งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม

2 ความหมาย คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาจากบทเรียนสำเร็จรูปด้วยตนเอง (เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย เพื่อให้ง่ายแก่การเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เรียน ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองได้ (Immediate Feedback) ว่าผิดหรือถูก ผู้เรียนสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้มากน้อยตามความสามารถ และสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ของได้ด้วยตนเอง

3 วัตถุประสงค์ องค์ประกอบที่สำคัญ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรายบุคคลได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ความต้องการและความสนใจของตนเอง องค์ประกอบที่สำคัญ 3.1 บทเรียนแบบโปรแกรม 3.2 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากบทเรียนแบบโปรแกรม

4 ขั้นตอนการสอน 4.1 ผู้สอนศึกษาปัญหา ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
4.2 ผู้สอนเลือก แสวงหา หรือสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมในเรื่องที่ตรงกับปัญหาความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน 4.3 ผู้สอนแนะนำการใช้บทเรียนแบบโปรแกรมให้ผู้เรียนเข้าใจ 4.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง 4.5 ผู้เรียนทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือมารับการทดสอบจากผู้สอน

5 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆในการใช้วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม
5.1 การเตรียมการ - ผู้สอนศึกษาความต้องการและความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล - บทเรียนแบบโปรแกรมมี 2 ลักษณะ คือ สอนเนื้อหาสาระใดสาระหนึ่ง โดยผู้เรียนๆ ด้วยตนเอง และการสอนซ่อมเสริมการเรียนตามปกติ  - บทเรียนแบบโปรแกรมจะนำเสนอเนื้อหาทีละน้อย ในรูปของเฟรม (Frame) หลังจากนำเสนอเนื้อหาแล้ว จะมีคำถามทดสอบความรู้ของผู้เรียน  - บทเรียนแบบโปรแกรมมี 3 ลักษณะ คือ

6 บทเรียนแบบเส้นตรง (Linear Program) คือ บทเรียนที่นำเสนอเนื้อหาไปตามลำดับ ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาตามลำดับที่ให้ไว้

7 บทเรียนแบบสาขา (Branching Program) คือ บทเรียนที่การตอบสนองของผู้เรียนจะมีผลต่อการศึกษาบทเรียนของผู้เรียนแต่ละคน เช่น การเลือกตอบคำถาม ก ข ค ง... ที่แตกต่างกัน ซึ่งบางข้อถูก บางข้อผิด จะส่งผลให้ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมแตกต่างกันด้วย ลำดับการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน

8 บทเรียนแบบไม่แยกกรอบ เหมือนบทเรียนแบบเส้นตรง แต่ไม่นำเสนอเนื้อหาในรูปของกรอบ แต่จะนำเสนอเนื้อหาเป็นความเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ 

9 การดำเนินการ การประเมินผล
ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้น ชี้แจงวิธีการเรียนจากบทเรียน และจึงให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง การประเมินผล ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน และผู้สอนให้คะแนน

10 ข้อดี - ส่งเสริมให้ศึกษาด้วยตนเอง
- ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล - ลดภาระครู แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู

11 ข้อจำกัด - ต้องมีบทเรียนที่มีคุณภาพเพียงพอ
- ต้องมีบทเรียนที่มีคุณภาพเพียงพอ  - บทเรียนที่มีคุณภาพต้องใช้เวลาในการผลิต ผู้สร้างต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา และการสร้างบทเรียน - บทเรียนแบบโปรแกรมที่มีคุณภาพไม่ดีพอจะไม่น่าสนใจและไม่สามารถถึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายได้ 

12 อ้างอิง  http://porboon.blogspot.com/2013/06/programmed-instruction.html หน้าแรก


ดาวน์โหลด ppt การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google