งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตวงรัตน์ นิ่มแสง L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตวงรัตน์ นิ่มแสง L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตวงรัตน์ นิ่มแสง L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
(DEMONSTRATION) ตวงรัตน์ นิ่มแสง L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2 อธิบายความหมายและความสำคัญของการสอนแบบสาธิตได้
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะสามารถ อธิบายความหมายและความสำคัญของการสอนแบบสาธิตได้ ระบุขั้นตอนของการสอนแบบสาธิตได้ ดำเนินการสอนแบบสาธิตได้ นำวิธีการสอนแบบสาธิตไปใช้ในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือได้อย่างเหมาะสม

3 คือ การแสดงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ตรง
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือนั้นการสาธิตช่วยเสริมสร้างทักษะในวิชาการลูกเสือเป็นสำคัญ การสาธิตที่ดีก็อาจช่วยส่งเสริมการสร้างทักษะในด้านอื่นได้เช่นกัน

4 องค์ประกอบสำคัญของการสาธิต
เรื่องหรือสิ่งที่จะสาธิต การสาธิต ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการสาธิต

5 ประเภทของการสาธิต ผู้สอนสาธิต ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสาธิต
ผู้เรียนสาธิตเป็นกลุ่ม ผู้เรียนสาธิตเป็นรายบุคคล วิทยากรสาธิต การสาธิตเงียบ

6 ขั้นตอนการสอนแบบสาธิต สรุปเป็นตารางได้ดังนี้
กิจกรรม ขั้นที่ 1 เตรียมการสอน กำหนดจุดประสงค์ ศึกษาเนื้อหา จัดลำดับเนื้อหา เตรียมกิจกรรม เตรียมสื่อ

7 ขั้นตอนการสอนแบบสาธิต สรุปเป็นตารางได้ดังนี้
กิจกรรม ขั้นที่ 1 เตรียมการสอน กำหนดเวลา กำหนดวิธีการวัดผล เตรียมห้องสาธิต ทดลองการสาธิต

8 ขั้นตอนการสอนแบบสาธิต สรุปเป็นตารางได้ดังนี้
กิจกรรม ขั้นที่ 2 การสาธิต บอกจุดประสงค์ บอกกิจกรรม แนะนำสื่อ ดำเนินการสาธิต

9 ขั้นตอนการสอนแบบสาธิต สรุปเป็นตารางได้ดังนี้
กิจกรรม ขั้นที่ 3 สรุป ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป ขั้นที่ 4 การวัดผล วัดผลด้วยวิธีการต่าง ๆ

10 งานภาคปฏิบัติการสาธิตของกลุ่ม

11 ข้อดีและข้อจำกัด ข้อดี
เป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีปฏิบัติได้ดี เพราะได้รับประสบการณ์ตรง จับต้องได้ และเห็นขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ประหยัดเวลาการลองผิดลองถูกของผู้เรียนและประหยัดวัสดุในการจัดการเรียนกากรสอน เมื่อสาธิตให้ดูเป็นหมู่คณะหรือทั้งชั้น

12 ข้อดีและข้อจำกัด ข้อดี
เป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนให้น่าสนใจ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมในทุกขั้นตอน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต หาเหตุผลและสรุปหลักเกณฑ์ได้

13 ข้อดีและข้อจำกัด ข้อดี
เป็นวิธีที่สามารถใช้สอนผู้เรียนได้จำนวนมากในการสาธิตต่อครั้ง ช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยเฉพาะในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้สารเคมีหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดอันตรายได้เมื่อปฏิบัติผิดพลาด

14 ข้อดีและข้อจำกัด ข้อจำกัด
การสาธิตถ้าใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่เกินไป อาจทำให้ผู้เรียนไม่สามารถมองเห็นการสาธิตได้อย่างทั่วถึง ผู้สอนต้องศึกษาภูมิหลังของผู้เรียนทุกคน และให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้เรียนก่อนดำเนินการสาธิต

15 ข้อดีและข้อจำกัด ข้อจำกัด
เป็นวิธีที่ผู้เรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติเอง อาจทำให้เรียนรู้ได้อย่างไม่ลึกซึ้งมากเท่าที่ควร เพราะขาดการลงมือปฏิบัติจริง การสาธิตอาจติดขัดบกพร่องหรือเกิดอุบัติเหตุ จนก่อให้เกิดผลเสียต่อการเรียนการสอน

16 ข้อดีและข้อจำกัด ข้อจำกัด
โดยปกติการสาธิตจะใช้ควบคู่กับการบรรยายหรืออภิปราย เวลาที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายหรือซักถามข้อข้องใจ อาจมีไม่เพียงพอสำหรับทุกคน

17 เพลงไปเที่ยวศรีราชา หากไปเยื้อนผองเพื่อนทั้งหลายสบายตา
สุขอุราเที่ยวศรีราชาบ้านฉัน เมืองนี้มีเกาะแสนสวย ร่ำรวยสินทรัพย์อนันต์ ป่าเขาเขียวอีกทั้งท่าเรือแหลมฉบัง หากว่าใครได้ไปชมกัน ทุกคนผูกพันมากด้วยไมตรี สวยเหมือนฝันเกาะลอยงามล่ำเหลื่อที่ อีกทั้งซอสพริกอร่อยดี เมืองเจ้าพระยาสรุศักดิ์มนตรี เมืองนี้มีดีเกินชม

18


ดาวน์โหลด ppt ตวงรัตน์ นิ่มแสง L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google