งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทันตสาธารณสุข นำเสนอความสำเร็จตัวชี้วัด Function ปี 54 ที่ตัวชี้วัด Baseline ปี 54 ผลสำเร็จ F 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทันตสาธารณสุข นำเสนอความสำเร็จตัวชี้วัด Function ปี 54 ที่ตัวชี้วัด Baseline ปี 54 ผลสำเร็จ F 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทันตสาธารณสุข นำเสนอความสำเร็จตัวชี้วัด Function ปี 54 ที่ตัวชี้วัด Baseline ปี 54 ผลสำเร็จ F 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็ก 3-5 ปี หยุดนมขวด ร้อยละ 80 ดื่มนมจืด ร้อยละ 80 ร้อยละ 91 ร้อยละ 95 F 5 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ โครงการฟันเทียมพระราชทาน ใส่ฟันเทียม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 F 6 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี ตรวจฟัน ร้อยละ 80 เคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละ 50 ร้อยละ 83 ร้อยละ 42 F 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่อง ปากภายใต้โครงการโรงพยาบาลสายใย รักแห่งครอบครัว ตรวจฟันหญิงมีครรภ์ ร้อยละ 80 ทาฟลูออไรด์วานิชเด็ก ร้อยละ 70 ร้อยละ 89 ร้อยละ 77

2 นำเสนอความสำเร็จตัวชี้วัด Function ปี 55 ที่ ตัวชี้วัดBaseline ปี 54 ค่าเป้าหมาย ปี 55ปี 56ปี 57ปี 58 F4 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานส่งเสริม ทันตสุขภาพ ในเด็กปฐมวัย

3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสร้าง เสริมสุขภาพเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสร้าง เสริมสุขภาพเชิงรุก ชื่อตัวชี้วัด F4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมทันต สุขภาพในเด็กปฐมวัย คำอธิบายตัวชี้วัด : การส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย หมายถึง การ ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมทันตสุขภาพใน กลุ่มวัยเด็กอายุ 9-18 เดือน และเด็ก 3-5 ปี ให้มีทันตสุขภาพที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี ทันตสุขภาพที่ดี ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน เกณฑ์ชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้ คะแนนเชิง 1 X < 50 2 50 < X < 60 3 60 < X < 70 4 70 < X < 80 5 X >80 เกณฑ์ชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้ คะแนน 1 ระดับคะแนน 50-59 2 ระดับคะแนน 60-69 3 ระดับคะแนน 70-79 4 ระดับคะแนน 80-89 5 ระดับคะแนน > 90 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 1. สนับสนุนองค์ความรู้ และทรัพยากรแก่ เครือข่ายดำเนินงาน X หมายถึง ร้อยละของเด็กอายุ 9- 18 เดือนที่ฟันขึ้นแล้วในคลินิกเด็กดี และเด็ก 3-5 ปี ที่มีสุขภาพฟัน ตามเกณฑ์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช

4 สรุปเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดภาพรวม ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนระบุแหล่งข้อมูล การอ้างอิง 10.5 < X < 1 21 < X < 2 32 < X < 3 43< X < 4 5 X >4 X หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรวมของคะแนนเชิงปริมาณ และคะแนน เชิงคุณภาพ = ( คะแนนเชิงปริมาณ + คะแนน เชิงคุณภาพ ) 2


ดาวน์โหลด ppt ทันตสาธารณสุข นำเสนอความสำเร็จตัวชี้วัด Function ปี 54 ที่ตัวชี้วัด Baseline ปี 54 ผลสำเร็จ F 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google