งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NFM Stop TB and AIDS through RTTR (STAR) Chiang Mai 19-20 February 2015 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NFM Stop TB and AIDS through RTTR (STAR) Chiang Mai 19-20 February 2015 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NFM Stop TB and AIDS through RTTR (STAR) Chiang Mai 19-20 February 2015 1

2 The JIMM identified the following key issues that NSP (2015-2019) addresses 1.Low case notifications 2.Inefficient reporting and surveillance systems 3.Urgent need for improvement of treatment outcomes 4.Provision of suitable care for all migrants in need

3 9,000,000/ปี 17 คน/นาที 1 คน/4 วินาที 1,100,000/ปี 2 คน/นาที 1 คน/29 วินาที 80000/ปี 9 คน/ชม. 1 คน/7 นาที 8,100+1,900/ปี 1 คน/ชม. ป่วย ตาย ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

4 > 100 / 100,000 ปชก. < 100 / 100,000 ปชก. แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานวัณโรครอบ 3 เดือน สำนักวัณโรค ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

5 Thailand: Treatment Success 2012 ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

6 6 อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อ ที่ครบรอบรายงานเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2556 (TB07 2555, TB08 2556) จำแนกราย สคร. Update : Feb 10, 2014, BTB ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

7 7 อัตราขาดยา ของวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อ ที่ครบรอบรายงานเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2556 (TB07 2555, TB08 2556) จำแนกราย สคร. Update : Feb 10, 2014, BTB ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

8 8 อัตราตายระหว่างรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อ ที่ครบรอบรายงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556 (TB07 2555, TB08 2556) จำแนกราย สคร. Update : Feb 10, 2014, BTB ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

9 อุบัติการณ์วัณโรค 2013 (x 1000) กัม พูช า พม่ า ลา ว อินโดนีเ ซีย มาเลเ ซีย ฟิลิปปิ นส์ สิงคโ ปร์ ไท ย อาเซี ยน เวียด นาม บรูไ น ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

10 อุบัติการณ์วัณโรค 2013 (:แสนคน) กัมพู ชา พม่ า ลา ว อินโดนี เซีย มาเลเ ซีย ฟิลิปปิ นส์ สิงคโ ปร์ ไท ย อาเซี ยน เวียดน าม บรูไ น ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

11 วัณโรครายใหม่รักษาสำเร็จ 2012 (%) ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

12

13 ผลการดำเนินงานของ One Stop Service 26 มิย.-26 พย. 2557 (2,128,966 คน ) ข้อมูลจาก งานแรงงานต่างด้าว สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

14 NFM Concept Note RRTestTreatRetain TB MDR -TB ค้นหา - วินิจฉัยรักษา - ติดตามจนหาย Xpert MTB/RIF วินิจฉัยด้วย LPA กลุ่มเป้าหมาย - HIV, DM, Prisoner, Migrant, HHC (M+ or MDR) กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป่วย) *Re – On - Pre ค้นหาอย่างเข้มข้น, ICF Living support Intensive DOT กรณี ผป. M+หรือBact+ ที่สูงอายุ หรือ HIV+ Intensive DOT Mobile phone DOT* SLD for uninsured 14 การรักษาอย่างต่อเนื่องจนหาย

15 Xpert MTB/RIF ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

16 Sensitivity of Tests ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

17 Xpert MTB/RIF ICF HIV Clinic DM Clinic Prison Migrant (NGO) HHC MDR/M+ NFM= Xpert & cartridge นครพิงค์ Network (SSF); ODPC10 => cartridge NFM : การค้นหาผู้ป่วยวัณ โรค 17 พื้นที่ HHC_MD R-TB Total HHC_MD R-TB Total MigrantPrisonDMHIV HHC- SM+Y1MigrantPrisonDMHIV HHC- SM+Y2 เชียงใ หม่ 429 445 375 1,90 4119115 3,38 7 537 509 394 2,38 2149147 4,11 7

18 Chronic cough with lung cavity (apart from TB) Weerawat Manosuthi, BIDI

19 Chronic cough with lung cavity (apart from TB) Weerawat Manosuthi, BIDI

20 Chronic cough with lung cavity (apart from TB) Rhodococcosis Cryptococcosis Nocardiosis Weerawat Manosuthi, BIDI

21 Clinical Characteristics among 2,338 Thai Patients co-infected HIV and TB Characteristics AIDS 2005 JAIDS 2006 CID 2006 CID 2009 SAMEO Trop Med 2012 JAIDS 2012 Study design ProspectiveRetrospectiveProspective ObservationalProspective Year of study20032000-042005200620082011 Sample size841,003140 (70)142813 (325)156 Median CD4, cells/mm3 355337605543 Site of TB Pulmonary TB54%50%44%60%47%49% Extrapul/dissemi nated TB 46%50%56%40%53%51% Manosuthi W, et al. AIDS 2005;19:1481. Manosuthi W, et al. SAMEO Trop Med 2012;43:1426. Manosuthi W, et al. Clin Infect Dis 2006; 43: 253. Manosuthi W, et al. JAIDS 2006;43:42. Manosuthi W, et al. Clin Infect Dis 2009, 48:1752. Manosuthi W, et al JAIDS 2012, 60:377.

22 กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยใหม่ อาการสงสัยวัณโรค CXR ปกติผิดปกติ มี Gene Xpert เก็บเสมหะ ตรวจ ไม่มี Gene Xpert AFB smear *MTB detected and RR+ MTB not detected MTB detected and RR- Start Treatment Negative Positive รายงานแพทย์พิจารณา Culture Repeat Gene Xpert Negative Positive Start Treatment รายงานแพทย์ พิจารณา สัมภาษณ์คัดกรอง (ICF3) เก็บ เสมหะ Start Treatment

23 23

24 AFB smear & CXR Start Treatment Negative Positive Culture Repeat Gene Xpert Negative Positive Start Treatment Index Case M+ / MDR Contact Case M+ ผู้มีอาการสงสัย CXR และ ทดสอบทุเบอร์คุลิน เด็ก ( ≤15 ปี ) ผู้ใหญ่ ปกติ มี Gene Xpert ไม่มี Gene Xpert เก็บเสมหะ พิจารณาให้ IPT ตามแนวทาง CPG เด็ก ผิดปกติ สัมภาษณ์ คัดกรอง ICF 4 Contact Case MDR ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง MDR รายงานแพทย์ พิจารณา เก็บ เสมหะ Start Treatment *MTB detected and RR+ MTB not detected MTB detected and RR-

25 AFB smear Start Treatment Negative Positive Culture Negative Positive Start Treatment Index Case MDR Contact Case MDR-TB ปกติ CXR ทุกราย มี Gene Xpert ไม่มี Gene Xpert เก็บเสมหะ สัมภาษณ์ ICF 4 รายงานแพทย์ พิจารณา ผิดปกติ ให้ความรู้ และคัดกรองทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปี เก็บ เสมหะ *MTB detected and RR+ MTB not detected MTB detected and RR- LPA confirm *Start SLD * จาก NTP guideline, 2556

26 26

27 MDR-TB : Multi-Drug Resistant TB วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (H+R) XDR-TB: Extensively Drug Resistant TB วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก {H+R+(A/C/K)+Q} TB : วัณโรคธรรมดา รักษาด้วย H+R+Z+E ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

28 Thailand: Estimated MDR-TB ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

29 Thailand: Reported MDR-TB ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

30 ประเทศไทยมี XDR-TB เท่าไหร่ ?? ดร. พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

31 19 XDR Cases in 2013 Source: National TB Reference Laboratory, BTB

32 XDR 13 ราย (มูลนิธิดื้อยาวัณโรค มหาวิทยาลัยมหิดล) Direct SenseIndirect SenseIden SmearCode INH (%) Rif (%) HRSEAKAZMCLACIPOFXKEAPASLEVGATMOLNDANSTRRIFINH 2+R 90 RRRRMTBRRRRRRSSRRRR 2+R 100R 94RRRRMTBRRRRRRSRRRRR 2+R 90 RRRRMTBRRRRRRRSRRRR 3+R 100R 38MTBRRRRRRRSR 2+R 100 MTBRRRRRRRSR 3+R 100 RRRRMTBRRRRRRRRRRRR 3+R 100 RRRRMTBRRRRRRRRRRRR 3+R 100 RRRRMTBRRRRRRRRRRRR 3+R 100 RRRRMTBRRRRRRSSRRRR 3+R 100 RRRRMTBRRRRRRSRRSRR 3+R 100 RRRRMTBRRRRRRSRRSRSRRRR 3+R 100 RRRRMTBRRRRRRSRSRSRRRR 3+R 100 RRRRMTBRRRRRSRRSSSRRRR ผลการทดสอบความไวของเชื้อวัณโรคต่อยา ในโครงการทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา ในพระ อุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ สรุปถึง DS 13868 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550

33 ทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กันยายน 2544 - ธันวาคม 2556 ข้อมูลจากรศ. ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

34 Line Probe Assay (12 เครื่องสำหรับ สคร.) Line Probe Assay Technologies: GenoType MTB-DR Plus Hain, Germany เป็นชุดทดสอบว่าเชื้อวัณโรค มี ยีนที่ดื้อต่อยา isoniazid และ rifampicin หรือไม่ มีผล การศึกษา ที่ยอมรับว่า ใช้ได้ผลดีทั้งกับเชื้อบริสุทธิ์ A และเชื้อในตัวอย่างเสมหะ และ ใช้เป็นมาตรฐานใน การตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็วเพื่อหา MDR-TB Hain Company ได้ผลิตชุดทดสอบหา XDRTB ออกมา ชื่อ GenoType MTB DRs l เพื่อตรวจคัดกรอง หาเชื้อ วัณโรคดื้อยากลุ่ม fluoroquinolone, aminoglycoside/ cyclic peptides ถ้าตรวจจากเสมหะ ให้ผลใน 2 วัน 34

35 LPA 12 สคร.

36 LPA (MDR-TB diagnosis; Re-On-Pre) ODPC 10, (Equipment & Reagent) BTB (Reagent) NFM: การวินิจฉัยวัณโรคดื้อ ยา Re- Treatment retreatment case (relapse, TAF, TAD) On- Treatment Sputum non-conversion ณ เดือนที่สามหรือหลังจาก นั้น Pre- Treatment (case) – Household contact of M/DRTB – Prisoner – Refugee camp – Migrants – TB/HIV 36

37 37

38 ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่เป็นเสมหะ 38 ส่วนเป็น น้ำลาย ส่วนเป็นหนองหรือ เสมหะ หลังจากเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้วควรนำส่ง ห้องปฏิบัติการทันที

39 การนำส่งตัวอย่างส่งตรวจ 1. สิ่งส่งตรวจที่จะนำส่งตรวจวินิจฉัยวัณโรค ต้องเก็บใส่ภาชนะที่ป้องกันการรั่ว ( ถ้าเป็นไป ได้ควรเก็บใส่หลอดปราศจากเชื้อขนาด 50 มล. สามารถเบิกได้ที่ห้องปฏิบัติการวัณโรค ของ สคร. ที่ 1-12) 2. เสมหะที่ส่งตรวจควรมีปริมาณ 2-5 มล. 3. ควรมีกระดาษซับวางรอบภาชนะเพื่อดูดซับ สิ่งส่งตรวจกรณีที่มีการหกเลอะ หรืออย่างน้อย ที่สุดสิ่งส่งตรวจ ต้องใส่ในถุงพลาสติกใส่ชีว วัตถุอันตรายที่มีช่องแยกใส่ใบนำส่ง ( ห้ามใส่ ภาชนะรวมกันในถุงใบเดียวกัน ) 4. สิ่งส่งตรวจต้องนำส่งในภาชนะที่มีความเย็น 5. สิ่งส่งตรวจต้องนำส่งถึงห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เก็บได้ 6. ถ้าไม่สามารถนำส่งถึงห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมงได้ให้เก็บไว้ในตู้เย็นช่อง ธรรมดาเพื่อรอนำส่ง และควรนำส่งสิ่งส่ง ตรวจถึงห้องปฏิบัติการ ภายใน 3 วัน 39

40 การบรรจุตัวอย่างเพื่อการส่งตรวจ 40

41 การปฏิเสธตัวอย่างส่งตรวจ ส่งมาในภาชนะบรรจุที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิด การหกเลอะเทอะ ตัวอย่างส่งตรวจและใบนำส่งไม่ตรงกัน ปริมาณตัวอย่างไม่เพียงพอในการตรวจ ( น้อย กว่า 1 มล.) ไม่มีตัวอย่างตรวจ / มีแต่ใบนำส่ง ไม่มีใบนำส่ง / มีแต่ตัวอย่างส่งตรวจ ตัวอย่างส่งตรวจเก็บนานเกิน 1 สัปดาห์เพราะ จะทำให้เกิดการปนเปื้อนหรือเพาะเชื้อไม่ขึ้น ภาชนะบรรจุแตก ไม่มีฉลากติดระบุ ชื่อ และข้อมูลที่บ่งชี้ใดๆ เลย เสมหะไม่ได้คุณภาพเสมหะ 41 ห้องปฏิบัติการที่รับตรวจจะปฏิเสธตัวอย่างส่ง ตรวจ ในกรณีต่อไปนี้


ดาวน์โหลด ppt NFM Stop TB and AIDS through RTTR (STAR) Chiang Mai 19-20 February 2015 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google