งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร
16 มิถุนายน 2557 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

2 นายวิเชียร บำรุงศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ด่านตรวจพืชลาดกระบัง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

3 การกักกัน (Quarantine)
Plant Quarantine กรมวิชาการเกษตร Animal Quarantine กรมปศุสัตว์ Fisheries Quarantine กรมประมง

4 ด่านตรวจพืช 41 ด่าน ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลงฉบัง
ด่านส่วนกลาง 5 ด่าน ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลงฉบัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลาดกระบัง ไปรษณีย์ ด่านภูมิภาค 36 ด่าน

5 สินค้าผ่านนำเข้า-ส่งออก
พืชและผลิตภัณฑ์พืช ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย วัตถุอันตราย พันธุ์พืช

6 พ.ร.บ. กักพืช พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ร.บ. พันธุ์พืช

7 สิ่งต้องห้าม. Prohibited Material สิ่งกำกัด
สิ่งต้องห้าม Prohibited Material สิ่งกำกัด Restricted Material สิ่งไม่ต้องห้าม Non Prohibited Material

8 การกักกันพืช ป้องกันไม่ให้พืช/ศัตรูพืช ที่เป็นอันตรายต่อพืชเข้ามาในประเทศและระบาดทำความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจ ควบคุมการเคลื่อนย้ายพืชและศัตรูพืชให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศและของประเทศคู่ค้า

9 พืช ศัตรูพืช พาหะ เส้นทาง

10 สิ่งต้องห้าม ยาง ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ผลไม้สด
มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูง มีศัตรูพืชร้ายแรงในต่างประเทศและประเทศ ไทยไม่มี เป็นศัตรูพืช หรือ พาหะ ยาง ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ผลไม้สด

11 สิ่งไม่ต้องห้าม สิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด ใบ PC นำเข้าได้ทุกด่าน
- ใบ PC นำเข้าได้ทุกด่าน สิ่งต้องห้าม ใบอนุญาตนำเข้า ใบ PC นำเข้าได้ 3 ด่าน สิ่งกำกัด - ใบ PC นำเข้าได้เฉพาะด่านที่มีเจ้าหน้าที่เกษตร

12 การนำเข้า สิ่งต้องห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษทั้งจำและปรับ
การนำเข้า สิ่งต้องห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษทั้งจำและปรับ

13 การนำเข้าปุ๋ย มีใบอนุญาตนำเข้า - มีโรงงาน / มีอุปกรณ์ - มีโรงเก็บ

14 การนำเข้าปุ๋ย - กักยึด - ผ่าน / ถอนกักยึด
เก็บตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพ - กักยึด - ผ่าน / ถอนกักยึด - ไม่ผ่าน / แจ้งศุลกากร / ส่งกลับ

15 การนำเข้าวัตถุอันตราย
ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ - กักยึด - ผ่าน / ถอนกักยึด - ไม่ผ่าน / แจ้งศุลกากร / ส่งกลับ

16 การนำเข้าพันธุ์พืช - กักยึด - ผ่าน / ถอนกักยึด
ใบอนุญาตให้นำเข้า / ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ ใบ PC ใบรับรอง Non GMO เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์คุณภาพ / โรคพืช / GMO - กักยึด - ผ่าน / ถอนกักยึด - ไม่ผ่าน / ส่งกลับ / ทำลาย - แจ้งศุลกากร

17 การส่งออก สินค้าเป็นสิ่งต้องห้าม / ไม่ต้องห้าม
พืชสงวน / พืชอนุรักษ์ CITES ใบรับรองสุขอนามัยพืช / ใบรับรองอื่นๆ

18 ข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า
Treatment / Fumigation / HT ชนิดพืช ใบ PC

19 Products Movement in AEC
Harmonization of Agricultural Regulation

20


ดาวน์โหลด ppt กฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google