งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 ๑. นโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน และนโยบาย มุ่งเน้นสถาบันที่กำหนดนโยบาย ๑. ๑ นโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน (sectoral policies) เช่น นโยบายด้านการเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 ๑. นโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน และนโยบาย มุ่งเน้นสถาบันที่กำหนดนโยบาย ๑. ๑ นโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน (sectoral policies) เช่น นโยบายด้านการเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 ๑. นโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน และนโยบาย มุ่งเน้นสถาบันที่กำหนดนโยบาย ๑. ๑ นโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน (sectoral policies) เช่น นโยบายด้านการเมือง นโยบายด้าน การบริหาร นโยบายด้านเศรษฐกิจ (๑)ความครอบคลุมของนโยบาย (๒)ความชัดเจนของนโยบาย (๓)การแสดงเจตจำนงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (๔)มีองค์การที่รับผิดชอบในการนำนโยบาย ไปปฏิบัติโดยตรง

3 3 คำแถลงนโยบายโดยนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ๑. ๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ๑. ๒ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ๑. ๓ เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ๒. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ๒. ๑ นโยบายการศึกษา ๒. ๒ นโยบายแรงงาน

4 4 ๓. นโยบายเศรษฐกิจ ๓. ๑ นโยบายการเงินการคลัง ๓. ๒ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ๓. ๓ นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้า และบริการ ๓. ๔ นโยบายพลังงาน ๓. ๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. นโยบายที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

5 5 ๑. ๒ นโยบายมุ่งเน้นสถาบันที่กำหนดนโยบาย (institutional policies) ๑. สถาบันนิติบัญญัติ (๑)เป็นนโยบายที่มีผลบังคับใช้โดยนิติ นัย (๒)การละเมิดกฎหมายเป็นความผิด (๓)มีความมั่นคงถาวร (๔)ผลการพิจารณา พ. ร. บ. ของสถาบัน นิติบัญญัติอาจส่งผลกระทบต่อความ อยู่รอดของรัฐบาล

6 6 ๒. สถาบันบริหาร นโยบายของสถาบันบริหาร อาทิ มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง ๓. สถาบันตุลาการ นโยบายของสถาบันตุลา การ ได้แก่ คำพิพากษาของศาลฎีกา ๒. นโยบายมุ่งเน้นเนื้อหาสาระ และนโยบาย มุ่งเน้นขั้นตอนการปฏิบัติ ๒. ๑ นโยบายมุ่งเน้นเนื้อหาสาระ (substantive policies) เช่น นโยบายการ สร้างรถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดินใน กทม. นโยบายการสร้างเขื่อน

7 7 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้ โครงการของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มี ขั้นตอนดังนี้ ๒. ๒ นโยบายมุ่งเน้นขั้นตอนปฏิบัติ (procedural policies) เช่น นโยบายส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

8 8

9 9 ๓. นโยบายมุ่งเน้นการควบคุมกำกับโดยรัฐ และ นโยบายมุ่งเน้นการควบคุมกำกับตนเอง ๓. ๑ นโยบายมุ่งเน้นการควบคุมกำกับโดยรัฐ (regulatory policies) เช่น นโยบายควบคุม อาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ. ศ. ๒๔๙๐ นโยบายควบคุมการพนัน ตามพระราชบัญญัติ การพนัน พ. ศ. ๒๔๗๘ นโยบายลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุการขับขี่ รถจักรยานยนต์

10 10 ๓. ๒ นโยบายมุ่งเน้นการควบคุมกำกับตนเอง (self-regulatory policies) เช่น พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ. ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติทนายความ พ. ศ. ๒๕๒๘

11 11 ๔. ๑ นโยบายมุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ (distributive policies) เป็นนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนแก่กลุ่มที่ได้เปรียบ อยู่แล้วในสังคม มีลักษณะของการนำเงินของ รัฐบาลไปช่วยเหลือประชาชนบางกลุ่ม (directed at aiding the disadvantaged) ๔. นโยบายมุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ และ นโยบายมุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรม เช่น นโยบายการแก้ไขปัญหาการผลิตทาง การเกษตร

12 12 ๔. ๒ นโยบายมุ่งเน้นการกระจายความเป็นธรรม (redistributive policies) เป็นความพยายามที่ จะจัดสรรความมั่งคั่ง รายได้ และสิทธิต่างๆ ให้ ประชาชนอย่างเป็นธรรม โดยทั่วไปประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้คือ คนที่เสียเปรียบ ในสังคม (the disadvantaged) เช่น นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี นโยบายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา นโยบายการจัดตั้งธนาคารเพื่อให้สินเชื่อแก่ เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร

13 13 ๕. ๑ นโยบายมุ่งเน้นเชิงวัตถุ (material policies) ๕. นโยบายมุ่งเน้นเชิงวัตถุ และนโยบายมุ่งเน้นเชิง สัญลักษณ์ ๕. ๒ นโยบายมุ่งเน้นเชิงสัญลักษณ์ (symbolic policies) เช่น นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ อุทกภัย นโยบายการปรับปรุงชุมชนแออัด เช่น นโยบายรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม นโยบายส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย

14 14 ๖. นโยบายมุ่งเน้นลักษณะเสรีนิยม และนโยบาย มุ่งเน้นลักษณะอนุรักษ์นิยม ๖. ๑ นโยบายมุ่งเน้นลักษณะเสรีนิยม (liberal policies) ๖. ๒ นโยบายมุ่งเน้นลักษณะอนุรักษ์นิยม (conservative policies) เช่น นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นโยบายการกระจายอำนาจการ ปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15 15 ๗. ๒ นโยบายมุ่งเน้นลักษณะสินค้าเอกชน (policies involving private goods) ๗. ๑ นโยบายมุ่งเน้นลักษณะสินค้าสาธารณะ (policies involving public goods) ๗. นโยบายมุ่งเน้นลักษณะสินค้าสาธารณะและ นโยบายมุ่งเน้นลักษณะสินค้าเอกชน


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 ๑. นโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน และนโยบาย มุ่งเน้นสถาบันที่กำหนดนโยบาย ๑. ๑ นโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน (sectoral policies) เช่น นโยบายด้านการเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google