งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียน สะกดคำโดยใช้ระบบโฟนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/2 แผนก ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียน สะกดคำโดยใช้ระบบโฟนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/2 แผนก ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียน สะกดคำโดยใช้ระบบโฟนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/2 แผนก ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 น. ส. ศิวรานันท์ ร่มจำปา E-mail : guru_mind@hotmail.comguru_mind@hotmail.com โทร 089-660-4764

2 ปัญหาการวิจัย 1. นักศึกษาในวิทยาลัยฯยังคงเรียน ภาษาอังกฤษแบบสมัยก่อน คือ เรียน ด้วยการท่องจำและอ่านออกเสียงตาม ครูผู้สอน 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียน คำศัพท์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ 3. นักศึกษาไม่สามารถแยกเสียงและ ออกเสียงคำศัพท์ที่มีเสียงคล้ายกัน ได้

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2/2 แผนก ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ

4 ตารางคะแนนก่อนการเรียน Phonics ทดสอบคนที่คะแน น ครั้งที่ 1 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 7 6 8 4 9 2 10 1 11 5 12 5 13 4 14 8 15 3 16 3 17 4 18 3 19 4 20 6 21 6 22 7 23 4 24 2 25 3 26 3 27 3 28 6 29 5 30 6 31 4 32 2 33 1 34 1 35 2 36 3 37 4 38 4 39 4 40 6 ครั้งที่ 1 ก่อนการ เรียนด้วยระบบ Phonics นักศึกษา อ่านออกเสียงผ่าน เกณฑ์ 27 %

5 ตารางคะแนนหลังการเรียน Phonics ทดสอบคนที่คะแน น ครั้งที่ 2 17 27 36 46 55 66 77 86 96 106 118 128 138 148 158 168 177 186 197 206 215 226 236 244 255 265 274 288 298 308 317 324 333 343 354 365 376 386 395 406 ครั้งที่ 2 หลังการ เรียนด้วยระบบ Phonics นักศึกษา อ่านออกเสียงผ่าน เกณฑ์ 85 %

6 สรุป ผลการวิจัย การศึกษาวิจัยการพัฒนาการอ่านออกเสียง และสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบโฟ นิกส์ พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีผล คะแนนสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงและ เขียนคำภาษาอังกฤษหลังจากการเรียนด้วย ระบบโฟนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบโฟนิกส์ ซึ่งสามารถดูได้จากค่าเฉลี่ยที่ดีขึ้นถึง 58 % ผลจากการเรียนด้วยระบบโฟนิกส์ได้ส่งผล ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเกิดความมั่นใจใน การพูดภาษาอังกฤษ ไม่อายในการออกเสียง ที่ถูกต้อง อีกทั้งยังส่งผลให้นักศึกษากลุ่ม ตัวอย่างสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ด้วย การสะกดแทนการท่องจำ

7 For example A = เอ B = บี C = ซี D = ดี Apple = แอป เปิ้ล Box = กล่อง Cat = แมว Dog = สุนัข A = แอะ B = เบอะ C = คึ D = เดอะ a = แอะ e = เอะ i = อิ o = เอาะ u = อะ

8 Cat เรียนแบบเดิม c-a-t แคท แมว Phonics a+t = at c + at = cat a+n = an bban ccan ddan ffan ppan an

9 ขอบคุณครับ / ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียน สะกดคำโดยใช้ระบบโฟนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/2 แผนก ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google