งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ

2 สิทธิคนพิการตามกฎหมาย สิทธิตามรัฐธรรมนูญสิทธิตามรัฐธรรมนูญ สิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ คนพิการ (CRPD)สิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ คนพิการ (CRPD) สิทธิตาม พรบ.ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐สิทธิตาม พรบ.ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ สิทธิตามกฎหมายอื่นสิทธิตามกฎหมายอื่น

3 ม. 4 : คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาคของบุคคลม. 4 : คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาคของบุคคล ม. 30 : ห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะ เหตุแห่งความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพม. 30 : ห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะ เหตุแห่งความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ ม. 49 : สิทธิในการได้รับการศึกษา และการ สนับสนุนจากรัฐม. 49 : สิทธิในการได้รับการศึกษา และการ สนับสนุนจากรัฐ ม. 54 : สิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และความ ช่วยเหลือจากรัฐม. 54 : สิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และความ ช่วยเหลือจากรัฐ ม. 80(1) : การสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการแก่ คนพิการม. 80(1) : การสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการแก่ คนพิการ สิทธิตามรัฐธรรมนูญ

4 Convention on The Rights of PWDConvention on The Rights of PWD ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี เมื่อ 29 ก.ค.2551 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี เมื่อ 29 ก.ค.2551 รัฐธรรมนูญ ม.82 รัฐต้องปฏิบัติตาม สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งตาม พันธกรณีที่ได้กระทำไว้กับนานา ประเทศและองค์การระหว่างประเทศรัฐธรรมนูญ ม.82 รัฐต้องปฏิบัติตาม สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งตาม พันธกรณีที่ได้กระทำไว้กับนานา ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ CRPD

5

6

7 กฎหมายคนพิการ

8

9

10

11 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

12 ระเบียบคณะกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับใหม่ล่าสุด

13 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมฯ แห่งชาติ 1ว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน 2ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุน 3 ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนสภาคนพิการฯ/ องค์การคนพิการ 4ว่าด้วยบัตรประจำตัวคนพิการ 5ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ 6ว่าด้วยศูนย์บริการ 7 ว่าด้วยอนุกรรมการส่งเสริมฯ จังหวัด

14 บัตรประจำตัว คนพิการ

15 ยกเลิกระเบียบเก่า 3 ฉบับ 1 ว่าด้วยบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. 2552 2 ว่าด้วยบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 3 ว่าด้วยบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

16

17

18 ทำไมต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่ง อำนวยความสะดวกอันเป็น สาธารณะ สวัสดิการ ความ ช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่ง อำนวยความสะดวกอันเป็น สาธารณะ สวัสดิการ ความ ช่วยเหลืออื่นจากรัฐ

19 สถานที่ยื่นคำขอ เดิม o พก. / ศูนย์คุ้มครอง o พมจ. ใหม่ พก. /ศูนย์คุ้มครอง พมจ. /ศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด หน่วยงานของรัฐตาม ประกาศ (รพ. อปท.)

20 ทำบัตรครั้งแรก ทำบัตรใหม่ เนื่องจากบัตร เดิมหมดอายุ เดิม ใช้ใช้ ใหม่ ใช้ไม่ใช้ เห็นโดยประจักษ์ไม่ใช้ เห็นโดยประจักษ์ไม่ใช้ เอกสารรับรองความพิการ

21

22 คู่มือการตรวจประเมินและ วินิจฉัยความพิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

23 อายุบัตรคนพิการ เดิม 8 ปี ทุกกรณี ใหม่ 8 ปี กรณีทั่วไป ตลอดชีวิต กรณี  อายุ 60 ปีขึ้นไป  พิการเห็นโดยประจักษ์

24

25 “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น ธรรมต่อคนพิการ” คืออะไร ??

26 มาตรา ๑๕ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ โดยมีเจตนา การเลือกปฏิบัติโดยตรง คือ การ กระทำหรืองดเว้นกระทำต่อคนพิการ โดยมีเจตนาให้คนพิการไม่ได้รับสิทธิ ประโยชน์ที่ควรได้รับ โดยไม่มี เจตนา การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม คือ การ กระทำหรืองดเว้นกระทำโดยไม่มี เจตนา แต่การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ คนพิการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควร ได้รับ

27 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หมายความว่า การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจำกัดสิทธิ บนพื้นฐานของความพิการ ซึ่งมีความมุ่ง ประสงค์หรือส่งผลให้คนพิการไม่สามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิและ เสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง บนพื้นฐานที่เท่า เทียมกับบุคคลอื่น ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมือง หรือด้านอื่นใด รวมถึง การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และการ ปฏิเสธการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล

28 เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อสตรี หรือไม่ ??

29 มาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่ง พรบ.ส่งเสริมฯ บัญญัติ ว่ากรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะ การเลือกปฏิบัติต่อคน พิการก็อาจกระทำได้ตามความจำเป็นและสมควร แก่กรณี โดยไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น ธรรม ทุกคนปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอดเขาถือกันมาตั้งแต่ โบราณเป็นเรื่องของประเพณี ที่วัดกับประชาชน ในท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมานานตลอด ระยะเวลากว่า 600 ปี ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นใครก็ขึ้น ไปไม่ได้ แม้แต่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ก็ไม่เคยฝ่าฝืน ข้อห้าม จึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพราะเป็นกรณีมีเหตุผลทางจารีตประเพณี

30 มหาวิทยาลัยของรัฐแห่ง หนึ่งไม่รับคนตาบอดเข้าเรียน โดยอ้างว่า ไม่มีหลักสูตร สำหรับคนพิการ อ่านตัวโน้ต ดนตรีไม่ได้ เป็นการเลือก ปฏิบัติฯ หรือไม่ คนตาบอดมีสิทธิอย่างไร บ้าง ?? มหาวิทยาลัยของรัฐแห่ง หนึ่งไม่รับคนตาบอดเข้าเรียน โดยอ้างว่า ไม่มีหลักสูตร สำหรับคนพิการ อ่านตัวโน้ต ดนตรีไม่ได้ เป็นการเลือก ปฏิบัติฯ หรือไม่ คนตาบอดมีสิทธิอย่างไร บ้าง ??

31 คนไม่พิการหรือคนพิการย่อมมีสิทธิเข้ารับการศึกษา ตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน การกระทำดังกล่าว จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ คนตาบอด มีสิทธิดังนี้ (มาตรา 16) 1. ร้องขอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติให้มีคำสั่งเพิกถอนการ กระทำหรือห้ามมิได้กระทำการนั้นได้ 1. ร้องขอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติให้มีคำสั่งเพิกถอนการ กระทำหรือห้ามมิได้กระทำการนั้นได้ 2. ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มี เขตอำนาจ และศาลสามารถกำหนดค่าเสียหายเชิง ลงโทษให้แก่คนพิการไม่เกิน 4 เท่าของค่าเสียหายที่ แท้จริงด้วยก็ได้ 2. ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มี เขตอำนาจ และศาลสามารถกำหนดค่าเสียหายเชิง ลงโทษให้แก่คนพิการไม่เกิน 4 เท่าของค่าเสียหายที่ แท้จริงด้วยก็ได้

32 ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ลงโทษตอบแทนผู้ละเมิดเพื่อปรามไม่ให้ทำไม่ ชอบเช่นนั้นอีก และยังไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็น เยี่ยงอย่าง ลงโทษตอบแทนผู้ละเมิดเพื่อปรามไม่ให้ทำไม่ ชอบเช่นนั้นอีก และยังไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็น เยี่ยงอย่าง ฝ่ายผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์จำนวนค่าเสียหาย แต่ ศาลกำหนดให้ตามความเหมาะสม ฝ่ายผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์จำนวนค่าเสียหาย แต่ ศาลกำหนดให้ตามความเหมาะสม เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากค่าเสียหายที่ชดใช้ ทดแทนความเสียหายจริงๆ เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากค่าเสียหายที่ชดใช้ ทดแทนความเสียหายจริงๆ เฉพาะกรณีละเมิดที่มีพฤติการณ์รุนแรง เกิดความ กระทบกระเทือนต่อจิตใจของผู้เสียหาย หรือมุ่ง หมายให้ผู้เสียหายอับอายหรือถูกเหยียดหยาม เฉพาะกรณีละเมิดที่มีพฤติการณ์รุนแรง เกิดความ กระทบกระเทือนต่อจิตใจของผู้เสียหาย หรือมุ่ง หมายให้ผู้เสียหายอับอายหรือถูกเหยียดหยาม

33 คำถาม การที่สถานีขนส่งแห่งหนึ่งจัดให้มีห้องน้ำ สาธารณะเพื่อให้บริการแก่คนทั่วไปและจัดทำ ห้องน้ำคนพิการเพื่อให้บริการสำหรับคนพิการ แต่ได้มีการติดตั้งแผงเหล็กและโต๊ะจำหน่าย สินค้าขวางกั้นทางเข้าห้องน้ำคนพิการทำให้ คนพิการไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ โดยสถานี ขนส่งดังกล่าวได้แก้ไขโดยการติดตั้งป้าย กำหนดทางเข้าไว้ที่โต๊ะบริการซึ่งพนักงานมี หน้าที่เคลื่อนย้ายโต๊ะเพื่อเปิดทางให้คนพิการ เข้าใช้บริการแล้ว กรณีดังกล่าวยังถือว่าเป็น การเลือกปฏิบัติฯหรือไม่

34 การที่สถานีขนส่งดังกล่าวได้แก้ไข ข้อขัดข้องในเบื้องต้น ด้วยการให้พนักงาน ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายโต๊ะเพื่อเปิดทางให้คน พิการเข้าใช้บริการ แต่การดำเนินการ ดังกล่าวทำให้คนพิการไม่ได้รับความ สะดวก เนื่องจากไม่สามารถผ่านเข้าไปใช้ ห้องน้ำคนพิการด้วยตนเองได้แต่ต้องร้อง ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น จึงถือเป็น การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ

35 ขั้นตอนการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ คนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ / องค์การด้านคนพิการ / บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ พก./ พมจ./ ศูนย์คุ้มครอง / หน่วยงานตามประกาศ คณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ จังหวัด คณะอนุกรรมการขจัดการ เลือกปฏิบัติ ยื่นคำร้อง สอบข้อเท็จจริง รายงาน ข้อเท็จจริง ไกล่ เกลี่ย แจ้ง คู่กรณี วินิจฉัย / คำสั่ง เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิคน พิการมาก ให้เสนอบอร์ด ชาติวินิจฉัย

36 หมวด ระเบียบฯ ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติฯ 1คณะอนุกรรมการ 2การร้องขอให้วินิจฉัย 3การรวบรวมพยานหลักฐาน 4การไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท 5การวินิจฉัยการร้องขอ 6 อัตราค่าตอบแทนอนุกรรมการ/ผู้ไกล่เกลี่ย

37 คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติ เดิม มาจากหน่วยงานรัฐ ผู้นำคนพิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (7+7+7) ใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ (5+4) สภาคนพิการ/องค์การคนพิการ เสนอชื่อ + ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น

38 ผู้มีสิทธิร้องขอให้วินิจฉัย 1คนพิการ 2ผู้ดูแลคนพิการ 3องค์กรด้านคนพิการ 4บุคคลผู้รับมอบอำนาจ

39 วิธีการร้องขอให้วินิจฉัย 1ยื่นหนังสือ/ส่งไปรษณีย์ 2ด้วยวาจา 3วิธีการอื่นใด

40 ยื่นคำขอที่ไหน 1กรุงเทพฯ  พก.  ศูนย์คุ้มครองฯ 37 เขต  กทม./หน่วยงานสังกัด  หน่วยงานที่ ผอ.พก.ประกาศ 2ต่างจังหวัดพมจ.ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดหน่วยงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ

41 การไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท 1 ผู้ไกล่เกลี่ย พก./พมจ./ศูนย์บริการ จัดหาผู้ไกล่เกลี่ย 2 การไกล่เกลี่ย เห็นเอง/รับแจ้ง 3การรายงาน

42 ศูนย์บริการ คนพิการ

43 ที่มา พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 /3 ให้จัดตั้งศูนย์บริการ คนพิการ เพื่อประโยชน์ในการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ ตามพระราชบัญญัตินี้และ กฎหมายอื่น มาตรา 20 /3 ให้จัดตั้งศูนย์บริการ คนพิการ เพื่อประโยชน์ในการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ ตามพระราชบัญญัตินี้และ กฎหมายอื่น

44 คืออะไร เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชน ที่ให้บริการแก่คนพิการ ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาจ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พก. หรือ กองทุนคนพิการ

45 ศูนย์บริการคนพิการ 2 แบบ 1 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  อปท. หรือหน่วยงานของรัฐ  เอกชน (ได้รับรองมาตรฐานองค์กร) - องค์กรด้านคนพิการ - องค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ 2 ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด จัดตั้งโดย พก.

46 ผู้อนุญาต ศูนย์บริการทั่วไป ผอ.พกผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์บริการระดับ จังหวัด จัดตั้งโดย พก.

47 บทบาทหน้าที่ 1สำรวจ สภาพปัญหาคนพิการ ทำระบบข้อมูลในพื้นที่ 2ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือคนพิการ 3เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 4ช่วยเหลือในการดำรงชีวิต ฝึกอาชีพ จัดหางาน 5ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 6ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ เพื่อการรักษาพยาบาล 7ประสานหน่วยงานของรัฐให้ช่วยเหลือคนพิการ 8ติดตามประเมินผล รายงานการได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมาย 9ปฏิบัติหน้าที่อื่น

48 ขอจัดตั้งศูนย์บริการ คนพิการกับใคร ผู้อำนวยการ พก. ผู้ว่าราชการจังหวัด

49 อายุใบอนุญาต 4 ปี

50 หลักฐานการยื่นขอจัดตั้ง (1 ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ ในการใช้สถานที่และอาคารที่จะขอ จัดตั้งเป็นศูนย์ โดยให้ผู้ยื่นคำขอจัดตั้ง ศูนย์แสดงหนังสือยินยอมจากเจ้าของ สถานที่หรืออาคาร (2) ข้อบังคับหรือตราสารขององค์กร (3) เอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (4) คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์

51 คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและผู้ดำเนินการศูนย์ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม. 3 มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อคนพิการหรือ ละเมิดสิทธิคนพิการ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้น แต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุ โทษซึ่งไม่เป็นความผิดที่คนพิการ หรือองค์กรด้านคนพิการ เป็นผู้เสียหาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

52 สถานที่ยื่นคำขอ เขต กทม. ยื่นที่สำนักงาน พก. เขต กทม. ยื่นที่สำนักงาน พก. ต่างจังหวัด ยื่นที่ศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด (พมจ.) ต่างจังหวัด ยื่นที่ศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด (พมจ.)

53 การสนับสนุน ให้ศูนย์ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน หรือด้านอื่นตามระเบียบที่ รมว. กระทรวง พม. กำหนด หรือได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

54 ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดย พก. เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับ การจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ ทั่วไป และดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ใน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการภายในจังหวัด ศูนย์บริการระดับจังหวัด

55 หน้าที่ศูนย์บริการระดับจังหวัด 1สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสภาพและปัญหาคนพิการในพื้นที่จังหวัด 2ประสาน คัดกรอง และส่งต่อคนพิการ หรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าคนพิการ ได้รับการ ดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม 3ประสาน และขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น/นำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ / จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด /บูรณาการแผน ดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น 4จัดทำทะเบียน ฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด 5ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนบริการ วิชาการแก่ศูนย์ องค์กรคนพิการ หรือองค์กรอื่นใดเพื่อให้บริการแก่คนพิการ 6ให้บริการช่วยเหลือให้คนพิการ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด เฉพาะกรณีไม่มีศูนย์ให้บริการในเรื่องนั้น 7ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคน พิการ รวมทั้งดำเนินการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 8ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการจังหวัด 9ปฏิบัติหน้าทีอื่นตามที่กำหนดไว้ใน พรบ.นี้ หรือตามที่คณะกรรมการ หรือ สำนักงานมอบหมาย

56 มาตรฐานการดำเนินการและการให้บริการ 1. ให้ศูนย์บริการคนพิการมีมาตรฐานการ ดำเนินการและการให้บริการ ตามเกณฑ์ชี้วัดที่ พก. กำหนด 2. ให้ พก. สนับสนุนทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและความช่วยเหลืออื่นใดตามความจำ เป็น ตรวจสอบ และกำกับการดำเนินงานของ ศูนย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัด

57 ระเบียบคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖

58 เปลี่ยนองค์ประกอบ ประเด็นเก่าใหม่ จำนวน อนุกรรมการ 2234 เพิ่ม รองประธาน 3 คน (นายก อบจ., พมจ.,ปธ.สภาคนพิการจังหวัด) เกษตร พาณิชย์ ท่องเที่ยว สถิติ พัฒนาฝีมือแรงงาน กศน. 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เปลี่ยน เลขานุการ จาก พมจ. เป็น ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เปลี่ยน ผู้ช่วยเลขานุการ จาก จนท.พมจ./จนท.องค์กรคนพิการ เป็น จนท.พมจ./พนักงานกองทุน

59 เพิ่มคุณสมบัติอนุกรรมการ อนุกรรมการคุณสมบัติ ผู้แทนองค์กรคนพิการ + ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีประวัติเสียหายเกี่ยวกับ เงินกองทุน ผู้แทนองค์กรคนพิการมีบัตรคนพิการ/เป็นผู้ดูแล องค์กรที่เป็น ปธ.สภา ให้ผู้อื่นมาเป็นอนุแทนได้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เป็นกรรมการ/จนท.ของ องค์กรคนพิการ การเข้า/พ้นตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรคนพิการ ตามที่องค์กรเสนอ ผู้แทนองค์กรคนพิการ ตามที่องค์กรเสนอ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ปี

60 การประชุม เดิมใหม่ จำนวนครั้ง/ปี36

61 อำนาจหน้าที่ ลำดับ อำนาจหน้าที่ 1ประกาศกำหนดแผน/ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยบูรณาการให้เข้า กับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาของ อปท. ในจังหวัด 2ประสานการดำเนินงาน/สนับสนุนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ ประสานทรัพยากร /ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการในจังหวัด 3พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ กำหนดวงเงินและค่าใช้จ่ายเพื่อ สนับสนุนแผนงานโครงการและการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพตามที่ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนได้มอบหมาย และกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติ 4ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ สวัสดิการ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และความช่วยเหลืออื่นตามที่กฎหมาย กำหนด 5กลั่นกรองแผนงานหรือโครงการในจังหวัดตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน หรือ กพช. มอบหมาย 6ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการและศูนย์บริการคนพิการภายในจังหวัด 7แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม 8ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google