งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KPI: ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนใน โรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและ รักษาตามความจำเป็น 1. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KPI: ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนใน โรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและ รักษาตามความจำเป็น 1. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KPI: ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนใน โรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและ รักษาตามความจำเป็น 1. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากาก * จัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุก วัน 42 แห่ง ร้อยละ 84 * จัดกิจกรรมควบคุมการบริโภคอาหารหวาน น้ำหวาน น้ำอัดลม 42 แห่ง ร้อยละ 84 42 แห่ง ร้อยละ 84 * จัดกิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี “ กุดชุมรักษ์ฟัน ” 3 กลุ่มเครือข่าย 22 มกราคม 2558 “ กุดชุมรักษ์ฟัน ” 3 กลุ่มเครือข่าย 22 มกราคม 2558

2 KPI: ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนใน โรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและ รักษาตามความจำเป็น ตารางแสดงผลการบริการด้านทันตกรรม คปสอ. กุดชุมรายปี รายการ เป้าหม าย 255625572558 ร้อยละ เป้าหมา ยผลงานร้อยละ เป้าหมา ยผลงานร้อยละ เป้าหมา ยผลงานร้อยละ ตรวจฟัน ป.1 100642 100619 10063200 เคลือบหลุมร่องฟัน ป.1 5032128187.5431027689.1831600 comprehensive care ป.1 171098476.971029492.1610700 ตรวจฟัน ป.3 100711 100609 10063500 ตรวจฟัน ป.6 100742 100648 10071600 เคลือบหลุมร่องฟัน ป.6 2014812282.2113010782.5614300 ตรวจฟัน ป.1+ ป.3+ ป.6 1002095 1001876 100198300 บริการทันตกรรมตามสภาพช่อง ปาก ถอนฟัน ( ระดับ จ ) 10043241195.1439938496.2429800 อุดฟัน ( ฟันถาวรผุ ) 9027922681.00806986.258600 ขูดหินน้ำลาย 9036923463.4119914773.8712100

3 แสดงผลการบริการทันตกรรมป้องกัน คปสอ. กุดชุมรายปี คปสอ. กุดชุมรายปี

4 แสดงผลการบริการทันตกรรมตาม สภาวะช่องปาก คปสอ. กุดชุมรายปี คปสอ. กุดชุมรายปี

5 1. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน โรงเรียนประถมศึกษา “ ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี ” อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ปี 2558 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทันต สุขภาพเครือข่ายทันตกรรม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ปี 2558


ดาวน์โหลด ppt KPI: ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนใน โรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและ รักษาตามความจำเป็น 1. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google