งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ไทยกับ อาเซียน 22 ธันวาคม 2552. อาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ไทยกับ อาเซียน 22 ธันวาคม 2552. อาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสัมพันธ์ไทยกับ อาเซียน 22 ธันวาคม 2552

2 อาเซียน

3 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ( พ. ศ. 2510 สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ( พ. ศ. 2510) จุดเริ่มต้นของอาเซียน

4 สมาชิกผู้ก่อตั้ง ปี 1967 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สมาชิก เพิ่มเติม สมาชิก เพิ่มเติม + บรูไน ดารุส ซาลาม ปี 1984 + เวียดนาม ปี 1995 + ลาว ปี 1997 + พม่า ปี 1997 + กัมพูชา ปี 1999

5 ประชากร - 550 ล้านคน พื้นที่ - 4.5 ล้าน ตร. กม. GDP รวม - US $ 737 billion การค้า - US $ 720 billion การลงทุนจาก ต่างประเทศ - 25,654.2 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน

6 ความมั่นคงและ สันติภาพ ความบริสุทธิ์ ความเจริญรุ่งเรือง ความกล้าหาญและ ก้าวหน้า ข้าว 10 ต้น คือ 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว วงกลม แสดงถึงความเป็นเอกภาพ ความหมายของตราสัญลักษณ์ อาเซียน

7 วัตถุประสงค์ของอาเซียน  ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง ประเทศสมาชิก  ธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความ มั่นคง  เสริมสร้างเศรษฐกิจและความอยู่ดี กินดีของประชาชน  พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  ส่งเสริมความร่วมมือกับภายนอก และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ

8 การเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพ แห่งดินแดน การไม่แทรกแซงในกิจการภายใน การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี หลักการพื้นฐานของ อาเซียน

9 กฎบัตรอาเซียน ลงนามเมื่อ 20 พ. ย. 2550 มีผลใช้บังคับ เมื่อ 15 พ. ย. 2551 ทำให้อาเซียนมีกฎ กติกาในการทำงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อวางรากฐานสำหรับ การรวมตัวเป็น ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558

10 ประชาคมการเมือง - ความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ประเทศภายนอก การรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียน

11 ประชาคมการเมืองและ ความมั่นคง การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง การอยู่ร่วมกันโดยสันติ การแก้ไขปัญหาขัดแย้งโดยสันติวิธี การสร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้าง ความมั่นคงที่ครอบคลุมรอบด้าน การมีปฏิสัมพันธ์กบัโลกภายนอก

12 ZOPFAN สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC)

13 ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอด อาวุธนิวเคลียร์ Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone

14 ยาเสพติด การฟอกเงิน อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การปล้นสะดมในทะเล การค้าสตรีและเด็ก การลักลอบขนอาวุธ การก่อการร้าย อาชญากรรมทาง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

15 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเป็นตลาดและฐานการ ผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้านสินค้า บริการ การลงทุน และ แรงงานอย่างเสรี มีการเคลื่อนย้านเงินทุน อย่างเสรียิ่งขึ้น

16 ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน ไม่จน ไม่จน ไม่เจ็บป่วย ไม่เจ็บป่วย ฉลาด ฉลาด ปลอดภัย ปลอดภัย รวมใจเป็น หนึ่ง รวมใจเป็น หนึ่ง ไม่จน ไม่จน ไม่เจ็บป่วย ไม่เจ็บป่วย ฉลาด ฉลาด ปลอดภัย ปลอดภัย รวมใจเป็น หนึ่ง รวมใจเป็น หนึ่ง

17 ความร่วมมืออาเซียนด้านสังคมและ วัฒนธรรม ความร่วมมืออาเซียนด้านสังคมและ วัฒนธรรม - เยาวชน - ด้านสตรี - การศึกษา - เครือข่าย มหาวิทยาลัย อาเซียน - วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี - สิ่งแวดล้อม - สาธารณสุข - สิทธิมนุษยชน - ยาเสพติด - อาชญากรรมข้าม ชาติ - กฎหมาย - การตรวจคน เข้าเมือง - หัวหน้าตำรวจ อาเซียน - การจัดการภัย พิบัติ - วัฒนธรรมและ สนเทศ - การพัฒนา ชนบทและ ขจัดความ ยากจน - สวัสดิการสังคม และ การพัฒนา - แรงงาน - กิจการพลเรือน - มูลนิธิอาเซียน

18

19 หมอกควันที่เป็นมลพิษและ ข้ามไปประเทศอื่นๆ

20

21 การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือใน ภูมิภาค เกี่ยวกับการจัดการเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าใน กรณีคลื่นยักษ์

22 ความร่วมมือระหว่างอาเซียน กับประเทศนอกภูมิภาค

23 สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ปากีสถาน ( คู่เจรจา เฉพาะด้าน ) จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย สหภาพยุโรป โครงการเพื่อการ พัฒนาแห่ง สหประชาชาติ ประเทศคู่เจรจากับอาเซียน น้ำตกไนแองการา ประเทศแคนาดา เทพีเสรีภาพ สหรัฐอเมริกา โอเปราเฮาส์ ออสเตรเลีย ทิวทัศน์ นิวซีแลนด์ ทัจมาฮาล อินเดีย ภาพยนตร์จีน ชุดกิโมโน ญี่ปุ่น ละคร เกาหลี รัสเซีย

24 วาระการดำรงตำแหน่ง ก.ค. 2551- ธ.ค. 2552 เป็นประธานประเทศแรกภายหลัง กฎบัตรมีผลใช้บังคับ เป้าหมายหลัก คือ ทำให้อาเซียน ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของ ประชาชนอย่างแท้จริง Theme หลัก คือ “กฎบัตรอาเซียนเพื่อ ประชาชนอาเซียน” การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย

25

26


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ไทยกับ อาเซียน 22 ธันวาคม 2552. อาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google