งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎระเบียบการนำเข้า - ส่งออก สินค้าเกษตร 16 มิถุนายน 2557 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎระเบียบการนำเข้า - ส่งออก สินค้าเกษตร 16 มิถุนายน 2557 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎระเบียบการนำเข้า - ส่งออก สินค้าเกษตร 16 มิถุนายน 2557 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

2 นายวิเชียร บำรุงศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ ด่านตรวจพืชลาดกระบัง สำนักควบคุมพืชและวัสดุ การเกษตร กรมวิชาการเกษตร

3 การกักกัน (Quarantine)  Plant Quarantine กรมวิชาการ เกษตร  Animal Quarantine กรมปศุสัตว์  Fisheries Quarantine กรมประมง

4 ด่านตรวจพืช 41 ด่าน  ด่านส่วนกลาง 5 ด่าน ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลงฉบัง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ลาดกระบัง ไปรษณีย์  ด่านภูมิภาค 36 ด่าน

5 สินค้าผ่านนำเข้า - ส่งออก  พืชและ ผลิตภัณฑ์พืช  ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย วัตถุอันตราย พันธุ์พืช

6 พ. ร. บ. กักพืช พ. ร. บ. ปุ๋ย พ. ร. บ. วัตถุ อันตราย พ. ร. บ. พันธุ์ พืช

7 สิ่งต้องห้าม Prohibited Material สิ่งกำกัด Restricted Material สิ่งไม่ต้องห้าม Non Prohibited Material

8 การ กักกัน พืช  ป้องกันไม่ให้พืช / ศัตรูพืช ที่เป็น อันตรายต่อพืชเข้ามาในประเทศ และระบาดทำความเสียหายกับ พืชเศรษฐกิจ  ควบคุมการเคลื่อนย้ายพืชและ ศัตรูพืชให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ของประเทศและของประเทศคู่ค้า

9 ศัตรู พืช พืช พาห ะ เส้นท าง

10 สิ่งต้องห้าม  มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูง  มีศัตรูพืชร้ายแรงในต่างประเทศ และประเทศ ไทยไม่มี  เป็นศัตรูพืช หรือ พาหะ ยาง ข้าว ข้าวโพด มัน สำปะหลัง ผลไม้สด

11 สิ่ง ต้องห้าม ใบอนุญาต นำเข้า ใบ PC นำเข้าได้ 3 ด่าน สิ่งกำกัด - ใบ PC นำเข้าได้ เฉพาะ ด่านที่มี เจ้าหน้าที่ เกษตร สิ่งไม่ ต้องห้าม - ใบ PC นำเข้าได้ ทุกด่าน

12 การนำเข้า สิ่งต้องห้ามโดยไม่ได้ รับอนุญาต มี โทษทั้งจำและปรับ

13 การนำเข้าปุ๋ย  มีใบอนุญาต นำเข้า - มีโรงงาน / มี อุปกรณ์ - มีโรงเก็บ

14 การนำเข้าปุ๋ย  เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ คุณภาพ - กักยึด - ผ่าน / ถอนกักยึด - ไม่ผ่าน / แจ้ง ศุลกากร / ส่งกลับ

15 การนำเข้าวัตถุอันตราย  ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า  เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ - กักยึด - ผ่าน / ถอนกักยึด - ไม่ผ่าน / แจ้ง ศุลกากร / ส่งกลับ

16 การนำเข้าพันธุ์พืช  ใบอนุญาตให้นำเข้า / ผู้ค้าเมล็ด พันธุ์  ใบ PC  ใบรับรอง Non GMO  เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์คุณภาพ / โรคพืช / GMO - กักยึด - ผ่าน / ถอนกักยึด - ไม่ผ่าน / ส่งกลับ / ทำลาย - แจ้งศุลกากร

17 การส่งออก  สินค้าเป็นสิ่งต้องห้าม / ไม่ ต้องห้าม  พืชสงวน / พืชอนุรักษ์ CITES  ใบรับรองสุขอนามัยพืช / ใบรับรองอื่นๆ

18 ข้อกำหนดของประเทศคู่ ค้า  Treatment / Fumigation / HT  ชนิดพืช  ใบ PC

19 Products Movement in AEC Harmonization of Agricultural Regulation

20


ดาวน์โหลด ppt กฎระเบียบการนำเข้า - ส่งออก สินค้าเกษตร 16 มิถุนายน 2557 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google