งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความสำคัญและ ปฏิบัติตน ได้ถูกต้องเหมาะสมใน วันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความสำคัญและ ปฏิบัติตน ได้ถูกต้องเหมาะสมใน วันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 อธิบายความสำคัญและ ปฏิบัติตน ได้ถูกต้องเหมาะสมใน วันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบูชา ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระ ณ เมืองกุสินารา เมืองหลวงของแคว้นมัลละ ความสำคัญ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ณ สาลว โนทยาน เมืองกุสิ นารา

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เพื่อให้ชาวพุทธประกอบพิธีบูชา ระลึกถึงพุทธคุณ หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันอัฏฐมีบูชา สุจริต 3 1. กายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. มโนสุจริต

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ๘ วัน มัลลกษัตริย์ แห่งนครกุสินาราพร้อมด้วย ประชาชน และพระสงฆ์ มีพระมหกัสสปะเถระเป็นประธานได้ พร้อมกันกระทำ การถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ แห่งกรุงกุสินารา ความเป็นมา

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ เมืองกุสินารา http://www.wanramtang.com/images/mboard_1194189242/1194189242.jpg

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

11 เป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและ ระลึกถึง พระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธา นุสสติภาวนามัยกุศล ในปัจจุบันมีวัดที่จัดพิธีนี้ไม่มาก นัก

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วันอัฏฐมีเวียนมาบรรจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชน พระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาได้พร้อมกันประกอบ พิธีบูชาขึ้น เช่นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ปฏิบัติ กันมาแต่เมื่อใด ไม่พบหลักฐาน ปัจจุบันนี้ก็ยังถือ ปฏิบัติกันอยู่

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การประกอบพิธีอัฏฐมี บูชานั้น นิยมทำกันใน ตอนค่ำและปฏิบัติ อย่างเดียวกันกับ ประกอบพิธีวิสาขบูชา แต่ไม่มีพิธีเวียนเทียน

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักธรรมเบื้องต้น 1. เบญจศีล หมายถึง ความประพฤติดีทางกาย และวาจา หรือข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกาย และวาจา 2. เบญจธรรม ( เบญจ กัลยาณธรรม ) หมายถึง หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ เป็นเครื่องช่วยใน การบำเพ็ญศีล

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วันฟังธรรม วันพระ วันอุโบสถ

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมถือศีล ฟังธรรม ( ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม ) กำหนดเดือนทางจันทรคติละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ วันขึ้น 15 ค่ำ ( วันเพ็ญ ) วันแรม 8 ค่ำ วันแรม 15 ค่ำ ( หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ )

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวัน สำคัญ 1. ไปวัดเพื่อทำบุญ ถวาย ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 2. ฟังธรรม 3. สำหรับผู้ที่เคร่งครัดอาจถือศีล แปด 4. ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควร ทำบาปใดๆ การทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าใน วันพระถือว่า เป็นบาปยิ่งกว่าในวันอื่น

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประวัติความเป็นมา วันโกน เป็นภาษาพูด หมายถึง วันก่อนวัน พระ ๑ วัน

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิม พิสาร ได้เข้าเฝ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ กราบทูลว่านักบวชศาสนาอื่น มี วันประชุมสนทนาเกี่ยวกับ หลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนา ของเขา แต่ว่าศาสนาพุทธยัง ไม่มีพระพุทธองค์จึงทรง อนุญาติให้ภิกษุสงฆ์ประชุม สนทนาและแสดงธรรมเทศนา แก่ประชาชนในวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พุทธศาสนิกชนจึงถือเอา วันดังกล่าวเป็น วันธรรมสวนะ ( สำหรับวันธรรมสวนะนี้ เมืองไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุง สุโขทัย )

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

22


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความสำคัญและ ปฏิบัติตน ได้ถูกต้องเหมาะสมใน วันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google