งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์แนวคิด / ทฤษฎี พฤติกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา ตันสกุล ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์แนวคิด / ทฤษฎี พฤติกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา ตันสกุล ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์แนวคิด / ทฤษฎี พฤติกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา ตันสกุล ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ทำไมต้องทฤษฎี ? ทำอย่างไร ให้ คนเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม สุขภาพ ? อย่างไร ? เพราะ อะไร ? ทำไม ? อยู่ดีมีสุข EXPLAIN CHANGE ทฤษฎี

3 กฎข้อ 1 คิดก่อน No one theory will be right in all cases หน่วยที่จะเปลี่ยนหน่วยที่จะเปลี่ยน ปัญหา / ชนิด ของพฤติกรรม ของพฤติกรรม ทฤษฎีที่เหมาะต้องให้แนวคิด พฤติกรรม พฤติกรรม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ เงื่อนไข / สภาพ เงื่อนไข / สภาพ แวดล้อม แวดล้อม เป็นเหตุเป็นผล เป็นเหตุเป็นผล คงที่ คงที่ ใช้ได้ผล ใช้ได้ผล มีงานวิจัย มีงานวิจัย สนับสนุน สนับสนุน ข้อควรคิดเมื่อจะใช้ทฤษฎี ขึ้นกับ

4 นิยามของพฤติกรรมสุขภาพ actions determinants correlates consequences individuals groups organizations social change policy development & implementation improving coping skills QOL

5 นิยามของพฤติกรรมสุขภาพ Observable Observable (overt) actions Mental events Mental events Emotional Emotionalstates Relate to health maintenance health restoration health improvement

6 นิยามของพฤติกรรมสุขภาพ Preventive health behavior Preventive health behavior Illness behavior Illness behavior Sick-role behavior Sick-role behavior

7 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม Behavior change as Behavior change as a process Changing behavior Changing behavior Barriers to action & decisional balance Barriers to action & decisional balance Change is incremental Change is incremental  not an event  maintaining behavior change change  a short period of time

8 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม Public health programs Identify & maximize the benefits of positive change Pull participants along the Continuum of change Educational programs + Environmental supports Change + maintain changes over the long tine

9 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเกี่ยวกับ สังคม พฤติกรรมสุขภาพ ถูกกำหนดโดย

10 ทฤษฎีอะไรบ้าง Intra-Personal Inter-Personal Organization Community Media/Society-at-large Policy

11 นโยบายสาธารณะที่กำกับ สนับสนุน การมีสุขภาพดี Social network, norms, มาตรฐาน กฎ, ระเบียบ, นโยบาย, ไม่ เป็นทางการ กระบวนการระหว่างบุคคล จากครอบครัว เพื่อน support, social identity, role definition คุณลักษณะส่วน บุคคล ความรู้ ความรู้ เจตคติ เจตคติ ความเชื่อ ความเชื่อ ฯลฯ ฯลฯ ทฤษฎีมี 3 ระดับ ระดับชุมชน สังคม ระหว่างบุคคล ระดับบุคคล

12 ทฤษฎีระดับบุคคล ทฤษฎีระหว่างบุคคล การกระทำ ปัญญา ( ความรู้ ( ความรู้ ความคิด ความคิด ความรู้สึก ) ความรู้สึก ) อิทธิพลของกระบวนการทาง ปัญญา สังคม สิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญ แนวคิด พื้นฐาน

13 Individual/Intrapersonal Health Behavior Models/theories Motivational theories of health Behavior o Health Belief Model o Protection Motivation Theory o Theory of Reasoned Action o Theory of Planned Behavior

14 Transtheoritical Model Health Action Process Approach Stage theories to health behavior

15 ทฤษฎีที่ใช้ปรับเปลี่ยนระดับบุคคล ประสบการณ์ การรับรู้ ตนเอง ความรู้ ความเชื่อ เจตคติ การรับรู้ แรงจูงใจ ทักษะ

16 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model : HBM) ถ้าจะทำให้บุคคล ป้องกันโรค ปรับที่ความเชื่อ โอกาสเกิดโรค ความรุนแรง ทำตามมีข้อดี > ข้อเสีย ฉันทำได้ การออกแบบสาร Fear arousal PMT HBM

17 ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB เจตนา เจตคติ ต่อพฤติกรรม พฤติกรรม อิทธิพลของ กลุ่มอ้างอิง การรับรู้ การควบคุม พฤติกรรม TPB TRA

18 แบบจำลองการเปลี่ยนแปลง / ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Transtheoretical Model/Stages of Change) PRECONTEMPLATION ไม่สน / ไม่รับรู้PREPARATION เอาล่ะ เริ่มละนะ ACTION ลองทำดูซิ relapse relapse MAINTENANCE ทำจนเป็นชีวิต ประจำวัน CONTEMPLATION เอ๊ะ

19 Health Action Process Approach (HAPA) MOTIVATIONALINTENTIONALACTIONAL Motivational Self-Efficacy Outcome Expectancy Risk Perception Intention Maintenance Self-Efficacy Recovery Self-Efficacy Action ControlBehavior Action/Coping Planning MOTIVATIONVOLITION

20 ทฤษฎีระหว่างบุคคล สิ่งแวดล้อม ทฤษฎีปัญญา สังคม เครือข่ายสังคม / แรงสนับสนุน ทางสังคม

21 ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory : SCT) P BE การเรียนรู้จากการสังเกต การรับรู้ความสามารถตน การกำกับตนเอง

22 เครือข่ายทางสังคม / แรงสนับสนุนทาง สังคม (Social Networks/Social Supports) สนับสนุนด้าน ข้อมูล อารมณ์ วัตถุ HEALTH ACTION

23 ทฤษฎีระดับชุมชน การสร้างพลังอำนาจ สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม ผ่านผู้นำทางความคิด ใช้นโยบาย

24 Ecological Model Intra- Personal Inter-Personal Organization Community Media/Society-at-large Policy ใช้การปรับบุคคล และสิ่งแวดล้อม เน้นนโยบายสาธารณะ

25 บทเรียนการใช้ทฤษฎีพฤติกรรม ศาสตร์ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Behavior can be changed Behavior can be changed Information can produce behavior change Information can produce behavior change Specific behaviors Specific behaviors Immediate determinants of intention and behavior Immediate determinants of intention and behavior

26 Behavior can be changed เปลี่ยนได้ แต่ไม่ง่าย ต้องมี well- designed interventions เปลี่ยนได้ แต่ไม่ง่าย ต้องมี well- designed interventions

27 Information can produce behavior change Knowledge เกี่ยวกับโรค การติดต่อ ไม่ เพียงพอ Knowledge เกี่ยวกับโรค การติดต่อ ไม่ เพียงพอ ต้องเข้าใจ kinds of information ที่สำคัญ / จำเป็น ต้องเข้าใจ kinds of information ที่สำคัญ / จำเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นถ้าทำพฤติกรรม นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นถ้าทำพฤติกรรม นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม / บุคคลที่สนับสนุน / มี อิทธิพล ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม / บุคคลที่สนับสนุน / มี อิทธิพล ข้อมูลเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรค ข้อมูลเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคฯลฯ

28 Specific behaviors ต้องกำหนดพฤติกรรมที่ต้องการปรับเปลี่ยน ให้ชัด x  หลีกเลี่ยง AIDS ใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจำ เมื่อ อยู่อย่างมีสุขภาพดี  เพศสัมพันธ์ Safe sex บอกคู่นอนให้ใช้ถุงยาง อนามัยทุกครั้ง ใช้ถุงยางอนามัย

29 Immediate determinants of intention and behavior ปัจจัยที่จำเป็น และสำคัญที่ทำให้บุคคลแสดง พฤติกรรม มี strong positive intention มี strong positive intention มี skills มี skills อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อิสระ เอื้อให้เกิด พฤติกรรม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อิสระ เอื้อให้เกิด พฤติกรรม มี positive emotional reaction มี positive emotional reaction มีเจตคติทางบวกต่อพฤติกรรม เชื่อในประโยชน์ ที่จะได้รับ มีเจตคติทางบวกต่อพฤติกรรม เชื่อในประโยชน์ ที่จะได้รับ รับรู้ว่าคนที่สำคัญต้องการให้แสดงพฤติกรรม รับรู้ว่าคนที่สำคัญต้องการให้แสดงพฤติกรรม เชื่อว่าตนเองสามารถทำพฤติกรรมนั้น (self- efficacy) เชื่อว่าตนเองสามารถทำพฤติกรรมนั้น (self- efficacy)


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์แนวคิด / ทฤษฎี พฤติกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา ตันสกุล ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google