งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียน สะกดคำโดยใช้ระบบโฟนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/2 แผนก ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียน สะกดคำโดยใช้ระบบโฟนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/2 แผนก ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียน สะกดคำโดยใช้ระบบโฟนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/2 แผนก ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 น. ส. ศิวรานันท์ ร่มจำปา โทร

2 ปัญหาการวิจัย 1. นักศึกษาในวิทยาลัยฯยังคงเรียน ภาษาอังกฤษแบบสมัยก่อน คือ เรียน ด้วยการท่องจำและอ่านออกเสียงตาม ครูผู้สอน 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียน คำศัพท์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ 3. นักศึกษาไม่สามารถแยกเสียงและ ออกเสียงคำศัพท์ที่มีเสียงคล้ายกัน ได้

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2/2 แผนก ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ

4 ตารางคะแนนก่อนการเรียน Phonics ทดสอบคนที่คะแน น ครั้งที่ ครั้งที่ 1 ก่อนการ เรียนด้วยระบบ Phonics นักศึกษา อ่านออกเสียงผ่าน เกณฑ์ 27 %

5 ตารางคะแนนหลังการเรียน Phonics ทดสอบคนที่คะแน น ครั้งที่ ครั้งที่ 2 หลังการ เรียนด้วยระบบ Phonics นักศึกษา อ่านออกเสียงผ่าน เกณฑ์ 85 %

6 สรุป ผลการวิจัย การศึกษาวิจัยการพัฒนาการอ่านออกเสียง และสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบโฟ นิกส์ พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีผล คะแนนสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงและ เขียนคำภาษาอังกฤษหลังจากการเรียนด้วย ระบบโฟนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบโฟนิกส์ ซึ่งสามารถดูได้จากค่าเฉลี่ยที่ดีขึ้นถึง 58 % ผลจากการเรียนด้วยระบบโฟนิกส์ได้ส่งผล ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเกิดความมั่นใจใน การพูดภาษาอังกฤษ ไม่อายในการออกเสียง ที่ถูกต้อง อีกทั้งยังส่งผลให้นักศึกษากลุ่ม ตัวอย่างสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ด้วย การสะกดแทนการท่องจำ

7 For example A = เอ B = บี C = ซี D = ดี Apple = แอป เปิ้ล Box = กล่อง Cat = แมว Dog = สุนัข A = แอะ B = เบอะ C = คึ D = เดอะ a = แอะ e = เอะ i = อิ o = เอาะ u = อะ

8 Cat เรียนแบบเดิม c-a-t แคท แมว Phonics a+t = at c + at = cat a+n = an bban ccan ddan ffan ppan an

9 ขอบคุณครับ / ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียน สะกดคำโดยใช้ระบบโฟนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/2 แผนก ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google