งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(DEMONSTRATION) (DEMONSTRATION) ตวงรัตน์ นิ่มแสง L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(DEMONSTRATION) (DEMONSTRATION) ตวงรัตน์ นิ่มแสง L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (DEMONSTRATION) (DEMONSTRATION) ตวงรัตน์ นิ่มแสง L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2 1. อธิบายความหมายและ ความสำคัญของการสอนแบบ สาธิตได้ 2. ระบุขั้นตอนของการสอนแบบ สาธิตได้ 3. ดำเนินการสอนแบบสาธิตได้ 4. นำวิธีการสอนแบบสาธิตไปใช้ใน การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ได้อย่างเหมาะสม 1. อ ธิบายความหมายและ ความสำคัญของการสอนแบบ สาธิตได้ 2. ร ะบุขั้นตอนของการสอนแบบ สาธิตได้ 3. ด ำเนินการสอนแบบสาธิตได้ 4. น ำวิธีการสอนแบบสาธิตไปใช้ใน การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ได้อย่างเหมาะสม เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมควรจะสามารถ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมควรจะสามารถ

3 คือ การแสดงให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมได้รับ ประสบการณ์ตรง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นั้นการสาธิตช่วยเสริมสร้างทักษะใน วิชาการลูกเสือเป็นสำคัญ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นั้นการสาธิตช่วยเสริมสร้างทักษะใน วิชาการลูกเสือเป็นสำคัญ การสาธิตที่ดีก็อาจช่วยส่งเสริมการ สร้างทักษะในด้านอื่นได้เช่นกัน การสาธิตที่ดีก็อาจช่วยส่งเสริมการ สร้างทักษะในด้านอื่นได้เช่นกัน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นั้นการสาธิตช่วยเสริมสร้างทักษะใน วิชาการลูกเสือเป็นสำคัญ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นั้นการสาธิตช่วยเสริมสร้างทักษะใน วิชาการลูกเสือเป็นสำคัญ การสาธิตที่ดีก็อาจช่วยส่งเสริมการ สร้างทักษะในด้านอื่นได้เช่นกัน การสาธิตที่ดีก็อาจช่วยส่งเสริมการ สร้างทักษะในด้านอื่นได้เช่นกัน

4 องค์ประกอบสำคัญ ของการสาธิต  เรื่องหรือสิ่งที่จะสาธิต  การสาธิต  ผลการเรียนรู้ที่เกิด จากการสาธิต

5 ประเภทของการ สาธิต  ผู้สอนสาธิต  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสาธิต  ผู้เรียนสาธิตเป็นกลุ่ม  ผู้เรียนสาธิตเป็นรายบุคคล  วิทยากรสาธิต  การสาธิตเงียบ

6 ขั้นตอนการสอนแบบสาธิต สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ ขั้นตอนกิจกรรม ขั้นที่ 1 เตรียมการสอน กำหนด จุดประสงค์ กำหนด จุดประสงค์ ศึกษาเนื้อหา ศึกษาเนื้อหา จัดลำดับเนื้อหา จัดลำดับเนื้อหา เตรียมกิจกรรม เตรียมกิจกรรม เตรียมสื่อ เตรียมสื่อ

7 ขั้นตอนการสอนแบบสาธิต สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ ขั้นตอนกิจกรรม ขั้นที่ 1 เตรียมการสอน กำหนดเวลา กำหนดเวลา กำหนดวิธีการ วัดผล กำหนดวิธีการ วัดผล เตรียมห้องสาธิต เตรียมห้องสาธิต ทดลองการ สาธิต ทดลองการ สาธิต

8 ขั้นตอนการสอนแบบสาธิต สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ ขั้นตอนกิจกรรม ขั้นที่ 2 การสาธิต บอก จุดประสงค์ บอก จุดประสงค์ บอกกิจกรรม บอกกิจกรรม แนะนำสื่อ แนะนำสื่อ ดำเนินการ สาธิต ดำเนินการ สาธิต

9 ขั้นตอนกิจกรรม ขั้นที่ 3 สรุป  ผู้สอนและผู้เรียน ช่วยกันสรุป ขั้นที่ 4 การวัดผล  วัดผลด้วย วิธีการต่าง ๆ ขั้นตอนการสอนแบบสาธิต สรุปเป็นตารางได้ดังนี้

10 งานภาคปฏิบัติการ สาธิตของกลุ่ม

11 ข้อดีและ ข้อจำกัด  เป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธี ปฏิบัติได้ดี เพราะได้รับ ประสบการณ์ตรง จับต้องได้ และ เห็นขั้นตอนในการปฏิบัติอย่าง ชัดเจน  ประหยัดเวลาการลองผิดลองถูก ของผู้เรียนและประหยัดวัสดุใน การจัดการเรียนกากรสอน เมื่อ สาธิตให้ดูเป็นหมู่คณะหรือทั้งชั้น ข้อดี

12 ข้อดีและ ข้อจำกัด  เป็นการกระตุ้นการเรียนการ สอนให้น่าสนใจ เพราะเปิด โอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม ในทุกขั้นตอน  เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก สังเกต หาเหตุผลและสรุป หลักเกณฑ์ได้ ข้อดี

13 ข้อดีและ ข้อจำกัด  เป็นวิธีที่สามารถใช้สอนผู้เรียนได้ จำนวนมากในการสาธิตต่อครั้ง  ช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิด ขึ้นกับผู้เรียน โดยเฉพาะในการ ทดลองวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้ สารเคมีหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจ เกิดอันตรายได้เมื่อปฏิบัติ ผิดพลาด ข้อดี

14 ข้อดีและ ข้อจำกัด  การสาธิตถ้าใช้กับผู้เรียนกลุ่ม ใหญ่เกินไป อาจทำให้ผู้เรียน ไม่สามารถมองเห็นการสาธิต ได้อย่างทั่วถึง  ผู้สอนต้องศึกษาภูมิหลังของ ผู้เรียนทุกคน และให้ความรู้ พื้นฐานแก่ผู้เรียนก่อน ดำเนินการสาธิต ข้อจำกัด

15 ข้อดีและ ข้อจำกัด  เป็นวิธีที่ผู้เรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติ เอง อาจทำให้เรียนรู้ได้อย่างไม่ ลึกซึ้งมากเท่าที่ควร เพราะขาด การลงมือปฏิบัติจริง  การสาธิตอาจติดขัดบกพร่องหรือ เกิดอุบัติเหตุ จนก่อให้เกิดผลเสีย ต่อการเรียนการสอน ข้อจำกัด

16 ข้อดีและ ข้อจำกัด  โดยปกติการสาธิตจะใช้ควบคู่ กับการบรรยายหรืออภิปราย เวลาที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียน อภิปรายหรือซักถามข้อข้องใจ อาจมีไม่เพียงพอสำหรับทุกคน ข้อจำกัด

17 เพลงไปเที่ยวศรีราชา หากไปเยื้อนผองเพื่อนทั้งหลายสบายตาสุขอุราเที่ยวศรีราชาบ้านฉัน เมืองนี้มีเกาะแสนสวย ร่ำรวยสินทรัพย์ อนันต์ ป่าเขาเขียวอีกทั้งท่าเรือแหลมฉบัง หากว่า ใครได้ไปชมกัน ทุกคนผูกพันมากด้วยไมตรี สวยเหมือนฝันเกาะลอยงามล่ำเหลื่อที่ อีก ทั้งซอสพริกอร่อยดี สวยเหมือนฝันเกาะลอยงามล่ำเหลื่อที่ อีก ทั้งซอสพริกอร่อยดี เมืองเจ้าพระยาสรุศักดิ์มนตรี เมืองนี้มีดี เกินชม

18


ดาวน์โหลด ppt (DEMONSTRATION) (DEMONSTRATION) ตวงรัตน์ นิ่มแสง L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google