งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม ความห มาย คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียน ศึกษาจากบทเรียนสำเร็จรูปด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม ความห มาย คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียน ศึกษาจากบทเรียนสำเร็จรูปด้วยตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม

3 ความห มาย คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียน ศึกษาจากบทเรียนสำเร็จรูปด้วยตนเอง ( เนื้อหาถูก แบ่งออกเป็นหน่วยย่อย เพื่อให้ง่ายแก่การเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เรียน ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองได้ (Immediate Feedback) ว่าผิดหรือถูก ผู้เรียนสามารถใช้เวลาใน การเรียนรู้มากน้อยตามความสามารถ และสามารถ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของได้ด้วยตนเอง

4 วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรายบุคคลได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม ความสามารถ ความต้องการและความสนใจของ ตนเอง องค์ประกอบที่ สำคัญ 3.1 บทเรียนแบบโปรแกรม 3.2 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจาก บทเรียนแบบโปรแกรม

5 ขั้นตอน การสอน 4.1 ผู้สอนศึกษาปัญหา ความต้องการและความสนใจ ของผู้เรียน 4.2 ผู้สอนเลือก แสวงหา หรือสร้างบทเรียนแบบ โปรแกรมในเรื่องที่ตรงกับปัญหาความต้องการหรือความ สนใจของผู้เรียน 4.3 ผู้สอนแนะนำการใช้บทเรียนแบบโปรแกรมให้ผู้เรียน เข้าใจ 4.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง 4.5 ผู้เรียนทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือมารับการ ทดสอบจากผู้สอน

6 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆใน การใช้วิธีสอนโดยใช้บทเรียน แบบโปรแกรม 5.1 การเตรียมการ - ผู้สอนศึกษาความต้องการและความสนใจของผู้เรียน รายบุคคล - บทเรียนแบบโปรแกรมมี 2 ลักษณะ คือ สอนเนื้อหา สาระใดสาระหนึ่ง โดยผู้เรียนๆ ด้วยตนเอง และการสอน ซ่อมเสริมการเรียนตามปกติ - บทเรียนแบบโปรแกรมจะนำเสนอเนื้อหาทีละน้อย ใน รูปของเฟรม (Frame) หลังจากนำเสนอเนื้อหาแล้ว จะมี คำถามทดสอบความรู้ของผู้เรียน - บทเรียนแบบโปรแกรมมี 3 ลักษณะ คือ

7 บทเรียนแบบเส้นตรง (Linear Program) คือ บทเรียนที่นำเสนอเนื้อหาไปตามลำดับ ผู้เรียน จะต้องศึกษาเนื้อหาตามลำดับที่ให้ไว้

8 บทเรียนแบบสาขา (Branching Program) คือ บทเรียน ที่การตอบสนองของผู้เรียนจะมีผลต่อการศึกษา บทเรียนของผู้เรียนแต่ละคน เช่น การเลือกตอบคำถาม ก ข ค ง... ที่แตกต่างกัน ซึ่งบางข้อถูก บางข้อผิด จะ ส่งผลให้ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมแตกต่างกัน ด้วย ลำดับการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนจึงไม่ เหมือนกัน

9 บทเรียนแบบไม่แยกกรอบ เหมือนบทเรียนแบบ เส้นตรง แต่ไม่นำเสนอเนื้อหาในรูปของกรอบ แต่จะ นำเสนอเนื้อหาเป็นความเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ

10 การ ดำเนินการ การ ประเมินผล ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้น ชี้แจง วิธีการเรียนจากบทเรียน และจึงให้ผู้เรียนศึกษาด้วย ตนเอง ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน และ ผู้สอนให้คะแนน

11 ข้อดี - ส่งเสริมให้ศึกษาด้วยตนเอง - ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล - ลดภาระครู แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู

12 ข้อจำกั ด - ต้องมีบทเรียนที่มีคุณภาพเพียงพอ - บทเรียนที่มีคุณภาพต้องใช้เวลาในการผลิต ผู้สร้างต้องมี ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา และการสร้างบทเรียน - บทเรียนแบบโปรแกรมที่มีคุณภาพไม่ดีพอจะไม่น่าสนใจ และไม่สามารถถึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน เบื่อหน่ายได้

13 อ้างอิง หน้าแรก http://porboon.blogspot.com/2013/06/programmed- instruction.htmlhttp://porboon.blogspot.com/2013/06/programmed- instruction.html


ดาวน์โหลด ppt การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม ความห มาย คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียน ศึกษาจากบทเรียนสำเร็จรูปด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google