งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการใน เด็กวัยเรียน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง สถานการณ์ / สภาพปัญหา จากผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุงมีเด็กวัยเรียนเริ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการใน เด็กวัยเรียน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง สถานการณ์ / สภาพปัญหา จากผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุงมีเด็กวัยเรียนเริ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑. การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการใน เด็กวัยเรียน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง สถานการณ์ / สภาพปัญหา จากผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุงมีเด็กวัยเรียนเริ่ม อ้วนและอ้วน ๕. ๓๔, ๖. ๒๓, ๗. ๙๔ และ ๙. ๓๔ ตามลำดับ

3 ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะอ้วนและ เริ่มอ้วน 3

4 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง มาตรการดำเนินงาน ได้มีการดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ ๑. ๑ ) โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย เรียนไม่อ้วน ไอคิวดี เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ ๑. ๒ ) โครงการเจริญรอยตามพระยุคล บาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ โรงเรียน ๑. ๓ ) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบบูรณาการของจังหวัดพัทลุง ๑. ๔ ) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชรในอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอป่า พะยอมและอำเภอปากพะยูน

5 ๒. การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็ก ( อายุต่ำ กว่า ๑๕ ปี ) จากการจมน้ำ สถานการณ์ / สภาพปัญหา จากสถิติ จังหวัดพัทลุงมีอัตราการ เสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เท่ากับ ๔. ๙๐, ๖. ๑๐ และ ๑๓. ๑๒ ต่อประชากรเด็กแสนคน ตามลำดับ ในปี ๒๕๕๘ ยังไม่มีรายงานเด็ก จมน้ำ จังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มการเสียชีวิตจาก การจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีเพิ่มสูงขึ้น 5

6 มาตรการดำเนินงาน มีการดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ( ครู ก ) ให้กับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน พื้นที่อำเภอเขาชัยสน จำนวน ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 6


ดาวน์โหลด ppt ๑. การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการใน เด็กวัยเรียน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง สถานการณ์ / สภาพปัญหา จากผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุงมีเด็กวัยเรียนเริ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google