งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น แบบฝึกหัดชุด 2.2

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จงเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจ จะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มต่อไปนี้ จงเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจ จะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มต่อไปนี้ ข้อ 1 1.1) สำรวจเพศของบุตรในครอบครัว ที่มีบุตรสองคน เฉลย ผลลัพธ์ทั้งหมดมี 4 แบบ คือ ( ช, ช ), ( ช, ญ ), ( ญ, ช ) และ ( ญ, ญ )

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1.2) หยิบขนม 2 ถุง พร้อมกัน จาก ตะกร้าที่มีขนม 4 ถุง คือ เต้าส่วน, บัวลอย, ถั่วดำ และกล้วยบวชชี เฉลย จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด 6 แบบ คือ ( บัวลอย, ถั่วดำ ), ( บัวลอย, กล้วยบวชชี ), ( เต้าส่วน, บัวลอย ), ( เต้าส่วน, ถั่วดำ ), ( เต้าส่วน, กล้วยบวชชี ) และ ( ถั่วดำ, กล้วยบวชชี ) ( บัวลอย, ถั่วดำ ), ( บัวลอย, กล้วยบวชชี ), ( เต้าส่วน, บัวลอย ), ( เต้าส่วน, ถั่วดำ ), ( เต้าส่วน, กล้วยบวชชี ) และ ( ถั่วดำ, กล้วยบวชชี )

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1.3) จัดคู่แข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ เอเชีย ซึ่งจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด เมื่อมีทีมส่งเข้าแข่งขัน 5 ทีม คือ ทีมไทย พม่า ลาว บรูไน และมาเลเซีย

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เฉลย จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด 10 แบบ คือ ( ท, พ ), ( ท, ล ), ( ท, บ ), ( ท, ม ), ( พ, ล ), ( พ, บ ), ( พ, ม ), ( ล, บ ), ( ล, ม ) และ ( บ, ม ) ( ท, พ ), ( ท, ล ), ( ท, บ ), ( ท, ม ), ( พ, ล ), ( พ, บ ), ( พ, ม ), ( ล, บ ), ( ล, ม ) และ ( บ, ม ) ( นักเรียนลองเขียนแสดงด้วยแผนภาพต้นไม้ดู )

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จงเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจ จะเกิดขึ้นจากการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง และเขียนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ ต่อไปนี้ จงเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจ จะเกิดขึ้นจากการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง และเขียนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ ต่อไปนี้ ข้อ 2

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1) ออกก้อย 1 ครั้ง 2) ออกหัวน้อยกว่าออกก้อย 3) ออกก้อยมากกว่า 2 ครั้ง 4) ออกหัวและออกก้อยจำนวนครั้ง เท่ากัน

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เฉลย ให้ H แทนเหตุการณ์ที่ออกหัว T แทนเหตุการณ์ที่ออกก้อย ผลลัพธ์ที่ อาจจะเกิดจากการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง ให้ H แทนเหตุการณ์ที่ออกหัว T แทนเหตุการณ์ที่ออกก้อย ผลลัพธ์ที่ อาจจะเกิดจากการโยนเหรียญ 1 เหรียญ 3 ครั้ง

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง H H T T HHH ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวมทั้ง 3 ครั้ง T T H H T T H H H H T T H H T T H H T T H H T T THTTHT THTTHT TTH TTT HHT HTHHTH HTHHTH HTT THH

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะได้ ผลลัพธ์ทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้น จากการโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 3 ครั้ง มี 8 แบบ คือ HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH และ TTT HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH และ TTT

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1) เหตุการณ์ที่จะออกก้อย 1 ครั้ง มีผลลัพธ์ 3 แบบ คือ HHT, HTH, และ THH 2) เหตุการณ์ที่จะออกหัวน้อยกว่า ออกก้อย มีผลลัพธ์ 4 แบบ คือ HTT, THT, TTH และ TTT

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3) เหตุการณ์ที่จะออกก้อย มากกว่า 2 ครั้งมี 1 แบบ คือ 4) เหตุการณ์ที่จะออกหัวและ ออกก้อย จำนวนครั้งเท่ากัน TTT ไม่มี

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จงเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจ จะเกิดขึ้นจากการหมุนแป้น 2 แป้น พร้อมกัน ( ดังรูป ) และเขียนผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ต่อไปนี้ 3.1) ผลบวกเป็นจำนวนลบ 3.2) ผลบวกเป็น 8 3.3) ผลบวกเป็น 1 จงเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจ จะเกิดขึ้นจากการหมุนแป้น 2 แป้น พร้อมกัน ( ดังรูป ) และเขียนผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ต่อไปนี้ 3.1) ผลบวกเป็นจำนวนลบ 3.2) ผลบวกเป็น 8 3.3) ผลบวกเป็น 1 ข้อ 3

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เฉลย ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการหมุนแป้น -3 +2 -4 +6 +5 12

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง -3 แป้นที่ 1 +2 (-3, -4) (-3, +6) (-3, +5) (+2, -4) (+2, +6) (+2, +5) ทั้ง 2 แป้นรวมกัน (-1, -4) (-1, +6) (-1, +5) -4 +6 +5 แป้นที่ 2 -4 +6 +5 -4 +6 +5

17 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะได้ ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น มี 8 แบบ คือ (-3, -4), (-3, +6), (-3, +5), (+2, -4), (+2, +6), (+2, +5), (-1, -4), (- 1,+6) และ (-1, +5) ตอบ

18 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3.1) เหตุการณ์ที่ผลบวกเป็นจำนวนลบ มี 3 แบบ คือ (-3,-4), (+2, -4), และ (-1, -4) 3.2) เหตุการณ์ที่ผลบวกเป็น 8 มี 1 แบบ คือ (+2, +6)

19 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3.3) เหตุการณ์ที่ผลบวกเป็น 1 ไม่มี

20 ครูชำนาญ ยันต์ทอง แก้วสุ่มหยิบลูกอม 2 เม็ด แจกเพื่อน จากกล่องที่บรรจุลูกอม 4 เม็ด มีรสต่าง ๆ กัน คือ รสนม, รสส้ม, รสองุ่น และรสสละ จงหาว่า เพื่อนจะได้รับลูกอม รสใดได้บ้าง แก้วสุ่มหยิบลูกอม 2 เม็ด แจกเพื่อน จากกล่องที่บรรจุลูกอม 4 เม็ด มีรสต่าง ๆ กัน คือ รสนม, รสส้ม, รสองุ่น และรสสละ จงหาว่า เพื่อนจะได้รับลูกอม รสใดได้บ้าง ข้อ 4

21 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เฉลย เพื่อนจะได้รับลูกอม ( นม, ส้ม ), ( นม, องุ่น ), ( นม, สละ ), ( ส้ม, องุ่น ), ( ส้ม, สละ ) และ ( องุ่น, สละ ) แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แบบนี้ เพื่อนจะได้รับลูกอม ( นม, ส้ม ), ( นม, องุ่น ), ( นม, สละ ), ( ส้ม, องุ่น ), ( ส้ม, สละ ) และ ( องุ่น, สละ ) แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แบบนี้


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google