งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design อ.จรัส พงเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design อ.จรัส พงเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design อ.จรัส พงเจริญ

2 2 เกี่ยวข้องกับรายวิชา วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

3 3 เกี่ยวข้องกับรายวิชา มาตรฐานรายวิชา เข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดทำขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทดสอบการทำงานของระบบ คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบวัฏจักรของระบบ ระเบียบ วิธีวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความ เหมาะสมของระบบ DFD ERD การออกแบบการแสดงผล การออกแบบ ฐาน ข้อมูล การเขียนเอกสารและการนำเสนอผลการวิเคราะห์

4 4 ประเมินผลคะแนน 100 คะแนน เสนอหัวข้องานที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ 10 คะแนน เขียนวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการของระบบ 10 คะแนน เขียน Context Diagram /Process Hierarchy Chart 10 คะแนน เขียนData Flow Diagram/ E-R Diagram/Data Dictionary 10 คะแนน ออกแบบ Database และพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP 10 คะแนน สอบกลางภาค 15 คะแนน สอบปลายภาค 15 คะแนน เวลาเรียน /พฤติกรรม 20 คะแนน

5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ (System)

6 การวิเคราะห์(Analysis)คือ การแยกแยะทางความคิดหรือทางวัตถุ ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นแต่ละองค์ประกอบ และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ระบบคืออะไร และ นักวิเคราะห์ระบบคือใคร ระบบ (System) คือ สิ่งต่างๆ ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันเพื่อบรรลุ เป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ที่ ทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์อันเดียวกัน ระบบอาจจะประกอบด้วย บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ พัสดุ วิธีการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมี ระบบจัดการอันหนึ่งเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์อันเดียวกัน

7 ตัวอย่าง การวิเคราะห์องค์ประกอบระบบต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware+Software+Peopleware)=ผลลัพธ์ ตรงตามความต้องการ ระบบการเรียนการสอนของครู (ครู+นักเรียน+วิธีการสอน+เนื้อหา= นักเรียนที่มีความรู้

8 What คือ ระบบทำอะไร, วัตถุประสงค์ของระบบคืออะไร มีแผนงาน ขั้นตอนอย่างไรเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ (Goal) Who คือ ทำโดยใคร,ใครเป็นคนใช้,บุคคลหรือใครที่รับผิดชอบ When คือ ทำเมื่อไร, การเริ่มดำเนินงานและผลสำเร็จของงานจะ สำเร็จลุล่วงได้เมื่อไร ควรมีการจัดตารางการทำงานอย่างมีระบบ การทำงานโดยไม่มีการจัดตารางการทำงานที่แน่นอน ส่งผลให้ ระบบงานยืดเยื่อ ไม่สามารถปิดงานได้ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น How คือ ทำอย่างไร มีวิธีการทำงานอย่างไร ต้องใช้เครื่องมือใด เพื่อให้งานสำเร็จได้รวดเร็ว การศึกษาระบบต้องตั้งคำถามคำถามเหล่านี้

9 ระบบธุรกิจ (Business System) ระบบตอบสนองด้านธุรกิจเพื่อ นำไปสู่เป้าหมาย (Goal) จะเกี่ยวข้องกับ การผลิตสินค้า การบริการ เช่น ระบบโรงงานอตุสาหกรรม ระบบขนส่งสินค้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Management Information System) ระบบนี้ช่วยจัดการข้อมูลที่ต้องการใช้ในระบบธุรกิจ ช่วยเก็บตัวเลข และข่าวสารเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจ เช่น ระบบ การเก็บเงินลูกค้า ระบบลงทะเบียน ระบบเช็คผลการเรียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบเกี่ยวข้องกับ

10 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysts) คือ ผู้ที่เป็น ตัวกลางในการติดต่อระหว่างระบบสารสนเทศกับกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของระบบ (System Owners) ผู้ใช้ระบบ (System Users) และผู้สร้างระบบ (System Builders) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรขึ้นมา นักวิเคราะห์ระบบคือใคร ?

11 นักวิเคราะห์ระบบเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้าง ? นักวิเคราะห์ ระบบ ผู้จัดการ ผู้ขายและ ผู้จัดจำหน่าย เจ้าของระบบ ผู้ใช้ระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิค

12 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นการศึกษา วิเคราะห์ และแยกแยะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ พร้อมทั้ง เสนอแนวทางแก้ไขตามความต้องการของผู้ใช้งานและความ เหมาะสมต่อสถานะทางการเงินขององค์กร ส่วนที่ 2 ออกแบบระบบ (System Design) เป็นวิธีการ ออกแบบ และกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคโดยนำระบบ คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาที่ได้ทำการ วิเคราะห์มาแล้ว หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ ?

13 แบบฝึกหัด 1:จงวิเคราะห์ระบบต่อไปนี้ว่าเกี่ยวข้อง กับองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย -ระบบรถยนต์ (เครื่องยนต์+ตัวถัง+ อุปกรณ์เสริม+คู่มือ+คนขับ)=รถยนต์ที่ทำงานได้ สมบูรณ์ -ระบบประกาศผลการเรียน=นักเรียนผู้ปกครองดู ผลการเรียนได้ -ระบบการเงินส่วนตัวนักเรียน=มีสถานทางการเงิน ที่ดี

14 2:คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ ?


ดาวน์โหลด ppt 1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design อ.จรัส พงเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google