งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ -พัฒนาศักยภาพทีมงาน -สร้างเครือข่ายทุกระดับ ของจังหวัด -พัฒนาระบบควบคุมกำกับ งาน ทีมงานเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ -พัฒนาศักยภาพทีมงาน -สร้างเครือข่ายทุกระดับ ของจังหวัด -พัฒนาระบบควบคุมกำกับ งาน วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองและ ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมและสนับสนุนวัยรุ่น ให้มีงานทำ -ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุน กิจกรรมการแสดงออกทาง ความคิดความสามารถของ วัยรุ่น -สร้างศูนย์เยาวชนในชุมชน วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองและ ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมและสนับสนุนวัยรุ่น ให้มีงานทำ -ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุน กิจกรรมการแสดงออกทาง ความคิดความสามารถของ วัยรุ่น -สร้างศูนย์เยาวชนในชุมชน ระบบบริการอนามัยเจริญ พันธุ์ที่มีคุณภาพ -จัดตั้งคลินิกบริการที่เป็น มิตรกับวัยรุ่น -พัฒนาศักยภาพของ เจ้าหน้าที่ -ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง กลุ่มวัยรุ่น ระบบบริการอนามัยเจริญ พันธุ์ที่มีคุณภาพ -จัดตั้งคลินิกบริการที่เป็น มิตรกับวัยรุ่น -พัฒนาศักยภาพของ เจ้าหน้าที่ -ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง กลุ่มวัยรุ่น พ่อแม่ให้ความรักความ เข้าใจ การให้คำปรึกษาแก่ วัยรุ่น(ลูก)อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง - ส่งเสริมให้มีการจัดค่ายครอบครัว อบอุ่น -ผสมผสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรชุมชน อสม.และครอบครัว -ส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ พ่อแม่ให้ความรักความ เข้าใจ การให้คำปรึกษาแก่ วัยรุ่น(ลูก)อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง - ส่งเสริมให้มีการจัดค่ายครอบครัว อบอุ่น -ผสมผสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรชุมชน อสม.และครอบครัว -ส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. จังหวัดหนองบัวลำภู 2554-2557 ( 4 ปี ) กำหนดเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2553) วัยรุ่นมีความรักและเห็น คุณค่าในตนเอง และมีสู่ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในเชิง สร้างสรรค์อย่าง เหมาะสม -ส่งเสริมให้มีการอบรม คุณธรรม-จริยธรรม -สรรหา/คัดเลือกเยาวชน ตัวอย่าง -จัดงานมหกรรมเยาวชนคน เก่ง วัยรุ่นมีความรักและเห็น คุณค่าในตนเอง และมีสู่ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในเชิง สร้างสรรค์อย่าง เหมาะสม -ส่งเสริมให้มีการอบรม คุณธรรม-จริยธรรม -สรรหา/คัดเลือกเยาวชน ตัวอย่าง -จัดงานมหกรรมเยาวชนคน เก่ง วัยรุ่นมีความเข้าใจในเรื่อง ปัญหาของเยาวชนและ ร่วมแก้ไขปัญหาเยาวชน อย่างต่อเนื่อง - จัดค่ายอบรมเยาวชน ทางด้านทักษะชีวิต -ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น -ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมใน การร่วมแก้ปัญหาในชุมชน วัยรุ่นมีความเข้าใจในเรื่อง ปัญหาของเยาวชนและ ร่วมแก้ไขปัญหาเยาวชน อย่างต่อเนื่อง - จัดค่ายอบรมเยาวชน ทางด้านทักษะชีวิต -ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น -ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมใน การร่วมแก้ปัญหาในชุมชน อสม.เฝ้าระวังในเรื่องสุขภาพ ของวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดให้มีบัญชีรายชื่อและข้อมูล สุขภาพของวัยรุ่นประจำหมู่บ้าน -บูรณาการให้เยาวชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของ อสม. -ส่งเสริมการตรวจคัดกรองสุขภาพ ของวัยรุ่นประจำปี อสม.เฝ้าระวังในเรื่องสุขภาพ ของวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดให้มีบัญชีรายชื่อและข้อมูล สุขภาพของวัยรุ่นประจำหมู่บ้าน -บูรณาการให้เยาวชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของ อสม. -ส่งเสริมการตรวจคัดกรองสุขภาพ ของวัยรุ่นประจำปี อปท.มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง -สร้างเครือข่ายและสร้าง สัมพันธภาพที่ดีกับภาคีเครื่องข่าย -สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร บุคคล -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาวัยรุ่นของภาคี เครือข่าย อปท.มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง -สร้างเครือข่ายและสร้าง สัมพันธภาพที่ดีกับภาคีเครื่องข่าย -สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร บุคคล -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาวัยรุ่นของภาคี เครือข่าย โรงเรียนประสานงานกับ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนอย่างมี ระบบ -สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน -พัฒนาระบบเฝ้าระว่างพฤติกรรม เสี่ยงของวัยรุ่น -ผลักดันให้มีมาตรการป้องกัน ปัญหาพฤติกรรมทางเพศใน โรงเรียนและชุมชน โรงเรียนประสานงานกับ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนอย่างมี ระบบ -สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน -พัฒนาระบบเฝ้าระว่างพฤติกรรม เสี่ยงของวัยรุ่น -ผลักดันให้มีมาตรการป้องกัน ปัญหาพฤติกรรมทางเพศใน โรงเรียนและชุมชน โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณา การเรื่องเพศศึกษาให้กับ นักเรียนอย่างต่อเนื่อง -จัดเวทีเสวนาเรื่องเพศศึกษา -ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้า ค่ายเยาวชน -บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษาจากทุกภาค ส่วน โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณา การเรื่องเพศศึกษาให้กับ นักเรียนอย่างต่อเนื่อง -จัดเวทีเสวนาเรื่องเพศศึกษา -ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้า ค่ายเยาวชน -บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษาจากทุกภาค ส่วน อปท.มีโครงการแก้ไขปัญหา วัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพ - จัดทำโครงการแก้ไขปัญหา วัยรุ่น -พัฒนาศักยภาพของบุคคลใน ท้องถิ่น -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานแก้ไขปัญหาของ วัยรุ่น อปท.มีโครงการแก้ไขปัญหา วัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพ - จัดทำโครงการแก้ไขปัญหา วัยรุ่น -พัฒนาศักยภาพของบุคคลใน ท้องถิ่น -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานแก้ไขปัญหาของ วัยรุ่น หน่วยงานของรัฐมีแผนการ ดำเนินงานการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ - บูรณาการการจัดทำแผนการ ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย -พัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล -จัดเวทีประกวด หน่วยงานของรัฐมีแผนการ ดำเนินงานการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ - บูรณาการการจัดทำแผนการ ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย -พัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล -จัดเวทีประกวด ปรับกระบวนทัศน์ของ ภาคีเครือข่ายอย่างมี คุณภาพ −ให้ความรู้การปรับกระบวน ทัศน์ การดำเนินงานในกลุ่ม วัยรุ่น −ปรับทัศนคติ −ส่งเสริมให้เกิดทักษะ ปรับกระบวนทัศน์ของ ภาคีเครือข่ายอย่างมี คุณภาพ −ให้ความรู้การปรับกระบวน ทัศน์ การดำเนินงานในกลุ่ม วัยรุ่น −ปรับทัศนคติ −ส่งเสริมให้เกิดทักษะ ระบบติดตามประเมินผลที่มี คุณภาพ -พัฒนาระบบติดตามประเมนผล -พัฒนาศักยภาพบุคลากร -ปรับปรุงระบบการทำงาน ระบบติดตามประเมินผลที่มี คุณภาพ -พัฒนาระบบติดตามประเมนผล -พัฒนาศักยภาพบุคลากร -ปรับปรุงระบบการทำงาน สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้ เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง -พัฒนาความรู้ -สร้างขวัญกำลังใจ -ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ร่วมกัน สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้ เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง -พัฒนาความรู้ -สร้างขวัญกำลังใจ -ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ร่วมกัน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรมแก่ภาคเครือข่าย ทุกปี -ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม -สร้างขวัญและกำลังใจ -ส่งเสริมการนำไปใช้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรมแก่ภาคเครือข่าย ทุกปี -ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม -สร้างขวัญและกำลังใจ -ส่งเสริมการนำไปใช้ ส่งเสริมระบบการให้ขวัญ แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ดี -สร้างระบบยกย่องเชิดชู ผู้ปฏิบัติงาน -กำหนดโควต้าความดี ความชอบสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน -สนับสนุนคาตอบแทนที่ เป็นธรรม ส่งเสริมระบบการให้ขวัญ แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ดี -สร้างระบบยกย่องเชิดชู ผู้ปฏิบัติงาน -กำหนดโควต้าความดี ความชอบสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน -สนับสนุนคาตอบแทนที่ เป็นธรรม ระบบข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบ Hard ware,Soft ware,People ware ในการบริหารจัดการ ข้อมูล -กำหนดการคืนข้อมูลแก่ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน -ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบ Hard ware,Soft ware,People ware ในการบริหารจัดการ ข้อมูล -กำหนดการคืนข้อมูลแก่ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน -ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ นโยบายในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับวัยรุ่นชัดเจนและ ต่อเนื่อง - กำหนดเป็นนโยบายทั่ว ทั้งจังหวัด -จัดทำแผนการแก้ไข ปัญหา ป้องกันและส่งเสริม สุขภาพวัยรุ่นทั้งระยะสั้น ระยะยาว นโยบายในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับวัยรุ่นชัดเจนและ ต่อเนื่อง - กำหนดเป็นนโยบายทั่ว ทั้งจังหวัด -จัดทำแผนการแก้ไข ปัญหา ป้องกันและส่งเสริม สุขภาพวัยรุ่นทั้งระยะสั้น ระยะยาว วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับ ชุมชน/ภาคีเครือข่ายอย่าง เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ -สร้างพันธะสัญญาระหว่าง จนท.สาธารณสุข ชุมชน ภาคี เครือข่ายในการไขปัญหาวัยรุ่น -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไข ปัญหาวัยรุ่น วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับ ชุมชน/ภาคีเครือข่ายอย่าง เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ -สร้างพันธะสัญญาระหว่าง จนท.สาธารณสุข ชุมชน ภาคี เครือข่ายในการไขปัญหาวัยรุ่น -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไข ปัญหาวัยรุ่น

2 มุมมอง ประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่มี คุณภาพ พ่อแม่ให้ความรักความเข้าใจ การให้ คำปรึกษาแก่วัยรุ่น(ลูก)อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM)การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2554-2555 ( 2 ปี ) กำหนดเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2553 วัยรุ่นมีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง และมีสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสม วัยรุ่นมีความเข้าใจในเรื่องปัญหา ของเยาวชนและร่วมแก้ไขปัญหา เยาวชนอย่างต่อเนื่อง วัยรุ่นมีความเข้าใจในเรื่องปัญหา ของเยาวชนและร่วมแก้ไขปัญหา เยาวชนอย่างต่อเนื่อง อปท.มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนประสานงานกับ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนอย่างมี ระบบ โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการเรื่อง เพศศึกษาให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ปรับกระบวนทัศน์ของภาคีเครือข่าย อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้ เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ระบบข้อมูลข่าวสารที่มี ประสิทธิภาพ วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับ ชุมชน/ภาคีเครือข่ายอย่าง เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม

3 มุมมอง ประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่มี คุณภาพ พ่อแม่มีเวลาให้ความรักความเข้าใจ การ ให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น(ลูก)อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดหนองบัวลำภู (เส้นทางด่วน : สีแดง ) ดำเนินการในปี พ.ศ. 2554 กำหนดเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2553 วัยรุ่นมีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งจะ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิง สร้างสรรค์อย่างเหมาะสม วัยรุ่นมีความเข้าใจในเรื่องปัญหา ของเยาวชนและร่วมแก้ไขปัญหา เยาวชนอย่างต่อเนื่อง อปท.มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนประสานงานกับ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนอย่างมี ระบบ โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการเรื่อง เพศศึกษาให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ปรับกระบวนทัศน์ของภาคีเครือข่าย อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้ เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ระบบข้อมูลข่าวสารที่มี ประสิทธิภาพ วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับ ชุมชน/ภาคีเครือข่ายอย่าง เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม

4 มุมมอง ประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่มี คุณภาพ แผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในปี พ.ศ. 2554 กำหนดเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2553) วัยรุ่นมีความเข้าใจในเรื่องปัญหา ของเยาวชนและร่วมแก้ไขปัญหา เยาวชนอย่างต่อเนื่อง อปท.มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนประสานงานกับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนอย่างมีระบบ ปรับกระบวนทัศน์ของภาคีเครือข่าย อย่างมีคุณภาพ ระบบข้อมูลข่าวสารที่มี ประสิทธิภาพ วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt มุมมองประชาชน (Evaluation) มุมมองภาคี (Stakeholder) มุมมองกระบวนการ (Management) มุมมองพื้นฐาน ( Learning /Development) ทีมงานเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google