งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม Kittichai cheawchan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม Kittichai cheawchan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม Kittichai cheawchan

2 ลักษณะพันธุกรรม คืออะไร ?? พันธุกรรม คือ ลักษณะของ สิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีน (gene) ซึ่งสามารถถ่ายทอด ไปยังลูกหลานได้

3 ลักษณะพันธุกรรม มี อะไรบ้าง ?

4 ยีน (gene ) ยีน คือหน่วยควบคุมลักษณะ ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ยีนเด่น (Dominant gene ) 1. ยีนเด่น (Dominant gene ) คือยีนที่แสดงออกเสมอ เมื่อ เป็นพันธุ์แท้หรือพันธุ์ทาง ยีนด้อย (Recessive gene ) 2. ยีนด้อย (Recessive gene ) คือยีนที่แฝงอยู่ถูกข่ม โดยยีนเด่น จะแสดงออกเมื่อ เป็นพันธุ์แท้เท่านั้น

5 จีโนไทป์ (Genotype) คือ ส่วนผสมของรูปแบบของ ยีนต่างๆในสิ่งมีชีวิต หรือ คือ ส่วนผสมของแอลลีล (allele ) ของยีนต่างๆ เช่น AA, Aa, aa,X C X c

6 พันธุ์แท้ (homozygous) คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ แสดงออกมา โดยมียีนที่ ควบคุมลักษณะทั้งคู่ เหมือนกันซึ่งอาจเป็นยีนที่มี ลักษณะเด่นทั้งคู่ เช่น TT, RR หรือ แสดงลักษณะด้อย เช่น tt, rr เป็นต้น

7 พันธุ์ทาง (heterozygous) คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ แสดงออกมา โดยมียีนที่ ควบคุมลักษณะทั้งคู่ต่างกัน เช่น Tt

8 ฟีโนไทป์ (Phenotype) คือ ลักษณะที่ปรากฏออกมา หรือ ลักษณะที่แสดงออกมา ซึ่งเป็นได้ทั้งลักษณะที่อยู่ ภายนอก ( เช่น สีของดอกไม้ ) และลักษณะที่อยู่ภายใน ( เช่น หมู่เลือด )

9

10

11 จำนวนโครโมโซม มนุษย์ Autosome 44 แท่ง Sex chromosome 2 แท่ง

12 เซลล์มนุษย์ - เซลล์ร่างกาย (Somatic cell) เป็น diploid (2n) เช่น.............. - เซลล์สืบพันธุ์ (Sex cell หรือ gamete) เป็น haploid (n) หรือ ลดครึ่งหนึ่ง เช่น..........................

13 ยีนเด่นบนออโตโซม เท้าแสนปม นิ้วมือสั้น คนแคระ

14 ยีนด้อยบนออโตโซม * ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) ผิวเผือก

15 X-linked recessive* ตาบอดสี ฮีโมฟีเลีย พร่องเอนไซม์ G-6-PD

16 การเขียนจีโนไทป์ * ธาลัสซีเมีย ตาบอดสี หมู่เลือด

17 เพดดิกรี *

18 การแบ่งเซลล์ (cell division)

19 “ ไมโทซิส ” “ ไมโอซิส ”

20 “ ไมโทซิส ”

21

22 “ ไมโอซิส ”

23

24

25 1. เบส 2. น้ำตาล 3. ฟอสเฟต

26 น้ำตาล ไรโบส ดีออกซีไรโบส

27 เบส

28 กฎชาร์กาฟฟ์

29 พันธะไฮโดรเจนระหว่างเบส

30 Nucleic acid DNARNA polynucleotide 2 สาย 1 สาย เบส T A G CU A G C น้ำตาล deoxyriboseribose หมู่ฟอสเฟตมี หน้าที่สารพันธุกรรมใน สมช. ส่วนใหญ่ สารพันธุกรรมใน ไวรัส และช่วย DNA สร้างโปรตีน ปริมาณในเซลล์น้อยกว่ามากกว่า

31

32

33

34

35 วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรมในประชากรของ สิ่งมีชีวิต จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่น หนึ่ง

36 หลักฐานสนับสนุน “homologous structure” โครงสร้างที่มีแหล่งกำเนิดเหมือนกัน

37 หลักฐานสนับสนุน “analogous structure” โครงสร้างที่มี แหล่งกำเนิดต่างกัน แต่หน้าที่เหมือนกัน

38 ทฤษฎีของลามาร์ก (Lamarck's Theory) 1. กฎการใช้และไม่ใช้ = อะไรที่ใช้มันจะใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น อะไรไม่ได้ใช้มันจะเล็กลง 2. กฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ = ลักษณะที่เกิดในชั่วรุ่นจะถ่ายทอดได้

39 ทฤษฎีของดาร์วิน (Darwin's Theory) - สิ่งมีชีวิตต้องมีการดิ้นรนต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด พวกที่มี ความเหมาะสมก็จะมีชีวิตอยู่ รอด พวกที่ไม่มีความ เหมาะสมก็จะตายไป

40 การคัดเลือกโดย ธรรมชาติ ทำไมยีราฟคอยาว ???

41 การคัดเลือกโดย ธรรมชาติ

42 Ss อยู่ รอด ( ยีนด้อยบนออโตโซม )

43 การคัดเลือกโดย ธรรมชาติ

44 วิวัฒนาการ 1. การแปรผันทาง พันธุกรรม – มิวเทชัน mutation หรือ การกลายพันธุ์ – การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 2. การคัดเลือกตาม ธรรมชาติ

45

46

47 การกลายพันธุ์ MutationMutant

48 การกลายพันธุ์ รังสี แกมม่า


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม Kittichai cheawchan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google