งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี ๒๕๕๖ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี ๒๕๕๖ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปี ๒๕๕๖ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ:ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต ปี ๒๕๕๖ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

2 กระบวนงานที่ ๑ ชี้เป้าชีวิต
อำเภอเกาะคา ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.อ) ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเกาะคา เพื่อตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนยากจนเปาหมายและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ

3

4 จัดเวทีตรวจสอบการจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน

5 ทีมปฏิบัติการตำบลร่วมเวทีตรวจสอบ/จำแนกสถานะครัวเรือน
ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มิ.ย.๒๕๕๑.๑ จัดเวทีตรวจสอบและจำแนกสถานะคัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน ๙ ตำบลๆละ ๑ ครั้ง(ดำเนินการระดับตำบล) ทีมปฏิบัติการตำบลร่วมเวทีตรวจสอบ/จำแนกสถานะครัวเรือน

6 จัดทำ Family Folder ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร (ครัวเรือนใหม่)

7 จัดทำทะเบียนข้อมูลการจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน เพื่อเป็นฐานข้อมูลการติดตาม สนับสนุนและส่งต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8 กระบวนงานที่ ๒ จัดทำเข็มทิศชีวิต
ทีมปฏิบัติการตำบลออกไปกระตุ้นและสนับสนุนให้ครัวเรือนยากจนคิดวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต(จัดทำ ปรับปรุง ทบทวนแผนที่ชีวิต) ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๐ มิ.ย.๒๕๕๖

9 กระบวนงานที่ ๓ บริหารจัดการชีวิต
จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตาเข็มทิศชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โดยทีมปฏิบัติการตำบล ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ร่วมกันผลักดันแผนงาน/โครงการ ตามเข็มทิศชีวิตของครัวเรือนยากจน บรรจุในแผนให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันผลักดัน

10 กระบวนงานที่ ๔ ดูแลชีวิต ดำเนินการ(๑๗-๓๐ มิ.ย.๕๖)
กระบวนงานที่ ๔ ดูแลชีวิต ดำเนินการ(๑๗-๓๐ มิ.ย.๕๖) ชุดปฏิบัติการตำบลติดตามดูแลความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจน และร่วมกันปรับปรุงแผนที่ชีวิต หรือแผนพัฒนาครัวเรือน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง รวมถึงให้กำลังใจแครัวเรือนยากจน จัดคลีนิคแก้จน เพื่อให้คำปรึกษาอาชีพทางเลือกหรือฝึกทักษะด้านอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายหรือสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน จัดหาเมล็ดพันธ์ผักเพื่อสนับสนุนแก่ครัวเรือนยากจน จำนวน ๑๑๔ ครัวเรือน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ปี ๒๕๕๖ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google