งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานจัดหาสารสนเทศและ ทรัพยากรสารสนเทศ Grey Literature เอกสารที่ไม่มีการพิมพ์ เผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานจัดหาสารสนเทศและ ทรัพยากรสารสนเทศ Grey Literature เอกสารที่ไม่มีการพิมพ์ เผยแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานจัดหาสารสนเทศและ ทรัพยากรสารสนเทศ Grey Literature เอกสารที่ไม่มีการพิมพ์ เผยแพร่

2 ประเภทของเอกสารที่ไม่มี การพิมพ์เผยแพร่  รายงานวิชาการ (Technical reports)  วิทยานิพนธ์หรือรายงานวิจัย (Thesis or Research)  รายงานการประชุมทางวิชาการ (Conference proceeding or Meeting paper)  บันทึกผลการทดลองจาก ห้องปฏิบัติการ (Laboratory notebooks)  เอกสารงานแปล (Translations)

3 ประเภทของเอกสารที่ไม่มี การพิมพ์เผยแพร่  เอกสารทางการค้า (Trade Literature) นามานุกรมทางการค้า แคตาล็อกสินค้า  สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government publications)  เอกสารมาตรฐาน (Standard)  สิทธิบัตร (Patent) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ คุ้มครอง 15 ปี สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุ้มครอง 7 ปี


ดาวน์โหลด ppt งานจัดหาสารสนเทศและ ทรัพยากรสารสนเทศ Grey Literature เอกสารที่ไม่มีการพิมพ์ เผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google