งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทันตสาธารณสุข นำเสนอความสำเร็จตัวชี้วัด Functionปี 54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทันตสาธารณสุข นำเสนอความสำเร็จตัวชี้วัด Functionปี 54"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทันตสาธารณสุข นำเสนอความสำเร็จตัวชี้วัด Functionปี 54
ที่ ตัวชี้วัด Baseline ปี 54 ผลสำเร็จ F 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็ก 3-5 ปี หยุดนมขวด ร้อยละ 80 ดื่มนมจืด ร้อยละ 80 ร้อยละ 91 ร้อยละ 95 F 5 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโครงการฟันเทียมพระราชทาน ใส่ฟันเทียม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 F 6 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี ตรวจฟัน ร้อยละ 80 เคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละ 50 ร้อยละ 83 ร้อยละ 42 F 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ตรวจฟันหญิงมีครรภ์ ร้อยละ 80 ทาฟลูออไรด์วานิชเด็ก ร้อยละ 70 ร้อยละ 89 ร้อยละ 77

2 นำเสนอความสำเร็จตัวชี้วัด Function ปี 55
ที่ ตัวชี้วัด Baseline ปี 54 ค่าเป้าหมาย ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 F4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเด็กปฐมวัย

3 เกณฑ์ชี้วัดเชิงปริมาณ เกณฑ์ชี้วัดเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ชื่อตัวชี้วัด F4ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย คำอธิบายตัวชี้วัด : การส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย หมายถึง การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมทันตสุขภาพใน กลุ่มวัยเด็กอายุ 9-18 เดือน และเด็ก 3-5 ปี ให้มีทันตสุขภาพที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีทันตสุขภาพที่ดี ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ1.สนับสนุนองค์ความรู้ และทรัพยากรแก่เครือข่ายดำเนินงาน เกณฑ์ชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนเชิง 1 X < 50 2 50 < X < 60 3 60 < X < 70 4 70 < X < 80 5 X >80 เกณฑ์ชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับคะแนน 50-59 2 ระดับคะแนน 60-69 3 ระดับคะแนน 70-79 4 ระดับคะแนน 80-89 5 ระดับคะแนน >90 X หมายถึง ร้อยละของเด็กอายุ เดือนที่ฟันขึ้นแล้วในคลินิกเด็กดี และเด็ก 3-5 ปี ที่มีสุขภาพฟันตามเกณฑ์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช

4 สรุปเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดภาพรวม
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระบุแหล่งข้อมูล การอ้างอิง 1 0.5 < X < 1 2 1 < X < 2 3 2 < X < 3 4 3< X < 4 5 X >4 X หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรวมของคะแนนเชิงปริมาณ และคะแนน เชิงคุณภาพ = ( คะแนนเชิงปริมาณ +คะแนน เชิงคุณภาพ )


ดาวน์โหลด ppt ทันตสาธารณสุข นำเสนอความสำเร็จตัวชี้วัด Functionปี 54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google