งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายัณห์ สันทัด L.T. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายัณห์ สันทัด L.T. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายัณห์ สันทัด L.T. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ
การแปลความหมายของ สาระสำคัญของการลูกเสือ สายัณห์ สันทัด L.T. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ

2 เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมควรจะสามารถ
วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมควรจะสามารถ อธิบายความหมายของสาระสำคัญของการลูกเสือแต่ละข้อได้ กำหนดพฤติกรรมตามความหมายของสาระสำคัญของการลูกเสือได้ เสนอแนะวิธีการที่จะนำไปสอนลูกเสือได้

3 หน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือ ต้องรู้จุดหมายของสถานการณ์ทุกอย่าง
หน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือ ต้องรู้จุดหมายของสถานการณ์ทุกอย่าง รู้ว่าสิ่งสำคัญที่การลูกเสือต้องการนั้นคืออะไร เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ๆ อย่างแจ่มแจ้ง พยายามค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ

4 การที่จะแปลความหมายของสาระสำคัญแล้วนำเอาไปใช้ในการฝึกอบรมได้นั้น ผู้กำกับลูกเสือจะต้องยึดถือหลักสูตรตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นหลักแล้วพิจารณาว่าการแปลความหมายของสาระสำคัญของการลูกเสือนั้นจะสอดคล้องกับวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรหรือไม่เป็นสำคัญ

5 สาระสำคัญของการลูกเสือ
ขบวนการลูกเสือคืออะไร องค์ประกอบสำคัญของการลูกเสือ จุดหมายหรืออุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ หลักการสำคัญของการลูกเสือ วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายหรืออุดมการณ์

6 สาระสำคัญของการลูกเสือ
แนวทางพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ พลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ เด็กได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนลูกเสือ ความต้องการของกิจการลูกเสือในปัจจุบัน

7 การแปลความหมายของสาระสำคัญของการลูกเสือและการนำไปใช้กับเด็ก
ตัวอย่างการแปลความหมายของสาระสำคัญ หัวข้อ แปลความหมาย วิธีการที่นำไปใช้กับเด็ก พัฒนาทางกาย - ความสมบูรณ์ของร่างกาย - สุขภาพอนามัย - การรักษาชีวิตให้ยืนนาน - ทักษะเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้ง - ฝึกอบรมกิจกรรมตามหลักสูตร - การอยู่ค่ายพักแรม - การเดินทางสำรวจ กิจกรรมผจญภัย ปีนเขา เครื่องหมายวิชาพิเศษ ฯลฯ

8 วิธีการที่นำไปใช้กับเด็ก
หัวข้อ แปลความหมาย วิธีการที่นำไปใช้กับเด็ก พัฒนาทางสติปัญญา -ทำสิ่งที่สนใจ งานอดิเรก การคิดหาหนทางใช้ความคิดอยู่เสมอ - ฝึกอบรมกิจกรรมตามหลักสูตร - เครื่องหมายวิชาพิเศษ - คิดประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ พัฒนาทางจิตใจ ความสามารถในทางความคิดริเริ่ม - การเชื่อมั่นในศาสนา - การปฏิบัติตามพิธีการทางศาสนา ปรึกษาหารือการงานร่วมกัน - การฝึกอบรมตามหลักสูตร - การปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎ

9 วิธีการที่นำไปใช้กับเด็ก
หัวข้อ แปลความหมาย วิธีการที่นำไปใช้กับเด็ก การสร้างค่านิยมและเจตคติ -การมีความรับผิดชอบในหน้าที่ เชื่อถือได้ กล้าหาญ นับถือตนเอง บังคับใจตนเอง - ฝึกอบรมกิจกรรมตามหลักสูตร การปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎ การร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา บรรยากาศในกองลูกเสือ ตัวอย่างที่ดีของผู้กำกับ นิทรรศการต่าง ๆ ศึกษานอกสถานที่

10 วิธีการที่นำไปใช้กับเด็ก
หัวข้อ แปลความหมาย วิธีการที่นำไปใช้กับเด็ก ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม -การสงวนทรัพยากร ธรรมชาติ การรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ การสงวนรักษาสมบัติของรัฐ การกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย การใช้ชีวิตกลางแจ้ง การปลูกต้นไม้ - ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมตามหลักสูตร การพัฒนาชุมชน การอยู่ค่ายพักแรม การทำกิจกรรมกลางแจ้ง นิทรรศการต่าง ๆ ศึกษานอกสถานที่

11 แนวทางการพัฒนา 8 ประการ
ทางกาย สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สติปัญญา สัมพันธภาพทางสังคม จิตใจและศีลธรรม สัมพันธภาพต่อชุมชน การสร้างค่านิยมและเจตคติ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สายัณห์ สันทัด L.T. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google