งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายัณห์ สันทัด L.T. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและ บุคลากรทางการลูกเสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายัณห์ สันทัด L.T. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและ บุคลากรทางการลูกเสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายัณห์ สันทัด L.T. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและ บุคลากรทางการลูกเสือ

2 1. อ ธิบายความหมายของ สาระสำคัญของการลูกเสือแต่ ละข้อได้ 2. ก ำหนดพฤติกรรมตาม ความหมายของสาระสำคัญ ของการลูกเสือได้ 3. เ สนอแนะวิธีการที่จะนำไปสอน ลูกเสือได้ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการ อบรมควรจะสามารถ

3 หน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือ ต้องรู้จุดหมายของ สถานการณ์ทุกอย่าง รู้ว่าสิ่งสำคัญที่การลูกเสือ ต้องการนั้นคืออะไร รู้ว่าสิ่งสำคัญที่การลูกเสือ ต้องการนั้นคืออะไร เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ๆ อย่างแจ่มแจ้ง เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ๆ อย่างแจ่มแจ้ง พยายามค้นหาวิธีการที่ดีที่สุด ไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ พยายามค้นหาวิธีการที่ดีที่สุด ไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ

4 การที่จะแปลความหมายของ สาระสำคัญแล้วนำเอาไปใช้ในการ ฝึกอบรมได้นั้น ผู้กำกับลูกเสือ จะต้องยึดถือหลักสูตรตาม ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติเป็น หลักแล้วพิจารณาว่าการแปล ความหมายของสาระสำคัญของ การลูกเสือนั้นจะสอดคล้องกับวิชา ต่าง ๆ ตามหลักสูตรหรือไม่เป็น สำคัญ การที่จะแปลความหมายของ สาระสำคัญแล้วนำเอาไปใช้ในการ ฝึกอบรมได้นั้น ผู้กำกับลูกเสือ จะต้องยึดถือหลักสูตรตาม ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติเป็น หลักแล้วพิจารณาว่าการแปล ความหมายของสาระสำคัญของ การลูกเสือนั้นจะสอดคล้องกับวิชา ต่าง ๆ ตามหลักสูตรหรือไม่เป็น สำคัญ

5 สาระสำคัญของการลูกเสือ  ขบวนการลูกเสือคืออะไร  องค์ประกอบสำคัญของการลูกเสือ  จุดหมายหรืออุดมการณ์ของคณะ ลูกเสือแห่งชาติ  วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ แห่งชาติ  หลักการสำคัญของการลูกเสือ  วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายหรือ อุดมการณ์

6 สาระสำคัญของการลูกเสือ  แนวทางพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ  พลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ  เด็กได้ประโยชน์อะไรจากการ เรียนลูกเสือ  ความต้องการของกิจการ ลูกเสือในปัจจุบัน

7 การแปลความหมายของสาระสำคัญ ของการลูกเสือและการนำไปใช้กับ เด็ก ตัวอย่างการแปลความหมายของสาระสำคัญ หัวข้อแปลความหมายวิธีการที่นำไปใช้กับเด็ก พัฒนาทาง กาย - ความสมบูรณ์ของร่างกาย - สุขภาพอนามัย - การรักษาชีวิตให้ยืนนาน - ทักษะเกี่ยวกับกิจกรรม กลางแจ้ง - ฝึกอบรมกิจกรรมตาม หลักสูตร - การอยู่ค่ายพักแรม - การเดินทางสำรวจ - กิจกรรมผจญภัย ปีนเขา - เครื่องหมายวิชาพิเศษ ฯลฯ

8 หัวข้อแปลความหมายวิธีการที่นำไปใช้กับเด็ก พัฒนาทาง สติปัญญา - ทำสิ่งที่สนใจ งาน อดิเรก - การคิดหาหนทางใช้ ความคิดอยู่เสมอ - ฝึกอบรมกิจกรรมตาม หลักสูตร - เครื่องหมายวิชาพิเศษ - คิดประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ พัฒนาทาง จิตใจ ความสามารถในทาง ความคิดริเริ่ม - การเชื่อมั่นในศาสนา - การปฏิบัติตามพิธีการ ทางศาสนา ปรึกษาหารือการงาน ร่วมกัน - การฝึกอบรมตาม หลักสูตร - การปฏิบัติตามคำ ปฏิญาณและกฎ

9 หัวข้อแปลความหมาย วิธีการที่นำไปใช้กับ เด็ก การสร้าง ค่านิยมและ เจตคติ - การมีความ รับผิดชอบในหน้าที่ - เชื่อถือได้ - กล้าหาญ - นับถือตนเอง - บังคับใจตนเอง - ฝึกอบรมกิจกรรม ตามหลักสูตร - การปฏิบัติตามคำ ปฏิญาณและกฎ - การร่วมในพิธีกรรม ทางศาสนา - บรรยากาศในกอง ลูกเสือ - ตัวอย่างที่ดีของผู้ กำกับ - นิทรรศการต่าง ๆ - ศึกษานอกสถานที่

10 หัวข้อแปลความหมาย วิธีการที่นำไปใช้กับ เด็ก ความ รับผิดชอบ ต่อ สิ่งแวดล้อม - การสงวนทรัพยากร ธรรมชาติ - การรักษาความ สะอาดสถานที่ สาธารณะ - การสงวนรักษา สมบัติของรัฐ - การกำจัดสิ่งที่เป็น พิษเป็นภัย - การใช้ชีวิต กลางแจ้ง - การปลูกต้นไม้ - ฝึกอบรมและจัด กิจกรรมตามหลักสูตร - การพัฒนาชุมชน - การปลูกต้นไม้ - การอยู่ค่ายพักแรม - การทำกิจกรรม กลางแจ้ง - นิทรรศการต่าง ๆ - ศึกษานอกสถานที่ - การทำกิจกรรม กลางแจ้ง

11 แนวทางการพัฒนา 8 ประการ ทางกาย สติปัญญา สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สัมพันธภาพทางสังคม จิตใจและศีลธรรม การสร้างค่านิยมและเจตคติ สัมพันธภาพต่อชุมชน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

12 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt สายัณห์ สันทัด L.T. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและ บุคลากรทางการลูกเสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google