งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Modeling Using the Entity- Relationship Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Modeling Using the Entity- Relationship Model."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Modeling Using the Entity- Relationship Model

2 เนื้อหา การออกแบบฐานข้อมูล Entity-Relationship Model – หลักการของอีอาร์โมเดล – กรณีตัวอย่าง – การทำแผนภาพอีอาร์

3 Requirements Collection and Analysis Data Requirements CONCEPTUAL DESIGN Conceptual Schema (in a high-level data model) LOGICAL DESIGN (DATA MODEL MAPPING) Logical (Conceptual) Schema (In the data model of a specific DBMS) PHYSICAL DESIGN Internal Schema Functional Requirements FUNCTIONAL ANALYSIS High-level Transaction Specification APPLICATION PROGRAM DESIGN TRANSACTIONIMPLEMENTATION Application Program Phases of Database Design

4 Requirements Collection and Analysis Data Requirements CONCEPTUAL DESIGN Conceptual Schema (in a high-level data model) LOGICAL DESIGN (DATA MODEL MAPPING) Logical (Conceptual) Schema (In the data model of a specific DBMS) PHYSICAL DESIGN Internal Schema Phases of Database Design Functional Requirements FUNCTIONAL ANALYSIS High-level Transaction Specification APPLICATION PROGRAM DESIGN TRANSACTIONIMPLEMENTATION Application Program First step shown is requirements collection and analysis. This step, the database designers interview user to understand and document their requirements. The next step is to create a conceptual schema for the database, using a high level conceptual schema for the database. The conceptual schema is a description of the data requirements of the users and includes detailed description of the entity types, relationships and constraints, present by using high level data model. Because concepts do not include do not include implementation details, they are usually easier to understand and can be used to communicate with user. The next step is actual implementation of the database, using a commercial DBMS. Most commercial DBMS use an implementation Data Model such as relation model or the object- relational database model. This step is transformed from the high-level data model into the implementation data model. The last step is the physical design phase. During which the internal storage structures, indexes, access paths, and file organizations for the database files are specified.

5 Entity Relationship Data Model ER-Model describes data as Entities Attributes Relationships

6 Entities และ Attributes Entity คือ วัตถุสิ่งของหรือนามธรรมที่ เราสนใจ Entity อาจเป็นออปเจกที่จับต้องได้ ( object with a physical existence) เช่น person, car, house, employee Entity อาจเป็นออปเจก เชิงหลักการ (object with a conceptual existence) เช่น job, a university course.

7 Attributes Attribute คือ คุณสมบัติเฉพาะที่ใช้ อธิบายเอนติตี หรือ เป็นคุณสมบัติของ เอนติตีแต่ละตัวนั่นเอง ค่าของแอตตริบิว (attribute values) ที่ อธิบายแต่ละเอนติตีคือข้อมูลทีถูกเก็บใน ฐานข้อมูลต่อไป ตัวอย่าง – เอนติตี Employee มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ – ชื่อพนักงาน (Name), อายุ (Age), ที่อยู่ (address), เงินเดือน (salary) และ ตำแหน่งงาน (job)

8 Attribute & Attribute Value Student ID NameFacultyMajor 475020126-3 Kamonphon Science IT 465020100-0 PiyathiDa Science Comp SC. Attribute Attribute Value

9 แต่ละเอนติตีมีชื่อเรียก ( ชื่อที่ตั้งควรสื่อ ถึงสิ่งที่กล่าวถึงด้วย ) แต่ละเอนติตีประกอบด้วยแอตตริบิว ( บอกคุณสมบัติ ) เอนติตีแต่ละรายการก็มีค่าที่ปรากฏใน แต่ละแอตตริบิวของมัน ค่าของแอตตริบิวที่อธิบายแต่ละเอนติตี คือข้อมูลทีถูกเก็บในฐานข้อมูลต่อไป.

10 Attribute Type  Atomic Attribute  Composite Attributes  Single-Valued  Multi Valued  Stored Attribute  Derived Attribute

11 Atomic Attribute Atomic Attribute คือแอตตริบิวที่ไม่ สามารถแยกย่อยออกไปได้อีก เรียกว่า Atomic หรือ Simple Attributes. ตัวอย่างเช่น First NameLast NameAge Student Atomic Simple

12 Composite Attributes Composite Attributes สามารถที่จะ แบ่งออกเป็นส่วนของแอตตริบิวย่อย ที่ มีความหมายที่เป็นอิสระต่อกันได้ Address Street Address Tambol Province ZipCode District CompositeAttribute Atomic AtomicAttribute CompositeAttribute?

13 Single-Valued VS Multi Valued Attributes Single-Valued : แอตตริบิวที่มี ค่าเพียงค่าเดียวสำหรับเอนติตี ใดๆ Multi Value Attribute: มีค่า ได้หลายค่า

14 ExampleAge A : 24 Years A : 24 Years B : 27 Years B : 27 Years Degree A : B.Sc. A : B.Sc. B : B.Sc, M.Sc., Dr. Eng. B : B.Sc, M.Sc., Dr. Eng. Attribute Attribute Value

15 Stored VS Derived Attributed Stored Attribute Derived Attribute: คือค่า ของแอตตริบิวดังกล่าวสามา รถกำหนดหรือคำนวณจาก แอตตริบิวอื่นๆ หรือ เอนติตี อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันได้

16 ExampleAge A : 24 Years A : 24 Years B : 40 Years B : 40 Years Birth Day Birth Day A : 13 July 1980 A : 13 July 1980 B : 23 Dec 1964 B : 23 Dec 1964 Attribute Attribute Value Attribute Value Stored Attribute Derived Attribute

17 Key Attribute Key Attribute คือแอตตริบิว ( หรือ กลุ่มของแอตตริบิว ) ที่ค่าของมัน สามารถใช้แยกความแตกต่างของเอน ติตีแต่ละตัวในเอนติตีเซตได้ หรือกล่าว ได้ว่าเป็นแอตตริบิวที่ใช้เป็นตัวแทน ของแต่ละเอนติตีในเอนติตีเช็ค คุณสมบัติของคีย์แอตตริบิว –Unique –Not Null

18 Null Value สำหรับบางกรณีเอนติตีบางตัวอาจ ไม่มีค่าปรากฏในบางแอตตริบิว ยกตัวอย่างเช่น Degree attribute จะปรากฏค่าเฉพาะ สำหรับคนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย ในสถานการณ์ดังกล่าวค่าของ Degree attribute จะมีค่าพิเศษเรียกว่าค่า null

19 Entity Type Strong Entity Type – คือเอนติตีที่มีคีย์แอตตริบิวของตนเอง (Entity that do have a key attribute) Weak Entity Type – คือเอนติตีที่ไม่มีคีย์แอตตริบิวของตนเอง – เป็นเอนติตีที่ขึ้นกับเอนติตีอื่น (Depend on other entities) – เอนติตีที่ถูกขึ้นตรงจะเรียกว่า owner entity – ความสัมพันธ์ระหว่าง Owner กับ Weak entities ถูก เรียกว่า “identifying relationship”

20 Example EntityEntity –Employee –Department –Project –Dependent

21 Entity Type, Entity Sets, Keys, Value Set Entity type คอลเลกชันหรือเซตของเอนติตี ที่มีแอตตริบิวเหมือนกัน แต่ละ entity type ในฐานข้อมูลจะต้องมีการ กำหนดชื่อของเอนติตีและแอตตริบิวเป็นตัว แสดงคุณสมบัติ Entity set คือคอลเลกชันของเอนติตีในขณะ ใดขณะหนึ่ง Entity set ปกติใช้ชื่อเดียวกันกับเอนติ entity type.

22 Key attribute of Entity type Key or Uniqueness constraint แอตตริบิวที่ค่าของมันสามารถใช้ในการแยก ความแตกต่างสำหรับแต่ละเอนติตีในเอนติตีเช็ค ได้

23 Relationship เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง เอนติตี

24 Relationship Type Relationship type R ระหว่าง n entity types E 1,E 2,…,E n – บอกกลุ่มความสัมพันธ์ (association or relationship) ระหว่าง entities Mathematically,  the relationship set R  คือเซตของความสัมพันธ์ r i,  โดยที่แต่ละ r i สัมพันธ์กับ n individual entities (e 1,e 2,…, e n )  และแต่ละเอนติตี e j ใน r i คือสมาชิกของแต่ละ เอนติตี E j, 1 ≤ j ≤ n.

25 Relationship Degree Degree ของ relationship type คือ จำนวนของเอนติตีเช็ค ที่เกิดความสัมพันธ์ กัน For example - Degree ของความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาจะมี ค่าเท่ากับ สอง - Degree ที่มีค่าเท่ากับสองเรียกว่า binary สาม คือ ternary ตามลำดับ

26 Constraint on Relationship Types Two main Type of relationship constraints 1.Cardinality ratio 2.Participation

27 Cardinality Ratios Cardinality ratio กำหนดค่ามากสุด ของสมาชิกของความสัมพันธ์ที่เอนติตีเข้า ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง –1 to 1 Relationship (1:1) –1 to many relationship(1:N) –Many to Many relationship (N:M)

28 R1R2R3R4 1:1 Relationship D1D2D3D4 T1T2T3T4T5T6T7 Entity T Entity E2 Relationship

29 HeadHeadHeadHead 1:1 Relationship CompScStatPhysicsMath ApisakPusadeePramotSomjitPattanaKriatSartra Entity T Entity E2 Relationship

30 R1R2R3R4 1 to Many Relationship D1D2D3D4 E1E2E3E4E5E6E7 Entity E Entity D Relationship

31 workWorkWorkWork 1:1 Relationship CompScStatPhysicsMath ApisakPusadeeSomjitPramotPattanaTasaneeJirasuk Entity T Entity E2 Relationship

32 J1J2J3J4 Entity J E1E2E3E4E5E6E7 Entity E R1R2R3R4 Many to Many Relationship Relationship

33 ProjectFile&DBEnglishCal Subject AimDawDamAunNuuNamF Student R1R2R3R4 Register

34 Participation Constraints and Existence Dependencies Participation Constraints – เป็นการระบุว่าสมาชิกเอนติตีใน เอนติตีเซ็ตขึ้นกับเอนติตีอื่นโดย ผ่านทางความสัมพันธ์ – มันจะระบุจำนวนที่น้อยที่สุดของ สมาชิกในเอนติตีที่มีความสัมพันธ์หรือ ที่เกี่ยวข้องไว้ ซึ่งเราเรียกว่า minimum cardinality constraint.

35 Participation type Partial participation Total participation (existence dependency)

36 R1R2R3R4 Total participation D1D2D3D4 E1E2E3E4E5E6E7 Entity พนักงาน Entity แผนก Relationshipสังกัด

37 R1R2R3R4 Partial participation D1D2D3D4 E1E2E3E4E5E6E7 Entity E Entity D Relationship

38 Symbol Entity Weak Entity Relationship

39 Attribute Key Attribute Composite Attribute Derived Attribute

40 E1E2 R E1E2 R1Npartial Total Cardinality Ratio

41 ER-Diagram

42 Another ER-Diagram

43 UML Class diagram


ดาวน์โหลด ppt Data Modeling Using the Entity- Relationship Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google