งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Development of E-Course on Photography by Digital Camera for Mahidol University Students โครงการพัฒนาอีคอร์ส รายวิชาการ ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Development of E-Course on Photography by Digital Camera for Mahidol University Students โครงการพัฒนาอีคอร์ส รายวิชาการ ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Development of E-Course on Photography by Digital Camera for Mahidol University Students โครงการพัฒนาอีคอร์ส รายวิชาการ ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

2 ผู้รับผิดชอบ โครงการ นางสาวศุภจิต รัตนมณีฉัตร Miss Suphajit Ratanamaneichat นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาค พิเศษ รุ่นที่ 6 รหัสประจำตัว 5217650630 ลักษณะงาน อาจารย์ประจำโรงเรียนเวชนิทัศน์ ( โรงเรียนผลิต สื่อการศึกษาทางการแพทย์ ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3 หลักการและ เหตุผล โรงเรียนเวชนิทัศน์ต้องการเปิดวิชา การ ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล มีลักษณะเป็น วิชาเลือก สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล แต่เนื่องจาก นักศึกษามาจากหลาย หลักสูตร และหลายวิทยาเขต จึงมีปัญหาในเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกัน และการเดินทางลำบาก จึงนำ E-Course มาใช้เป็นสื่อเสริมในการ เรียนการสอนวิชานี้

4 วัตถุประ สงค์ เพื่อพัฒนาอีคอร์ส รายวิชาการถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

5 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน 1. รวบรวมและศึกษาเอกสารข้อมูล 2. วิเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหา 3. ออกแบบโครงร่างและ Storyboard 4. ลงมือสร้างต้นแบบตาม Storyboard โดยใช้ โปรแกรม PhotoImpact 5. ทดลองใช้งาน เพื่อหาข้อบกพร่อง 6. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของงาน 7. ใช้งานจริง เมื่อผลงานมีความสมบูรณ์

6 งบประ มาณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 45,000 บาท

7 ผลงาน อีคอร์ส วิชาการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล อีคอร์ส วิชาการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ใน Unit 6 เรื่อง การใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพ วิวทิวทัศน์ ต้นแบบ


ดาวน์โหลด ppt Development of E-Course on Photography by Digital Camera for Mahidol University Students โครงการพัฒนาอีคอร์ส รายวิชาการ ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google