งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดพิษณุโลก ( กพสจ.) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดพิษณุโลก ( กพสจ.) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดพิษณุโลก ( กพสจ.) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

2 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ทราบ ๑. ๑ …………………………………….. …………………………………… …………………………… มติที่ประชุม..................................................... ๑. ๒ …………………………………….. …………………………………… …………………………… มติที่ประชุม.....................................................

3 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด พิษณุโลก ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารแนบ ๑ มติที่ประชุม.................................................................

4 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓. ๑ โครงการส่งเสริมครอบครัว แข็งแรงเพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ กพสจ. และกพสอ. ได้ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมครอบครัว แข็งแรงเพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมาย อำเภอละ ๒ หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อม ในการ คัดเลือกครอบครัวแข็งแรงฯ ดีเด่น อำเภอละ ๑ ครอบครัว มติที่ประชุม..................................................................................... ๓. ๒ เงินบริจาค จากที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ตามที่ อดีต สว. พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และอดีต สส. จุติ ไกรฤกษ์ ได้มอบเงินบริจาคให้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ( กพสจ.) จำนวน ๑๐๐, ๐๐๐ บาท ในโอกาสวันสตรีสากล จังหวัด พิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๖ นั้น ขอให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดพิษณุโลก ได้เร่งรัดการดำเนินจัดทำโครงการ ดังกล่าว มติที่ประชุม...................................................................................

5 รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายโครงการส่งเสริม ครอบครัวแข็งแรง เพื่อเป็นฐานของ สังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ที่อำเภอหมู่บ้านเป้าหมาย ๑เมืองพิษณุโลกม. ๖ ต. งิ้วงามม. ๓ ต. บึงพระ ๒นครไทยม. ๒ ต. บ้านพร้าวม. ต. นาบัว ๓ชาติตระการม. ๑ ต. บ่อภาคม. ๓ ต. ท่าสะแก ๔บางระกำม. ๔ ต. คุยม่วงม. ๑๓ ต. บางระกำ ๕บางกระทุ่มม. ๖ ต. บ้านไร่ม. ๕ ต. ไผ่ล้อม ๖พรหมพิรามม. ๗ ต. พรหมพิรามม. ๙ ต. วงฆ้อง ๗วัดโบสถ์ม. ๓ ต. บ้านยางม. ๙ ต. หินลาด ๘วังทองม. ๓ ต. ดินทองม. ๑๐ ต. วังพิกุล ๙เนินมะปรางม. ๑๑ ต. บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กม. ๒ ต. วังโพรง

6 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ๔. ๑ การประชุมคณะกรรมการพัฒนา สตรีภาคเหนือ ( กพสภ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรี ภาคเหนือ ( กพสภ.) จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แก รนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีนางชุตินันท์ เครือสุข นาง อัมพร ตรีลพ นางภิฬารัตน์ สีหะวงษ์ เข้าร่วม ประชุมฯ มติที่ประชุม..................................................................................... ๔. ๒........................................................................................................................................................................................................................ มติที่ประชุม....................................................................................................

7 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ๕. ๑ วาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ( กพ สจ.) แนวทางการคัดเลือก คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการ พัฒนาสตรี พ. ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ. ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๓ ) พ. ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กำหนดแนวทางการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง และการหมดวาระของคณะกรรมการพัฒนาสตรี มติที่ประชุม.....................................................................................

8 ในวาระแรก กำหนดให้มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง คณะกรรมการทุกคณะทุกระดับพร้อมกัน และ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อคณะกรรมการพัฒนาสตรี ที่เพิ่งคัดเลือกใหม่ ในปี ๒๕๕๖ ให้การแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับดำเนินการ ดังนี้ ๑ ) ให้วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ พัฒนาสตรีทุกระดับพร้อมกันทั่วประเทศในอีกสี่ปี ข้างหน้า โดยให้วาระการดำรงตำแหน่งเริ่มนับ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๖๐ และหมดวาระ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒ ) ในช่วงก่อนถึงวาระการดำรงตำแหน่งตามที่ กำหนด ๑ ) คณะกรรมการชุดใด หมดวาระให้ รักษาการไปพลางก่อน และให้มีมติของที่ประชุม ให้ความเห็นชอบไว้ด้วย ๓ ) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับใน จังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดการยอมรับ และ นำไปสู่การปฏิบัติ

9 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อ พิจารณา ( ต่อ ) ๕. ๒ การจัดงานวัน สตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ๑ ) รูปแบบการจัด กิจกรรมภายในงาน ๒ ) กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมกิจกรรม ๓ ) หน่วยงานภาคี ๔ ) งบประมาณ มติที่ประชุม............................................................

10 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ๖. ๑................................................................ มติที่ประชุม...................................................................................


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดพิษณุโลก ( กพสจ.) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google