งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคอมพิวเตอร์ (computer system) โดย นางสาว ภัทรวดี ปรารมภ์ เลขที่ 9 ม.4/5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคอมพิวเตอร์ (computer system) โดย นางสาว ภัทรวดี ปรารมภ์ เลขที่ 9 ม.4/5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคอมพิวเตอร์ (computer system) โดย นางสาว ภัทรวดี ปรารมภ์ เลขที่ 9 ม.4/5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา

2 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง สิ่งที่มองเห็น และจับต้องสัมผัสได้ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Case) เมนบอร์ด (Mainboard) และอุปกรณ์ ต่อพ่วงรอบข้าง (Peripheral) ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮาร์ดดิสก์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ หน่วยประมวลผล กลาง จอภาพ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ฮาร์ดแวร์จะไม่สามารถ ทำงานด้วยตัวเองเดี่ยว ๆ ได้ จะต้องนำมาต่อเชื่อม เพื่อทำงานร่วมกันเป็น ระบบที่เรียกว่า " ระบบ คอมพิวเตอร์ (Computer System)" ที่มีโครงสร้าง ของระบบจะทำงานตาม โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ เขียนขึ้น

3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) แบ่งออกป็น 5 กลุ่ม ใหญ่ๆ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยความจำ (Memory Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU หรือ Central Processing Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storge) หน่วยแสดงข้อมูล (Output Unit)

4 2. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรม (Program) หรือชุดคำสั่งที่ ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ ต้องการ ซึ่งคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบออกมา จากโรงงานจะยังไม่สามารถ ทำงานได้ในทันที ต้องมี ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นโปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่สั่งให้ ฮาร์ดแวร์ทำงานตามต้องการ ได้ โดยโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่งนั้นจะเขียนจาก ภาษาต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง และมี โปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือนักเขียน โปรแกรมเป็นผู้ใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้น เขียนซอฟต์แวร์แบบต่าง ๆ ขึ้นมา

5 ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ (Software) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ 1) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

6 3. ข้อมูล / สารสนเทศ (Data/Information) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่เรา นำมาให้คอมพิวเตอร์ ทำการประมวลผล คำนวณ หรือกระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่งให้ ได้มาเป็นผลลัพธ์ที่เรา ต้องการ ยกตัวอย่าง เช่น ข้อมูลบุคลากร เกี่ยวกับรายละเอียด ประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษาหรือ ประวัติ การทำงาน ซึ่งอาจ นำมาจำแนกเป็น รายงานต่างๆ เกี่ยวกับ บุคลากรในหน่วยงาน ได้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวเลขมาตรๆ ไฟฟ้า ของบ้านแต่ละหลัง ก็ ใช้สำหรับคำนวณเป็น ปริมาณไฟฟ้า ที่ใช้ใน แต่ละเดือน แล้วคิดเป็น เงิน ที่จะต้องชำระ ให้กับการไฟฟ้าฯ

7 4. บุคคลากร (Peopleware บุคคลากร (Peopleware) คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆ และผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน หน่วยงานนั้นๆ บุคลากรด้าน คอมพิวเตอร์นั้น มีความสำคัญ มาก เพราะการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ นั้น จะต้องมีการจัดเตรียมเปลี่ยน ระบบ จัดเตรียมโปรแกรม ดำเนินการต่างๆ หลายอย่าง ซึ่งไม่สามารถทำด้วยตัวเอง ได้ ถ้าหากไม่ใช่ผู้ที่รู้เรื่อง คอมพิวเตอร์มากนัก เราจึงถือ ว่าบุคลากร เป็นส่วนประกอบ ที่สำคัญของ ระบบ คอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งสามารถ สรุปเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้

8 บุคคลากร (Peopleware สามารถสรุปเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operator) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ (System) ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Processing Manager) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer user)

9 5. กระบวนการทำงาน (Documentation/Procedure เป็นขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์หรือ ข้อสนเทศจากคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ จำเป็นที่จะต้องให้ผู้ใช้เข้าใจ ขั้นตอนการทำงาน ต้องมี ระเบียบปฏิบัติให้เป็นแบบ เดียวกัน มีการจัดทำคู่มือการ ใช้คอมพิวเตอร์ให้ทุกคน เรียนรู้และใช้อ้างอิงได้ นอกจากนั้นเมื่อการใช้ มาตรฐาน ช่วยให้การ ประสานงาน ระหว่าง หน่วยงานย่อยๆ ราบรื่น การ จัดซื้อจัดหา ตลอดจนการ บำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ก็จะง่ายขึ้นเพราะทุก หน่วยงานใช้มาตรฐาน เดียวกัน

10 ขอบคุณค่ะ ^^


ดาวน์โหลด ppt ระบบคอมพิวเตอร์ (computer system) โดย นางสาว ภัทรวดี ปรารมภ์ เลขที่ 9 ม.4/5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google