งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางใหม่ของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางใหม่ของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางใหม่ของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม

2 คำถามที่ถามกันมากในสมัยนี้คือ คำถามที่ถามกันมากในสมัยนี้คือ “ ทิศทางการพัฒนาสังคมน่าจะเป็น อย่างไร “ ทิศทางการพัฒนาสังคมน่าจะเป็น อย่างไร ในทศวรรษหน้า ?”

3 ในการพัฒนาสังคม เราอาจบอกว่ามีทางเลือก 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ ในการพัฒนาสังคม เราอาจบอกว่ามีทางเลือก 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 1. มีการพัฒนาภายใต้สมมุติฐานว่าไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงเลย นั้นก็คือ ปัญหาสะสมมากขึ้น 1. มีการพัฒนาภายใต้สมมุติฐานว่าไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงเลย นั้นก็คือ ปัญหาสะสมมากขึ้น 2. มีการปฏิรูปบางส่วนของปัญหาใหญ่ ๆ เช่น ปฏิรูป ที่ดิน ปฏิรูปสวัสดิการ ปฏิรูปภาษี และปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ 2. มีการปฏิรูปบางส่วนของปัญหาใหญ่ ๆ เช่น ปฏิรูป ที่ดิน ปฏิรูปสวัสดิการ ปฏิรูปภาษี และปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ 3. มีการพัฒนาสังคมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงระบบ นั่น คือ มีภาพสังคมใหม่ มีเป้าหมายใหม่ มีค่านิยมใหม่ มี การปรับเปลี่ยนระบอย่างกว้างขวางแบบถอนรากถอน โคน 3. มีการพัฒนาสังคมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงระบบ นั่น คือ มีภาพสังคมใหม่ มีเป้าหมายใหม่ มีค่านิยมใหม่ มี การปรับเปลี่ยนระบอย่างกว้างขวางแบบถอนรากถอน โคน

4 การพัฒนาสังคมและการพัฒนามนุษย์ ในระยะหลัง ๆ ในทฤษฎีสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมมีการเน้นเรื่อง “ การพัฒนามนุษย์ ” (Human Development) มากขึ้น ทั้งนี้เพราะในระยะที่ผ่านมา เราพูดถึงแต่เรื่องระบบและโครงสร้าง แต่เราไม่มอง ตัวมนุษย์ ในระยะหลัง ๆ ในทฤษฎีสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมมีการเน้นเรื่อง “ การพัฒนามนุษย์ ” (Human Development) มากขึ้น ทั้งนี้เพราะในระยะที่ผ่านมา เราพูดถึงแต่เรื่องระบบและโครงสร้าง แต่เราไม่มอง ตัวมนุษย์ การพัฒนามนุษย์ ท้จริงแล้วก็คือการพัฒนาความเป็น มนุษย์ให้เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ หมายความว่า เรา จะต้องสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่ความเป็นมนุษย์นั่นเอง การพัฒนามนุษย์ ท้จริงแล้วก็คือการพัฒนาความเป็น มนุษย์ให้เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ หมายความว่า เรา จะต้องสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่ความเป็นมนุษย์นั่นเอง

5 ในระบบสังคมสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นโลกตะวันตก ของทุนนิยมหรือโลกตะวันออกของสังคมนิยม ( ก่อนล่มสลาย ) ปรากฏว่า ในระบบสังคมสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นโลกตะวันตก ของทุนนิยมหรือโลกตะวันออกของสังคมนิยม ( ก่อนล่มสลาย ) ปรากฏว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกัน นั่นคือ

6 1. ทั้ง 2 ระบบเน้นความสำเร็จทางด้านวัตถุ เน้นโลก ภายนอก ไม่มอง โลกภายในจิตใจ 1. ทั้ง 2 ระบบเน้นความสำเร็จทางด้านวัตถุ เน้นโลก ภายนอก ไม่มอง โลกภายในจิตใจ 2. ปัจเจกชนที่อยู่ในระบบจึงมีแนวโน้มที่จะต้องการ วัตถุและเน้นค่านิยม ในการบริโภควัตถุเท่านั้น 2. ปัจเจกชนที่อยู่ในระบบจึงมีแนวโน้มที่จะต้องการ วัตถุและเน้นค่านิยม ในการบริโภควัตถุเท่านั้น 3. ทั้ง 2 ระบบเน้นการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการ สมัยใหม่เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้ามากขึ้น 3. ทั้ง 2 ระบบเน้นการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการ สมัยใหม่เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้ามากขึ้น 4. มนุษย์ของทั้ง 2 ระบบ ได้กลายเป็นเครื่องจักร 4. มนุษย์ของทั้ง 2 ระบบ ได้กลายเป็นเครื่องจักร

7 ท่ามกลางวิกฤติการณ์ในสังคมกระแสหลัก ซึ่ง หมายถึงกระแสที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วโลก ปรากฏว่ามี ความพยายามเกิดขึ้นทางทฤษฎีและอุดมการณ์เพื่อ สร้างแบบจำลองขึ้นมาใหม่ ที่เรียกว่า แนวคิดแบบ “ มนุษยนิยม ” (Humanism) ซึ่งเป็นการนำมนุษย์กลับมาสู่ศูนย์กลางของระบบ แนวมนุษยนิยมมีหลายแนว เช่น แนวของคริสต์ ศาสนา พุทธปรัชญา แนวมาร์กซิสต์ แนวคานธี และ แนวจิตวิทยาแบบมนุษยนิยม (Humanistic Psychology)

8 ปรัชญาแนวจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) ทฤษฎีนี้จะเน้นเรื่องใหญ่ ๆ 3 เรื่องด้วยกันคือ เรื่อง ประสบการณ์ เรื่องความเข้าใจ และเรื่องการพัฒนา มนุษย์ ทฤษฎีนี้จะเน้นเรื่องใหญ่ ๆ 3 เรื่องด้วยกันคือ เรื่อง ประสบการณ์ เรื่องความเข้าใจ และเรื่องการพัฒนา มนุษย์ ทางด้านประสบการณ์ ย้ำว่า เราควรมีวิธีการสัมผัสโลก ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ไม่ใช่เน้นวิทยาศาสตร์แบบกลไก หรือเน้นวิชาการ เราไม่เน้นเหตุผล แต่เน้นการพัฒนา ความรู้สึกลงไปในจิตใจมนุษย์ โดยไม่ให้มนุษย์ยึดถือ กับโลกภายนอก ทางด้านประสบการณ์ ย้ำว่า เราควรมีวิธีการสัมผัสโลก ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ไม่ใช่เน้นวิทยาศาสตร์แบบกลไก หรือเน้นวิชาการ เราไม่เน้นเหตุผล แต่เน้นการพัฒนา ความรู้สึกลงไปในจิตใจมนุษย์ โดยไม่ให้มนุษย์ยึดถือ กับโลกภายนอก

9 ทางด้านความเข้าใจ หมายความว่า เราควรจะมองโลก ด้วยสายตาที่กว้างไกล มองโลกไม่แยกเป็นส่วน ๆ มี จิตสำนึกมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ทางด้านความเข้าใจ หมายความว่า เราควรจะมองโลก ด้วยสายตาที่กว้างไกล มองโลกไม่แยกเป็นส่วน ๆ มี จิตสำนึกมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ทางด้านการพัฒนา เราจะใช้แนวทางที่สนองความ ต้องการของมนุษย์ที่มี หลายระดับจากความต้องการ พื้นฐานไปถึงการพัฒนาทางด้านจิตใจและค่านิยม ใน ระดับปัจเจกชน ทางด้านการพัฒนา เราจะใช้แนวทางที่สนองความ ต้องการของมนุษย์ที่มี หลายระดับจากความต้องการ พื้นฐานไปถึงการพัฒนาทางด้านจิตใจและค่านิยม ใน ระดับปัจเจกชน

10 ปัญหาและข้อจำกัดของแนวคิด อย่างไรก็ตามทางด้านสังคมมหภาค แนวคิดนี้อาจมี ปัญหาเพราะระบบโครงสร้างอำนาจยังเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามทางด้านสังคมมหภาค แนวคิดนี้อาจมี ปัญหาเพราะระบบโครงสร้างอำนาจยังเหมือนเดิมเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ระบบโครงสร้างอำนาจและระบบเศรษฐกิจทุนนิยม สมัยใหม่ยังมีอิทธิพลต่อจิตใจและชีวิตของผู้คนส่วน ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ส่วนดีของแนวคิดมนุษยนิยมคือ เรามี ปรัชญาใหม่ ๆ ขึ้นมา เราเรียกว่า “ ปรัชญาที่เน้นการ พัฒนามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคม ” อย่างไรก็ตาม ส่วนดีของแนวคิดมนุษยนิยมคือ เรามี ปรัชญาใหม่ ๆ ขึ้นมา เราเรียกว่า “ ปรัชญาที่เน้นการ พัฒนามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคม ”

11 ปรัชญาที่เน้นการพัฒนามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการ พัฒนาสังคม มีหลักการใหญ่ ๆ อยู่ 5 หลักการด้วยกัน คือ ปรัชญาที่เน้นการพัฒนามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการ พัฒนาสังคม มีหลักการใหญ่ ๆ อยู่ 5 หลักการด้วยกัน คือ 1. การพัฒนาต้องเน้นความเสมอภาคของสังคม 1. การพัฒนาต้องเน้นความเสมอภาคของสังคม 2. การพัฒนาต้องเน้นความหลากหลายและความเป็น อิสระของการพัฒนาตนเอง ไม่มีการครอบงำ 2. การพัฒนาต้องเน้นความหลากหลายและความเป็น อิสระของการพัฒนาตนเอง ไม่มีการครอบงำ 3. การคิดคำนึงถึงอนาคตและระบบนิเวศเป็นเรื่องที่ สำคัญยิ่ง 3. การคิดคำนึงถึงอนาคตและระบบนิเวศเป็นเรื่องที่ สำคัญยิ่ง 4. ไม่ลืมที่จะแก้ไขปัญหาของผู้ยากไร้ 4. ไม่ลืมที่จะแก้ไขปัญหาของผู้ยากไร้ 5. ต้องส่งเสริมการปกป้องเสรีภาพ และการสร้างสรรค์ ชีวิตของมนุษย์ให้มีความหมาย 5. ต้องส่งเสริมการปกป้องเสรีภาพ และการสร้างสรรค์ ชีวิตของมนุษย์ให้มีความหมาย

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวพุทธ : กรณี “ สรรโวทัย ” ในศรีลังกา มีการนำเอาแนวคิดบางอย่างของชาวพุทธมา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม คือ มีการนำเอาแนวคิดบางอย่างของชาวพุทธมา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม คือ มีการแบ่งปันทรัพยากรให้แก่ เพื่อนมนุษย์ในชุมชน มีการแบ่งปันทรัพยากรให้แก่ เพื่อนมนุษย์ในชุมชน ใช้หลักเศรษฐศาสตร์แห่งความรัก ใช้หลักเศรษฐศาสตร์แห่งความรัก ทำงานเพื่อช่วยกันทางเศรษฐกิจ ทำงานเพื่อช่วยกันทางเศรษฐกิจ ยึดหลักความเสมอภาคทางสังคคม ยึดหลักความเสมอภาคทางสังคคม

13 หลักการพัฒนาแบบพุทธ จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ หลักการพัฒนาแบบพุทธ จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์หลักเน้นที่ “ ความเป็นมนุษย์ ” มากกว่า “ ความปรารถนา ที่จะครอบครองวัตถุ ” ยุทธศาสตร์หลักเน้นที่ “ ความเป็นมนุษย์ ” มากกว่า “ ความปรารถนา ที่จะครอบครองวัตถุ ” เน้นเรื่องความสามัคคี (Solidarity) เน้นเรื่องความสามัคคี (Solidarity) ใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การพัฒนาไม่ใช่เรื่องของการสงเคราะห์ แต่เป็นเรื่อง ของการปลดปล่อย และหลุดพ้น (Liberation) การพัฒนาไม่ใช่เรื่องของการสงเคราะห์ แต่เป็นเรื่อง ของการปลดปล่อย และหลุดพ้น (Liberation)


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางใหม่ของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์ งาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google