งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดวิเคราะห์และการบริหารเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดวิเคราะห์และการบริหารเชิงกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดวิเคราะห์และการบริหารเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking, Analysis and Management) สุรพงษ์ มาลี PhD สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

2 ลำดับการบรรยาย ลำดับการบรรยาย การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management ) การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) สำนักงาน ก.พ.

3 E-Gov Initiatives Government to Citizen Government to Business Taxing
One Stop Service E-Recruitment E-Business Registration E-Commerce Internal Effectiveness and Efficiency Government to Government E-Training E-Learning E-Circulation

4 Expanded Electronic Government
Provide high quality customer services Create easy-to-find single points of access to government services Automatic internal processes to reduce costs Reduce reporting burden on businesses by sharing electronic information Increase access for persons with disabilities

5 Management Paradigm Shift
21th Century Traditional Win-Lose Boss Control Discontinuity Hierarchical Organization Corporate Planning Manager Low skill Employee Win – Win Customer Empowerment / Trust Creative Continuity Network Organization Strategic Architecture Leader High Competencies Involves

6 จะเกิดอะไรขึ้น หาก “หมู” บินได้?

7 จะเกิดอะไรขึ้นหากหมูบินได้
อาหารการกิน ของคน การจราจรทางอากาศ หมูบินได้ การเกษตร สุขอนามัยและ การสุขาภิบาล อื่นๆ???????????? สำนักงาน ก.พ.

8 การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นสมรรถนะสำคัญของการเป็นนักบริหาร สมรรถนะของข้าราชการระดับสูง SES/ บริหารระดับกลาง ความหลากหลายหรือข้อจำกัดของการคิดเชิงกลยุทธ์ ขึ้นอยู่กับ มุมมอง: Where you stand is where you sit การใส่ใจต่อเรื่องที่เกี่ยวข้อง (Attention) ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ สำนักงาน ก.พ.

9 เหลือผ้าขาวม้าผืนเดียวทำอะไรได้?
ชายคนหนึ่งโดยสารเรือเดินสมุทรพร้อมครอบครัว เกิดเรือแตก สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆเสียชีวิตทั้งหมด ตนเองรอดตายได้เพราะพยุงตัวตามกระแสคลื่น ไปติดเกาะแห่งหนึ่ง ทั้งเนื้อทั้งตัว.....เหลือผ้าขาวม้าอยู่ผืนเดียว สำนักงาน ก.พ.

10 การคิดเชิงกลยุทธ์ กับ การคิดเชิงสร้างสรรค์
ความคิดเชิงสร้างสรรค์เน้นการคิดนอกกรอบและนวัตกรรม การคิดเชิงกลยุทธ์เน้นการมีวิสัยทัศน์ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม Vision without action is just a dream Action without vision is just an activity การบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำนักงาน ก.พ.

11 องค์ประกอบของระบบบริหารเชิงกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ (Strategy) วิสัยทัศน์ (Vision) วัตถุประสงค์ Objectives President’s Objectives “if reform is to help the Federal Government adapt to a rapidly changing world, its primary objectives must be to a government that is ; - Citizen Centered - Resulted Oriented - Market Based.” George W. Bush July 11, 2001 แผน Plan

12 ทบทวนความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์
การทหาร: ยุทธศาสตร์ (Strategy) กับ กลยุทธ์ (Tactic) การตลาดและการบริหาร : กลยุทธ์ (Strategy) กลยุทธ์ หรือ Strategy คือ สิ่งที่ใช้เรียกแนวทางที่เกิดจากการคิด เชิงกลยุทธ์ (Overall term for an organisation’s body of strategic thinking) สำนักงาน ก.พ.

13 ทบทวนความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ หรือ Vision คือ การคิดที่มุ่งไปข้างหน้าซึ่งแสดงถึงปรัชญา หรือแรงปรารถนาที่เป็นนามธรรม (Forward thinking, philosophical, intangible aspirations) มักจะประกอบด้วยคำถามเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ ความเด่นหรือความเชื่อหรือค่านิยมที่องค์กรยึดถือ (what do we stand for?) อาจจะมีสิ่งที่ต้องดำเนินการในปัจจุบัน หรือ mission รวมอยู่ด้วย (Why do we exist?) มีการกำหนดสิ่งที่มุ่งหวังที่กำหนดเป็นเป้าหมาย (Goal) (What are we committed to do?) สำนักงาน ก.พ.

14 ทบทวนความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ หรือ Objectives คือ สิ่งที่ต้องบรรลุ (ในเชิงธุรกิจและการบริหาร) เพื่อให้วิสัยทัศน์เป็นจริง (What must be achieved in business or market terms to make the vision reality) แผนงาน หรือ Plan คือ การกระทำหรือกิจกรรมที่จะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้เกิดเป็นรูปธรรม (Actions needed to realize the objective) สำนักงาน ก.พ.

15 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
Strategic Analysis Strategic Resource Management Strategy Maps สำนักงาน ก.พ.

16 การวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analysis)
รู้สภาพและสถานะ (Where are we now?) รู้เขารู้เรา SWOT Analysis รู้ทิศทาง (Where would we like to be?) รู้ประเด็นสำคัญที่ต้องเอาใจใส่ (What issues do we need to address?) รู้ว่าทำอย่างไรจะไปสู่เป้าหมายได้ (What actions must we take to get there?) สำนักงาน ก.พ.

17 การวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ Strategic Resource Management Analysis
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ แผนงาน กลยุทธ์ ผู้นำทางการตลาด ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 25 เปิดตัวสินค้าใหม่ โฆษณา Resource ทรัพยากรทางการบริหาร ทรัพยากร โรงงาน เทคโนโลยี บุคลากร เครื่องมือ Management ผู้นำ ทีมงาน การสื่อสาร ฯลฯ การจัดการ ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม สำนักงาน ก.พ.

18 การผสานกลยุทธ์เข้ากับทรัพยากร (Integrating Strategy and Resources)
Strategic plans must fully utilise all available resources.(แผนกลยุทธ์ต้องแสดงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด) Define new resources that are required and provide for their acquisition or development (ต้องระบุได้ว่าทรัพยากรที่จำเป็นคืออะไร และจะหาได้จากที่ไหน) Plan for efficient deployment of resources (วางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด)

19 ข้อแนะนำในการจัดทำแผนกลยุทธ์: สรุปสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์
ข้อแนะนำในการจัดทำแผนกลยุทธ์: สรุปสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) เพื่อแสดงทิศทาง (Where) และเป้าประสงค์ที่ต้องการจะเป็น (What) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เพื่อทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริง แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) Clear Complete Concise Concrete Constructive Commit หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติ เปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จที่คาดหวัง สำนักงาน ก.พ.

20 ในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการระดับบริหาร ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลองเสนอความคิด เชิงกลยุทธ์ ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์ ในเรื่องที่กลุ่มเห็นว่ามีความสำคัญ สำนักงาน ก.พ.

21 กฎของกลยุทธ์ (Law of Strategy)
Meaningful human endeavour must have clear, significant propose and direction People cannot implement strategic plans which they do not understand People will not implement strategic plans to which they are not committed Participation+ Involvement = Commitment


ดาวน์โหลด ppt การคิดวิเคราะห์และการบริหารเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google