งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มเด็กวัยเรียน ( 5 – 14 ปี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มเด็กวัยเรียน ( 5 – 14 ปี )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มเด็กวัยเรียน ( 5 – 14 ปี )
KPI: ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ นักเรียนในโรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและรักษาตามความ จำเป็น 1. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากาก * จัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน 42 แห่ง ร้อยละ 84 * จัดกิจกรรมควบคุมการบริโภคอาหารหวาน น้ำหวาน น้ำอัดลม 42 แห่ง ร้อยละ 84 * จัดกิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี “กุดชุมรักษ์ฟัน” 3 กลุ่มเครือข่าย 22 มกราคม 2558

2 กลุ่มเด็กวัยเรียน ( 5 – 14 ปี )
KPI: ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ นักเรียนในโรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและรักษาตามความ จำเป็น ตารางแสดงผลการบริการด้านทันตกรรม คปสอ.กุดชุมรายปี รายการ เป้าหมาย 2556 2557 2558 ร้อยละ ผลงาน ตรวจฟัน ป.1 100 642 619 632 เคลือบหลุมร่องฟัน ป.1 50 321 281 87.54 310 276 89.18 316 comprehensive care ป.1 17 109 84 76.97 102 94 92.16 107 ตรวจฟัน ป.3 711 609 635 ตรวจฟัน ป.6 742 648 716 เคลือบหลุมร่องฟัน ป.6 20 148 122 82.21 130 82.56 143 ตรวจฟัน ป.1+ป.3+ป.6 2095 1876 1983 บริการทันตกรรมตามสภาพช่องปาก ถอนฟัน(ระดับ จ) 432 411 95.14 399 384 96.24 298 อุดฟัน (ฟันถาวรผุ) 90 279 226 81.00 80 69 86.25 86 ขูดหินน้ำลาย 369 234 63.41 199 147 73.87 121

3 แสดงผลการบริการทันตกรรมป้องกัน
คปสอ.กุดชุมรายปี

4 แสดงผลการบริการทันตกรรมตามสภาวะช่องปาก
คปสอ.กุดชุมรายปี

5 จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาด้านทันตกรรม
1.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา “ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี” อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ปี 2558 2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทันตสุขภาพเครือข่ายทันตกรรม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ปี 2558


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มเด็กวัยเรียน ( 5 – 14 ปี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google