งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KPI: ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนใน โรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและ รักษาตามความจำเป็น 1. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KPI: ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนใน โรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและ รักษาตามความจำเป็น 1. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KPI: ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนใน โรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและ รักษาตามความจำเป็น 1. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากาก * จัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุก วัน 42 แห่ง ร้อยละ 84 * จัดกิจกรรมควบคุมการบริโภคอาหารหวาน น้ำหวาน น้ำอัดลม 42 แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 84 * จัดกิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี “ กุดชุมรักษ์ฟัน ” 3 กลุ่มเครือข่าย 22 มกราคม 2558 “ กุดชุมรักษ์ฟัน ” 3 กลุ่มเครือข่าย 22 มกราคม 2558

2 KPI: ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนใน โรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและ รักษาตามความจำเป็น ตารางแสดงผลการบริการด้านทันตกรรม คปสอ. กุดชุมรายปี รายการ เป้าหม าย ร้อยละ เป้าหมา ยผลงานร้อยละ เป้าหมา ยผลงานร้อยละ เป้าหมา ยผลงานร้อยละ ตรวจฟัน ป เคลือบหลุมร่องฟัน ป comprehensive care ป ตรวจฟัน ป ตรวจฟัน ป เคลือบหลุมร่องฟัน ป ตรวจฟัน ป.1+ ป.3+ ป บริการทันตกรรมตามสภาพช่อง ปาก ถอนฟัน ( ระดับ จ ) อุดฟัน ( ฟันถาวรผุ ) ขูดหินน้ำลาย

3 แสดงผลการบริการทันตกรรมป้องกัน คปสอ. กุดชุมรายปี คปสอ. กุดชุมรายปี

4 แสดงผลการบริการทันตกรรมตาม สภาวะช่องปาก คปสอ. กุดชุมรายปี คปสอ. กุดชุมรายปี

5 1. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน โรงเรียนประถมศึกษา “ ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี ” อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ปี โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทันต สุขภาพเครือข่ายทันตกรรม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ปี 2558


ดาวน์โหลด ppt KPI: ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนใน โรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและ รักษาตามความจำเป็น 1. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google