งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. แนะนำบุคลากร ชื่อ - นามสกุล : นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร ชื่อเล่น : อ๊อฟ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. แนะนำบุคลากร ชื่อ - นามสกุล : นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร ชื่อเล่น : อ๊อฟ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 แนะนำบุคลากร ชื่อ - นามสกุล : นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร ชื่อเล่น : อ๊อฟ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

3 แนะนำบุคลากร ชื่อ - นามสกุล : ชื่อเล่น : บุ๋ม ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ก. พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์

4 รายงานการไปราชการ ของ ผอ. โรงเรียน คำสั่ง สพฐ ที่ ๑๒๑๖ / ๒๕๔๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พ. ย. ๔๙ เรื่องการมอบ อำนาจการอนุมัติการเดินทางไป ราชการ - มอบอำนาจให้ ผอ. สถานศึกษามี อำนาจในการพิจารณาอนุญาตการ เดินทางไปราชการของตนเอง เมื่อ อนุมัติแล้วรายงานให้ ผอ. สพป. ทราบเดือนละ ๑ ครั้ง โดย สพป. ตาก เขต ๒ กำหนดให้รายงาน ณ วันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

5 รายงานการไปราชการของ ผอ. โรงเรียน เดือน ม. ค. ๕๖ 1 แม่สอด 13 บ้านแม่ละเมา 25 บ้านแม่ ตื่น 37 บ้านร่มเกล้า 4 2 บ้านแม่ตาว 14 บ้านธงชัย 26 บ้านแม่ อมกิ 38 บ้านป่าคาใหม่ 3 บ้านห้วยม่วง 15 บ้านปูแป้ 27 บ้านแม่อุสุ 39 รวมไทยพัฒนา 3 4 บ้านแม่กาษา 16 บ้านห้วยกะโหลก 28 บ้านหนองบัว 40 บ้านมอเกอ 5 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 17 บ้านห้วยหินฝน 29 สามัคคี วิทยา 41 รวมไทยพัฒนา 5 6 บ้านแม่ตาวใต้ 18 บ้านถ้ำผาโด้ 30 บ้านเซอ ทะ 42 รวมไทยพัฒนา 2 7 บ้านค้างภิบาล 19 บ้านห้วยนกแล 31 ชุมชน บ้านพบพระ 8 บ้านพะเด๊ะ 20 บ้านแม่ระมาดน้อย 32 บ้านหมื่นฤาชัย 9 บ้านห้วยผาลาด 21 บ้านจกปก 33 ห้วยน้ำ นักวิทยา 10 บ้านห้วยไม้แป้น 22 บ้านพะละ 34 ป่าไม้อุทิศ 4 11 บ้านปูเต้อ 23 บ้านน้ำหอม 35 บ้านร่มเกล้า 2 12 บ้านเจดีย์โคะ 24 บ้านทุ่งถ้ำ 36 บ้านร่ม เกล้า 3

6 รายงานการไปราชการของ ผอ. โรงเรียน เดือน ธ. ค. ๕๕ 1 บ้านแม่ตาว 16 บ้านจกปก 31 ป่า ไม้อุทิศ 4 2 บ้านแม่กื้ดหลวงฯ 17 บ้านพะละ 32 บ้านร่มเกล้า 2 3 บ้านแม่กาษา 18 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 33 บ้านร่มเกล้า 3 4 บ้านน้ำดิบ 19 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 34 บ้านร่ม เกล้า 4 5 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 20 บ้านทุ่งถ้ำ 35 บ้านป่าคาใหม่ 6 บ้านแม่ตาวใต้ 21 บ้านแม่ตื่น 36 บ้านวาเล่ย์ 7 บ้านหัวฝาย 22 บ้านแม่อมกิ 37 รวมไทยพัฒนา 5 8 บ้านค้างภิบาล 23 บ้านห้วยนกกก 38 รวมไทยพัฒนา 2 9 บ้านพะเด๊ะ 24 บ้านหนองบัว 10 บ้านเจดีย์โคะ 25 สามัคคีวิทยา 11 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 26 บ้านปรอผาโด้ 12 บ้านแม่ละเมา 27 บ้านไม้กะพง 13 บ้านแม่ปะเหนือ 28 บ้านแม่กลองน้อย 14 บ้านห้วยหินฝน 29 ชุมชนบ้านพบพระ 15 บ้านห้วยนกแล 30 บ้านหมื่นฤาชัย

7 นโยบายการลดการบ้านนักเรียน

8 นโยบายการประหยัดพลังงาน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้ หน่วยงานราชการดาเนิน มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้ อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่าง ให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของ ประเทศโดยลดการนาเข้าน้ามัน จากต่างประเทศ และหาก หน่วยงานใดใช้ไฟฟ้าเกิน 15 % จากปีก่อนจะเสนอให้มีการคาด โทษตัดงบประมาณประจำปีในปี ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt LOGO. แนะนำบุคลากร ชื่อ - นามสกุล : นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร ชื่อเล่น : อ๊อฟ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google