเสี่ยง

2 จิตใจ สมองและสติปัญญาของวัยรุ่นจะมีการเรียนรู้ได้ ง่ายและเร็วกว่าวัยอื่นๆ จากความคิดที่เป็น รูปธรรมเริ่ม พัฒนาเป็นคิดนามธรรมมากขึ้น ท าให้วัยรุ่นมีความสามารถเรียนรู้ เข้าใจเหตุการณ์ ต่างๆ ได้ลึกซึ้งขึ้น มี ความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์สิ่งต่างๆได้มากขึ้น แต่ ความคิดในช่วงวัยรุ่นนี้อาจขาดการยั้ง

3 เอกลักษณ์แห่งตน วัยรุ่นจะทุกสิ่งที่ชอบ แสดงออกในสิ่งที่ชอบหรือที่ตนเองถนัด ไม่ว่า จะเป็น ด้านการเรียน กีฬา กิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะ พัฒนาไปเป็นจุดเด่นของตนเอง ได้ใช้เวลาว่าง ที่เป็นประโยชน์ และ ขณะเดียวกันก็มีความ สนุกสนาน ( เกิดวงจรความสุข ) จนพัฒนาเป็น เอกลักษณ์และบุคลิกภาพแห่งตนนั่นเอง

4 การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น วัยนี้ต้องการการ ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนอย่างมาก การได้รับการ ยอมรับจะช่วยให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย เห็นคุณค่าและมั่นใจตนเอง วัยนี้จึงมักอยากเด่น อยากดัง อยากให้มีคนรู้จักมากๆ อาจทำอะไร เพื่อให้คนอื่นสนใจ เป็นที่รักของเพื่อนๆ

5 ความภาคภูมิใจตนเอง วัยรุ่นภูมิใจที่ตนเองเป็น ที่ยอมรับของเพื่อนและคนอื่นๆ รู้สึกว่าตนเองมี คุณค่า เป็นคนดีและมีประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ทำ อะไรได้สำเร็จการส่งเสริมให้วัยรุ่นได้ทำ ประโยชน์แก่เพื่อนๆ และ การมีเพื่อนหรือ กัลยาณมิตรที่ดี จะช่วยให้วัยรุ่นมีส่วนช่วยกัน เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่กันได้

6 ความเป็นตัวของตัวเอง วัยนี้ชอบอิสรภาพไม่ ค่อยชอบอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาใดๆ ชอบคิดเอง ทำเอง พึ่งตัวเอง เชื่อความคิดตนเอง ความ อยากรู้อยากเห็น อยากลองจะมีสูงสุดในวัยนี้ ทำให้อาจเกิด พฤติกรรมเสี่ยงได้ง่าย บางคนจะ ขาดการยั้งคิดที่ดี เมื่อตัวเองคิดอย่างไรแล้วก็ อยากจะทำตามความคิดโดยขาด

7 อารมณ์และการควบคุมตนเอง วัยนี้หุนหันพลัน แล่น มีอารมณ์ปั่นป่วน เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิด ง่าย โกรธง่าย ซึ่งหากวัยรุ่นไม่ได้ เรียนรู้ในการจัดการอารมณ์เหล่านี้ ก็มักจะ พัฒนาเป็นความเครียด หรือ พฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการกำเนิน ชีวิตได้ ในบางรายอารมณ์เหล่านี้อาจลดลงได้ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีความ จำเป็นที่ควรจะฝึกให้วัยรุ่นมีการเรียนรู้ที่จะ ควบคุม ความคิด อารมณ์และการกระทำให้อยู่ ในกรอบกติกาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหา

8 เพศ วัยรุ่นจะมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ทางเพศ ทำให้มีความสนใจใฝ่รู้เรื่องทางเพศ หรือมี พฤติกรรมทางเพศ การสำเร็จความใคร่ด้วย ตนเองเป็นการระบายความรู้สึกทางเพศ ซึ่งถือ ว่าเป็นเรื่องปกติในวัย นี้ แต่พฤติกรรมบางอย่าง อาจเป็นปัญหาตามมา เช่น เบี่ยงเบนทางเพศ กามวิปริต หรือการมีเพศสัมพันธ์ใน วัยรุ่น ดังนั้น จึงควรให้วัยรุ่นได้เรียนรู้การควบคุมการ แสดงออกในสังคมให้เหมาะสมด้วย

9 จริยธรรม วัยนี้จะมีความคิดเชิงอุดมคติสูง สามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้มีระบบ มโนธรรม ของตนเอง ต้องการให้เกิดความ ถูกต้องความชอบธรรมในสังคม ชอบช่วยเหลือ ผู้อื่น ต้องการเป็นคนดี เป็นที่ชื่น ชอบของคนอื่น แต่เมื่อวัยรุ่นเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือมี การเอาเปรียบ เบียดเบียน ความไม่เสมอภาคกัน บางครั้งเขาอาจจะวิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่หรือครู อาจารย์ตรงๆอย่างรุนแรง

10 สังคม วัยนี้มักจะห่างจากพ่อแม่พี่น้องมากกว่าเดิม ติด เพื่อน จะเลือกกลุ่มเพื่อนที่ชอบและสนิทสนม ด้วย ซึ่ง มักจะเป็นคนที่มีส่วนคล้ายคลึงกันหรือ เข้ากันได้มีการเรียนรู้และถ่ายทอดแบบอย่าง จากกลุ่มเพื่อนทั้ง แนวคิด ค่านิยม ระบบ จริยธรรม การแสดงออกและการแก้ปัญหาใน ชีวิต วัยรุ่นมักจะใช้เวลากับเพื่อนนานๆ

11


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมสาคัญ ที่เปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น 1. ร่างกาย 2. จิตใจ 3. สังคม 4. สมาธิ 5. แรงจูงใจ 6. พฤติกรรมชอบความเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google