งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษา DNA การศึกษาโครงสร้างของ DNA นักฟิสิกส์ ได้ใช้เทคนิคอย่างหนึ่งที่เรียกว่า เอกซ์เรย์ ดิฟ แฟรกชัน (X-ray diffraction) ศึกษาโครงสร้าง ของสารเคมีต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษา DNA การศึกษาโครงสร้างของ DNA นักฟิสิกส์ ได้ใช้เทคนิคอย่างหนึ่งที่เรียกว่า เอกซ์เรย์ ดิฟ แฟรกชัน (X-ray diffraction) ศึกษาโครงสร้าง ของสารเคมีต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษา DNA การศึกษาโครงสร้างของ DNA นักฟิสิกส์ ได้ใช้เทคนิคอย่างหนึ่งที่เรียกว่า เอกซ์เรย์ ดิฟ แฟรกชัน (X-ray diffraction) ศึกษาโครงสร้าง ของสารเคมีต่าง ๆ โดยได้นำตัวอย่างของ DNA บริสุทธิ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสารกึ่งผลึกไปวิเคราะห์ ด้วยวิธีนี้ จนกระทั่งปี พ. ศ เอ็ม เอฟ วิลคินส์ (M.H.F. Wilkin) และ โรซาลิน แฟรงคลิน (Rosalin Franklin) นักฟิสิกส์ชาว อังกฤษ ได้ภาพถ่ายที่ชัดเจนมาก แสดงการหัก เหของรังสีเอกซ์ที่ฉายผ่านโมเลกุลของ DNA ภาพนี้ทำให้นักฟิสิกส์แปลผลได้ว่า โครงสร้าง ของ DNA มีลักษณะเป็นเกลียว (helix) และ ประกอบด้วยสายพอลินิวคลีโอไทด์มากกว่า 1 สายขึ้นไป

2 การศึกษา DNA ( ต่อ ) ภาพที่เกิดจากการหักเหของรังสีเอกซ์ผ่าน DNA icalsci/session5/closer1.html

3 เจมส์ วัตสัน และ ฟราน ซิส คริก เป็นผู้ค้นพบ DNA เกลียวคู่แบบเวียนขวา ใน เดือนเมษายน 2496 และ ได้รับรางวัลโนเบลไปเมื่อ พ. ศ.2505

4 DNA หรือกรดดีออกซีไร โบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid) ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิก ( กรด ที่พบในใจกลางของเซลล์ทุก ชนิด ) ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ทุกชนิด บรรจุข้อมูลทาง พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นไว้ ซึ่งมีลักษณะที่ผสมผสานมาจาก สิ่งมีชีวิตรุ่นก่อน ซึ่งก็คือ พ่อและ แม่ (Parent) และสามารถ ถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตรุ่นถัดไป ซึ่งก็คือ ลูกหลาน (Offspring)

5 องค์ประกอบทางเคมี DNA เป็นกรดนิวคลีอิกชนิด หนึ่ง ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ (polymer) สายยาวประกอบด้วยหน่วยย่อย หรือ มอนอเมอร์ (monomer) ที่เรียกว่า นิวคลีโอไทด์ ซึ่งแต่ละนิวคลีโอ ไทด์ประกอบด้วย cleotide.jpg rt/modules/genome/en-images/nucleotide.gif

6 องค์ประกอบทางเคมี ( ต่อ ) 1. น้ำตาลเพนโทส คือ น้ำตาลดีออกซีไรโบส ซึ่ง มีคาร์บอน 5 อะตอม /AAAAAAAAAA8/bpS0l3kq- KE/s320/DNA%2520pentose.gif GcQSSvXiWVyWScEPCp6ml3Z8fCCMiF 3nEUDh2uCbf6v6DPb-MG5doKVBafDr

7

8 องค์ประกอบทางเคมี ( ต่อ ) 2. ไนโตรจีนัสเบส (niteongenous base) เป็นโครงสร้างประกอบด้วย วงแหวนที่มี อะตอมของคาร์บอนและไนโตรเจน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ก. เบสพิวรีน ( Purine base ) มีวงแหวน 2 วง แบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่ กวานีน ( Guanine : G), อะดีนีน ( Adenine : A)

9 องค์ประกอบทางเคมี ( ต่อ ) ข. เบสไพริมิดีน (pyrimidine) มีวงแหวน 1 วง ได้แก่ ไซโทซีน ( Cytosin : C), ไทมีน ( Thymine : T ) และยูราซิล ( Uracil : U ) ข้อควรรู้ : ไทมีน จะพบ ใน DNA ส่วน ยู ราซิล จะพบใน RNA เท่านั้น

10 องค์ประกอบทางเคมี ( ต่อ ) 3. หมู่ฟอสเฟต (Phosphate Group)

11 องค์ประกอบทางเคมี ( ต่อ ) น้ำตาลดีออกซีไรโบส หมู่ฟอสเฟต และเบส จับกันด้วยพันธะโควาเลนท์รวมกันเป็น monomer ที่เรียกว่า นิวคลีไทด์ (Nucleotide)

12 องค์ประกอบทางเคมี ( ต่อ ) นิวคลีโอไทด์ภายในสายเดียวกัน จะ เชื่อมต่อกันระหว่างหมู่ฟอสเฟตด้วยพันธะฟอส โฟไดเอสเทอร์ (phosphodiester bond) เกิด เป็นโพลี นิวคลีโอไทด์ (polynucleotide) โพ ลีนิวคลีโอไทด์แต่ละสายจะเรียงตัวจาก 5'-3' สวนทิศกัน โดยยึดตำแหน่งของน้ำตาลเป็นหลัก

13

14 องค์ประกอบทางเคมี ( ต่อ ) โพลีนิวคลีโอไทด์ 2 สาย จะจับคู่กันโดย เบสในนิวคลีโอไทด์จะเชื่อมต่อกันระหว่างสาย ด้วยพันธะไฮโดรเจน โดย A จะเชื่อมกับ T ด้วย พันธะไฮโดรเจนแบบพันธะคู่ หรือ double bonds (A = T) และ C จะเชื่อมกับ G ด้วยพันธะ ไฮโดรเจนแบบพันธะสามหรือ triple bonds (C G) และมีลักษณะเป็นแบบเกลียวคู่เวียนขวา (right-handed double helix DNA)

15 evolution/polynucleotide-formation.gif

16

17 ucleotide%202.jpg/image_preview

18 bio4fv/page/molecular%20biology/ doublehelix.jpg

19 assets/images/gem4s1_1.jpg

20 d-people--man-person-with-dna-structure.jpg SPL.jpg nce.com/img/Prod ucts/3D_Models/B iology/DNA/DNA_ w_Phosphate_str ucture/Supporting _images/3d_mode l_DNA_w_phosph ate_1.jpg


ดาวน์โหลด ppt การศึกษา DNA การศึกษาโครงสร้างของ DNA นักฟิสิกส์ ได้ใช้เทคนิคอย่างหนึ่งที่เรียกว่า เอกซ์เรย์ ดิฟ แฟรกชัน (X-ray diffraction) ศึกษาโครงสร้าง ของสารเคมีต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google