งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานตาม โครงการบริหารจัดการ ครัวเรือนยากจนแบบบูรณา การ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศ ชีวิต บริหารจัดการชีวิต และ ดูแลชีวิต ปี ๒๕๕๖ อำเภอเกาะคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานตาม โครงการบริหารจัดการ ครัวเรือนยากจนแบบบูรณา การ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศ ชีวิต บริหารจัดการชีวิต และ ดูแลชีวิต ปี ๒๕๕๖ อำเภอเกาะคา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานตาม โครงการบริหารจัดการ ครัวเรือนยากจนแบบบูรณา การ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศ ชีวิต บริหารจัดการชีวิต และ ดูแลชีวิต ปี ๒๕๕๖ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

2 กระบวนงานที่ ๑ ชี้เป้าชีวิต 0 อำเภอเกาะคา ได้ ดำเนินการประชุม คณะกรรมการแก้ไข ปัญหาความยากจน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ( ศจพ. อ ) ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเกาะ คา เพื่อตรวจสอบ ข้อมูลครัวเรือนยากจน เปาหมายและกำหนด แนวทางในการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตาม โครงการ

3

4

5 ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิ. ย. ๒๕๕๑. ๑ จัดเวทีตรวจสอบและจำแนก สถานะคัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน ๙ ตำบลๆละ ๑ ครั้ง ( ดำเนินการระดับตำบล ) ทีมปฏิบัติการตำบลร่วมเวที ตรวจสอบ / จำแนกสถานะ ครัวเรือน

6 จัดทำ Family Folder ครัวเรือนยากจนตาม เป้าหมายที่ได้รับจัดสรร ( ครัวเรือนใหม่ )

7

8 กระบวนงานที่ ๒ จัดทำเข็ม ทิศชีวิต 0 ทีมปฏิบัติการตำบล ออกไปกระตุ้นและ สนับสนุนให้ครัวเรือน ยากจนคิดวิธีการที่ จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ( จัดทำ ปรับปรุง ทบทวนแผนที่ชีวิต ) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๐ มิ. ย. ๒๕๕๖

9 กระบวนงานที่ ๓ บริหารจัดการ ชีวิต จัดเวทีบูรณาการ โครงการ / กิจกรรม ตาเข็มทิศชีวิตของ ครัวเรือนยากจน เป้าหมาย โดยทีม ปฏิบัติการตำบล ภาคีการพัฒนาทุก ภาคส่วน ร่วมกัน ผลักดันแผนงาน / โครงการ ตามเข็ม ทิศชีวิตของครัวเรือน ยากจน บรรจุในแผน ให้ความช่วยเหลือ ของหน่วยงาน เพื่อ ร่วมกันผลักดัน

10 กระบวนงานที่ ๔ ดูแลชีวิต ดำเนินการ ( ๑๗ - ๓๐มิ. ย. ๕๖ ) 0 ชุดปฏิบัติการตำบล ติดตามดูแล ความก้าวหน้าการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของครัวเรือนยากจน และร่วมกันปรับปรุง แผนที่ชีวิต หรือ แผนพัฒนาครัวเรือน ให้มีความเหมาะสมกับ สภาพความเป็นจริง รวมถึงให้กำลังใจแครัว เรือนยากจน 0 จัดคลีนิคแก้จน เพื่อให้คำปรึกษา อาชีพทางเลือกหรือ ฝึกทักษะด้านอาชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย หรือสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การประกอบ อาชีพแก่ครัวเรือน ยากจน จัดหาเมล็ด พันธ์ผักเพื่อสนับสนุน แก่ครัวเรือนยากจน จำนวน ๑๑๔ ครัวเรือน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานตาม โครงการบริหารจัดการ ครัวเรือนยากจนแบบบูรณา การ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศ ชีวิต บริหารจัดการชีวิต และ ดูแลชีวิต ปี ๒๕๕๖ อำเภอเกาะคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google