งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principle of Occupational Medicine ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล พบ.( เกียรตินิยมอันดับ 1) วท. ม. ( อาชีว เวชศาสตร์ ) วว. เวชศาสตร์ป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principle of Occupational Medicine ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล พบ.( เกียรตินิยมอันดับ 1) วท. ม. ( อาชีว เวชศาสตร์ ) วว. เวชศาสตร์ป้องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principle of Occupational Medicine ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล พบ.( เกียรตินิยมอันดับ 1) วท. ม. ( อาชีว เวชศาสตร์ ) วว. เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวช ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ 11 พฤศจิกายน 2552

2 วัตถุประสงค์ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 – เข้าใจความสัมพันธ์ “ การทำงาน ” กับ “ การ เจ็บป่วย ” ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการ ทำงาน – เห็นประโยชน์ ในการดูแลการเจ็บป่วย จากการทำงาน ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในอนาคต

3 อาชีวอนามัย / อาชีวเวช ศาสตร์ (Occupational Health / Medicine) คนทำงาน / กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ แรงงานนอก ระบบ

4 โรคที่เกิดขึ้นในกลุ่มประชากรวัย ทำงาน Occupational disease Work-related disease General disease

5 workload ill health symptomatic level Work-related CVD increase time natural disease progression ?

6 Work condition Work environment

7 สิ่งคุกคามสุขภาพ (hazards) ลักษณะงาน ท่าทางการ ทำงาน - ทำซ้ำๆ, ยืนนาน งานเครียด ทำงานเป็นกะ สิ่งแวดล้อม กายภาพ – เสียง, แสง, ความดัน, ความร้อน, ฝุ่น สารเคมี เชื้อโรค

8 ทำงานป่วย บาดเจ็บ “ สิ่งคุกคาม สุขภาพ ” สภาพแวดล้อม ลักษณะ การทำงาน ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ - ก่อนป่วย

9 ความเจ็บป่วยจากการทำงาน สิ่งแวดล้อม สัมผัสผลกระทบ หรือโรค สิ่งคุกคามสุขภาพ เข้าสู่คน อาการ ( ในที่ทำงาน ) อาการแสดง

10

11 โรคจากการทำงาน.... มี อะไรบ้าง ?

12 Respiratory System –Pneumoconiosi s Silicosis Asbestosis Byssinosis –Occupational asthma –Chronic bronchitis Physical Hazards –Noise induced hearing loss –Decompression sickness –Arterial gas embolism –Heat stress source : Bureau of Epidemiology 2005 สำนักระบาดวิทยา : รายงาน 506 / 2

13 Contact Dermatitis –ICD – irritant contact dermatitis –ACD – allergic contact dermatitis Musculoskeleta l Diseases –Occupational back pain Animal poisoning –Snake envenomation –Insects & other animals Plant poisoning –Mushroom poisoning –Other plants source : Bureau of Epidemiology 2005 สำนักระบาดวิทยา : รายงาน 506 / 2

14 Heavy Metals Poisoning –Lead Elevated Blood Lead................  g/dl –Arsenic –Cadmium –Mercury Solvents & VOCs Poisoning –Benzene –Toluene –Styrene –Trichloroethyle ne source : Bureau of Epidemiology 2005 สำนักระบาดวิทยา : รายงาน 506 / 2

15 Gas Poisoning –Sulphur dioxide poisoning –Nitrogen dioxide poisoning –Carbon monoxide poisoning –Ammonia poisoning source : Bureau of Epidemiology 2005 สำนักระบาดวิทยา : รายงาน 506 / 2

16 Agricultural chemicals and other chemicals –Insecticides Organophosphate poisoning Carbamate poisoning Pyrethroid poisoning –Rodenticides Zinc phosphide poisoning –Herbicides Paraquat poisoning Glyphosate poisoning –Other chemicals source : Bureau of Epidemiology 2005 สำนักระบาดวิทยา : รายงาน 506 / 2

17

18

19 โรคจากการทำงานตาม กฎหมาย Classify by hazards - Occupational disease from physical hazards - Occupational disease from chemical hazards - Occupational disease from biological hazards Classify by system - Occupational lung - Occupational dermatology - Musculoskeletal disease & work related - Occupational cancer

20 ประโยชน์ของการวินิจฉัยโรค จากการทำงาน เพื่อจะได้ทำการรักษาผู้ป่วยได้ ถูกต้อง เพื่อการป้องกันแบบทุติยภูมิเมื่อ ทราบสาเหตุโรค ทำให้สามารถป้องกันแบบปฐมภูมิ เพื่อไม่ให้คนงานในสิ่งแวดล้อม เดียวกันป่วยด้วยโรคเดียวกัน ใช้การป้องกันไม่ให้คนทำอาชีพ เดียวกันป่วย

21 “ ฉุกคิด ” กันสักนิด ถ้าไม่ “ ฉุกคิด ” ไม่ วินิจฉัย ไม่ได้ ป้องกัน ป่วย / ตาย โดยไม่ จำเป็น ภูเขาน้ำแข็ง ถ้า “ ฉุกคิด ” วินิจฉัย 1 ราย ป้องกัน 1,000 ราย ป่วย / ตาย เท่าที่จำเป็น ได้รับการ ชดเชย

22 ประโยชน์ของการวินิจฉัยสาเหตุ (1) ผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ

23 หลักการวินิจฉัยโรคจากการ ประกอบอาชีพ ต้องวินิจฉัยก่อนว่าเป็นอะไร สืบค้นข้อมูลการทำงานโดยละเอียด พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งคุกคามกับการ เกิดโรค ทบทวนข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่งคุกคาม กับผลกระทบต่อสุขภาพ พิจารณาสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้เกิดโรคได้ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อสรุปวินิจฉัย

24 อะไรเป็นบทเรียนที่ สำคัญ

25

26

27

28 ผู้ป่วย ประวัติการประกอบอาชีพการตรวจเพิ่มเติมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การวินิจฉัยแยกโรค โรคจากการทำงาน Management Clinical Management กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสมรรถภาพ ENVIRONMENTHEALTH แนวทางในการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ ซักประวัติ - ตรวจร่างกาย สงสัยโรคจากการทำงาน ?

29

30

31 แพทย์เฉพาะทาง กับ แพทย์อา ชีวเวชศาสตร์ Occ Env diseases epidemiology toxicology industrial hygiene การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

32 Double Diagnosis ผู้ป่ว ย วินิจฉัยพยาธิ สภาพ Work- relatedness ซักประวัติ ตรวจ ร่างกาย ตรวจ เพิ่มเติม ซักประวัติการ ทำงาน สำรวจโรงงาน ตรวจวัด สภาพแวดล้อม ตรวจร่างกาย ตรวจเพิ่มเติม แพทย์ สาขาอื่น ( ± occ med ) occ med

33 ประโยชน์ของการวินิจฉัยสาเหตุ (1) ผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ

34 สรุป – ในฐานะแพทย์ วินิจฉัย – โรค และ สาเหตุ รักษา (manage) รายงานโรค – รง 506/2 ทำงานร่วมกับทีมอาชีว เวชศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt Principle of Occupational Medicine ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล พบ.( เกียรตินิยมอันดับ 1) วท. ม. ( อาชีว เวชศาสตร์ ) วว. เวชศาสตร์ป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google