งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

2 แนะนำบุคลากร ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร ชื่อเล่น : อ๊อฟ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

3 แนะนำบุคลากร ชื่อ-นามสกุล : ชื่อเล่น : บุ๋ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์

4 รายงานการไปราชการของ ผอ.โรงเรียน
คำสั่ง สพฐ ที่ ๑๒๑๖/๒๕๔๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๔๙ เรื่องการมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ - มอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษามีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตการเดินทางไปราชการของตนเอง เมื่ออนุมัติแล้วรายงานให้ ผอ.สพป. ทราบเดือนละ ๑ ครั้ง โดย สพป.ตาก เขต ๒ กำหนดให้รายงาน ณ วันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

5 รายงานการไปราชการของ ผอ.โรงเรียน เดือน ม.ค.๕๖
1 แม่สอด บ้านแม่ละเมา บ้านแม่ตื่น 37 บ้านร่มเกล้า 4 2 บ้านแม่ตาว บ้านธงชัย บ้านแม่อมกิ 38 บ้านป่าคาใหม่ 3 บ้านห้วยม่วง บ้านปูแป้ บ้านแม่อุสุ 39 รวมไทยพัฒนา 3 4 บ้านแม่กาษา บ้านห้วยกะโหลก บ้านหนองบัว 40 บ้านมอเกอ 5 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 17 บ้านห้วยหินฝน 29 สามัคคีวิทยา 41 รวมไทยพัฒนา 5 6 บ้านแม่ตาวใต้ บ้านถ้ำผาโด้ บ้านเซอทะ 42 รวมไทยพัฒนา 2 7 บ้านค้างภิบาล บ้านห้วยนกแล ชุมชนบ้านพบพระ 8 บ้านพะเด๊ะ บ้านแม่ระมาดน้อย 32 บ้านหมื่นฤาชัย 9 บ้านห้วยผาลาด บ้านจกปก 33 ห้วยน้ำนักวิทยา 10 บ้านห้วยไม้แป้น บ้านพะละ 34 ป่าไม้อุทิศ 4 11 บ้านปูเต้อ บ้านน้ำหอม บ้านร่มเกล้า 2 12 บ้านเจดีย์โคะ บ้านทุ่งถ้ำ บ้านร่มเกล้า 3

6 รายงานการไปราชการของ ผอ.โรงเรียน เดือน ธ.ค.๕๕
1 บ้านแม่ตาว บ้านจกปก ป่าไม้อุทิศ 4 2 บ้านแม่กื้ดหลวงฯ บ้านพะละ บ้านร่มเกล้า 2 3 บ้านแม่กาษา ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 33 บ้านร่มเกล้า 3 4 บ้านน้ำดิบ บ้านขุนห้วยแม่ต้าน บ้านร่มเกล้า 4 5 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 20 บ้านทุ่งถ้ำ บ้านป่าคาใหม่ 6 บ้านแม่ตาวใต้ บ้านแม่ตื่น บ้านวาเล่ย์ 7 บ้านหัวฝาย บ้านแม่อมกิ รวมไทยพัฒนา 5 8 บ้านค้างภิบาล บ้านห้วยนกกก รวมไทยพัฒนา 2 9 บ้านพะเด๊ะ บ้านหนองบัว 10 บ้านเจดีย์โคะ สามัคคีวิทยา 11 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 26 บ้านปรอผาโด้ 12 บ้านแม่ละเมา บ้านไม้กะพง 13 บ้านแม่ปะเหนือ บ้านแม่กลองน้อย 14 บ้านห้วยหินฝน ชุมชนบ้านพบพระ 15 บ้านห้วยนกแล บ้านหมื่นฤาชัย

7 นโยบายการลดการบ้านนักเรียน

8 นโยบายการประหยัดพลังงาน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดาเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการนาเข้าน้ามันจากต่างประเทศ และหากหน่วยงานใดใช้ไฟฟ้าเกิน 15 % จากปีก่อนจะเสนอให้มีการคาดโทษตัดงบประมาณประจำปีในปีต่อไป


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google