งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-mail : guru_mind@hotmail.com การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำโดยใช้ระบบโฟนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-mail : guru_mind@hotmail.com การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำโดยใช้ระบบโฟนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-mail : guru_mind@hotmail.com
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำโดยใช้ระบบโฟนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/2 แผนก ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 น.ส. ศิวรานันท์ ร่มจำปา โทร

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาในวิทยาลัยฯยังคงเรียนภาษาอังกฤษแบบสมัยก่อน คือ เรียนด้วยการท่องจำและอ่านออกเสียงตามครูผู้สอน 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนคำศัพท์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ 3. นักศึกษาไม่สามารถแยกเสียงและออกเสียงคำศัพท์ที่มีเสียงคล้ายกันได้

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2/2 แผนกภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

4 ตารางคะแนนก่อนการเรียน Phonics
ทดสอบ คนที่ คะแนน ครั้งที่ 1 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6 22 7 23 4 24 2 25 3 26 27 28 29 5 30 31 32 33 1 34 35 36 37 38 39 40 ครั้งที่ 1 ก่อนการเรียนด้วยระบบ Phonics นักศึกษาอ่านออกเสียงผ่านเกณฑ์ 27 %

5 ตารางคะแนนหลังการเรียน Phonics
ทดสอบ คนที่ คะแนน ครั้งที่ 2 1 7 2 3 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5 22 6 23 24 4 25 26 27 28 8 29 30 31 7 32 33 3 34 35 36 37 38 39 40 ครั้งที่ 2 หลังการเรียนด้วยระบบ Phonics นักศึกษาอ่านออกเสียงผ่านเกณฑ์ 85 %

6 สรุปผลการวิจัย การศึกษาวิจัยการพัฒนาการอ่านออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบโฟนิกส์ พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีผลคะแนนสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงและเขียนคำภาษาอังกฤษหลังจากการเรียนด้วยระบบโฟนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนภาษาอังกฤษด้วยระบบโฟนิกส์ ซึ่งสามารถดูได้จากค่าเฉลี่ยที่ดีขึ้นถึง % ผลจากการเรียนด้วยระบบโฟนิกส์ได้ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ไม่อายในการออกเสียงที่ถูกต้อง อีกทั้งยังส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ด้วยการสะกดแทนการท่องจำ

7 For example A = เอ B = บี C = ซี D = ดี Apple = แอปเปิ้ล Box = กล่อง Cat = แมว Dog = สุนัข A = แอะ B = เบอะ C = คึ D = เดอะ a = แอะ e = เอะ i = อิ o = เอาะ u = อะ

8 Cat เรียนแบบเดิม a+t = at c-a-t แคท แมว c + at = cat a+n = an b ban
Phonics a+t = at c + at = cat a+n = an b ban c can d dan f fan p pan an

9 ขอบคุณครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt E-mail : guru_mind@hotmail.com การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำโดยใช้ระบบโฟนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google